WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0051

1. Sökande

Sökanden är Ljusdal Energiföretag AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M. D., Tool Domains Ltd., Bulgarien.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <ljusdalsenergi.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som finns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 4 september 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 5 oktober 2018.

WIPO Center utsåg Gunnar Karnell till ensam Tvistlösare i detta ärende den 19 oktober 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är moderbolag i en kommunägd koncern, som under namnet Ljusdal Energiföretag AB, efter ansökan hos PRV nr 2008/10310, äger det registrerade varumärket LJUSDAL ENERGI – NÄRA VÅRA KUNDER – med registreringsnummer 403972, registrerad den 29 maj 2009.

Domännamnet <ljusdalsenergi.se> registrerades för Innehavaren den 11 november 2017.

5. Yrkande

Sökanden yrkar att domännamnet <ljusdalsenergi.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökandens användning av kännetecknet LJUSDAL ENERGI i sin verksamhet misstages ofta för Ljusdals Energi i pressen; nyligen t. o. m. på Ljusdals kommuns hemsida, under nyheter. Sökanden äger domännamnet <ljusdalenergi.se> och använder det för sin hemsida för driftsinformation och andra samhällsviktiga informationstjänster, känsliga för missinformation.

Domännamnet <ljusdalsenergi.se> ägs av en bulgarisk firma, som syns vara specialiserad på egna förvärv av domännamn för användning i reklam och erbjudanden av skilda slag. Innehavarens hemsida rymmer under dess .se-adress erbjudanden om “gratis elektronik, onlinecasinon och datingsidor” och om utbud av domännamnet, jämte vidarelänkar till andra internetadresser, allt i Innehavarens medvetna bruk av Sökandens kännetecken för Innehavarens hemsida efter sin domännamnsregistrering i ond tro och utan något Innehavarens berättigade intresse till förvärvet eller användningen av domännamnet.

B. Innehavaren

Sökandens ansökan har inte besvarats av Innehavaren.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Tvistlösaren bortser vid sin bedömning av Sökandens registrerade varumärkes likhet med Innehavarens domännamn <ljusdalsenergi.se> från det i Sökandens kännetecken såsom registrerat förekommande tillägget – Nära våra kunder – till det kännetecknande förledet LJUSDAL ENERGI och konstaterar att domännamnet <ljusdalsenergi.se> liknar Sökandens varumärke, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har visat rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet <ljusdalsenergi.se> har registrerats eller använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Omständigheter till stöd för någon Innehavarens rätt eller berättigade intresse till domännamnet <ljusdalsenergi.se> har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Domännamnet <ljusdalsenergi.se> ska överföras till Sökanden.

Gunnar Karnell
Datum: 29 oktober 2018