WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2018-0048

1. Sökande

Sökanden är R.W., Sverige, företrädd av Lars Hesselman, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är SHS Gruppen AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <wentlibygg.se> och <wentli.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 9 augusti 2018. Innehavaren lämnade in ett Svar den 8 september 2018.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 12 september 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

Sökanden ingav den 17 september 2018 yttrande över Innehavarens Svar. Enligt 18§ Förfarandereglerna, ska Tvistlösaren se till att tvistefrågan blir så utredd som dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i förfarandet. Tvistlösaren avgör om ytterligare skriftväxling behövs i förfarandet. I nu aktuellt ärende, anser Tvistlösaren att ingen ytterligare skriftväxling är nödvändig, utöver ovannämnda Ansökan och Svar. Tvistlösaren kommer därför inte att ta yttrandet av den 17 september 2018 i beaktande vid Tvistlösarens beslut i detta ärende.

4. Bakgrund

Sökanden är en fysisk person med efternamnet Wentli, och delägare i ett bolag med firma Wentli Bygg AB. Båda namnskydden är registrerade i Sverige, varav firman Wentli Bygg AB den 16 mars 2018.

Innehavaren, är en juridisk person i samma bransch som Sökanden, registrerade de omtvistade domännamnen <wentlibygg.se> och <wentli.se> den 26 mars 2018.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnen <wentlibygg.se> och <wentli.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden hänvisar dels till sitt släktnamn Wentli, dels till det svenska aktiebolaget Wentli Bygg AB, som Sökanden äger och där Sökanden ingår i dess styrelse. Även Sökandens fru har samma släktnamn. Sökanden bedriver verksamhet inom byggbranschen, i konkurrens med Innehavaren.

Sökanden anför att dominanten i Sökandens firma, liksom släktnamnet, är identiska med Innehavarens domännamn <wentlibygg.se> och <wentli.se>.

Innehavaren använder de omtvistade domännamnen för att pekas till hemsidor med falska och nedsättande påståenden om Sökanden.

Sökanden och Innehavaren beslöt hösten 2016 att samarbeta, och Sökanden blev innehavare av en tredjedel av aktierna i Innehavaren, och valdes in som ledamot och ordförande i styrelsen för Innehavaren.

Samarbetet fick dock ett snabbt slut, och Sökanden och Innehavaren har sedan dess kommit i rättsliga konflikter med varandra. Sökanden anser att Innehavarens registrering och användning av <wentlibygg.se> och <wentli.se> skett i ond tro.

Sökanden menar också att <wentlibygg.se> och <wentli.se> saknar anknytning till Innehavaren, som därmed inte har någon rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen.

B. Innehavaren

Innehavaren bestrider Sökandens yrkande, och hänvisar till att Sökanden har två olika medborgarskap, med två olika efternamn.

Innehavaren pekar också på det faktum att Sökanden valt att inte själv registrera/köpa något av de omtvistasde domännamnen, och drar slutsatsen att Innehavaren därmed hade friheten att köpa <wentlibygg.se> och <wentli.se> och inkludera dessa i sin affärsverksamhet.

När samarbetet mellan Sökanden och Innehavaren upphört, började Sökanden, enligt Innehavaren, under våren 2018 att sprida lögner om Innehavarens affärsverksamhet. Innehavaren beskriver härefter olika delar av tvisten mellan Sökanden och Innehavaren.

Innehavaren anger att registrering och användning av de omtvistade domännamnen <wentlibygg.se> och <wentli.se> skett i syfte att besvara Sökandens aktiviteter, samt att varna andra för att anlita Sökanden. Innehavaren hävdar att innehållet på de hemsidor som kopplats till domännamnen bygger på dokumenterad fakta, och anser att innehållet ska ses som informativt och journalistiskt.

Avslutningsvis informerar Innehavaren att <wentlibygg.se> och <wentli.se> inom kort ska återgå till Innehavarens strategi att bredda sin affärsverksamhet och använda ”dessa akronym” i tekniska sammanhang.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 25 maj 2018” ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett ­näringskännetecken eller ett släktnamn som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma*) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av det i Sverige gällande släktnamnet Wentli. Det är oklart när detta släktnamn registrerades för Sökanden, men mot bakgrund av att Sökanden anger att släktnamnet registrerades när Sökanden kom till Sverige, och Innehavaren anger att Sökanden befunnit sig i Sverige i 15 år, drar Tvistlösaren slutsatsen att släktnamnet registrerades inom rimlig tid innan Innehavaren registrerade <wentlibygg.se> och <wentli.se>.

Enligt Statistiska Centralbyrån finns det fem personer i Sverige som bär namnet Wentli som efternamn/släktnamn medan ingen bär det som förnamn. Namnet Wentli får således anses särskiljande. Jämför motsatsvis 16§ lag (2016:1013) om personnamn: ”En person får byta till ett efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer”.

De omtvistade domännamnen är <wentlibygg.se> och <wentli.se>.

Vid likhetsbedömningen ska bortses från toppdomänen, i detta fall .se.

Det är Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <wentli.se> är identiskt med Sökandens rättighet till namnet Wentli.

Det är vidare Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <wentlibygg.se> liknar Sökandens rättighet till namnet Wentli, då domännamnet inleds med Sökandens släktnamn Wentli, och tillägget ”bygg” är tydligt kopplat till den affärsverksamhet som Sökanden är aktiv inom.

Sökanden hänvisar även till sin firmarättighet i Wentli Bygg AB. Eftersom identitets/likhetskravet är uppfyllt enligt ovan, finner Tvistlösaren dock ingen anledning att även utröna Sökandens rättigheter till nämnda bolag.

De omtvistade domännamnen <wentlibygg.se> och <wentli.se> liknar, respektive är identiskt, med Sökandens rättighet i form av släktnamn, som har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Tvistlösaren noterar att såväl Sökanden som innehavaren hänvisar till sitt tidigare affärsmässiga samarbete inom byggbranschen. Det är således tydligt att Innehavaren kände till Sökandens namnrättighet vid tiden för registreringen av <wentlibygg.se> och <wentli.se>.

Innehavaren medger vidare att såväl registrering som användning av de omtvistade domännamnen skett i syfte att varna andra för att anlita Sökanden. Då Innehavaren och Sökanden är affärsmässiga konkurrenter inom samma bransch, är sådan registrering och användning uppenbart i ond tro.

SeATF 757 <gudrunschyman.se> ”Innehavaren har använt domännamnet för att leda trafik till texter som Innehavaren inte kan ha varit omedveten om fortlöpande har syftat till skada för Sökandens anseende och legitima verksamhet”.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen

Innehavaren har inte någon rätt till de omtvistade domännamnen <wentlibygg.se> eller <wentli.se>. Sökanden har inte givit Innehavaren rätt att använda eller registrera dessa domännamn, och enbart det faktum att ett visst domännamn inte är registrerat innebär inte någon automatisk rättighet att registrera och använda sådant domännamn.

Frågan är om Innehavaren kan anses ha ett berättigat intresse till <wentlibygg.se> eller <wentli.se>. Som ovan angivits, har båda domännamnen registrerats av Innehavaren som en följd av en pågående tvist mellan Sökanden och Innehavaren.

Det får vidare noteras att Sökanden och Innehavaren är affärsmässiga konkurrenter, och att <wentlibygg.se> och <wentli.se> har använts till hemsidor med negativ information om Sökanden, uppenbarligen i syfte att locka Sökandens kunder till Innehavaren.

Innehavaren anger vidare att Innehavaren avser att fortsätta använda <wentlibygg.se> eller <wentli.se> som en del av Innehavarens strategi att bredda sin affärsverksamhet.

Ingen av dessa användningsområden ger grund för ett berättigat intresse, då de otvetydigt är avsedda att antingen försämra Sökandens affärsmässiga och personliga renommé, eller – i steg två – att ta otillbörlig fördel av kopplingen till Sökanden, samt hindra Sökanden från att registrera sin namnrättighet som domännamn.

Se 23§ lag (2016:1013) om personnamn: ”Ingen får obehörigen, till nackdel för den som har skydd för sitt efternamn… i näringsverksamhet använda ett näringskännetecken, varukännetecken eller annat kännetecken som kan förväxlas med efternamnet”.

Tviastlösaren finner således att Innehavaren varken har någon rätt eller berättigat intresse till <wentlibygg.se> eller <wentli.se>.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att domännamnen <wentlibygg.se> och <wentli.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

De omtvistade domännamnen är identiska respektive förväxlingsbara med Sökandens släktnamn.

Innehavaren, i samma bransch som Sökanden, har registrerat och använt de omtvistade domännamnen med full kännedom om Sökandens namnrättighet, och i syfte att sprida negativ information om Sökanden och dennes affärsverksamhet.

Innehavaren har inte påvisat någon rätt eller berättigast intresse till domännamnen, som enbart registrerats och använts som en del av en pågående tvist mellan Sökanden och Innehavaren.

Petter Rindforth
Datum: Den 1 oktober 2018