About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2018-0041

1. Sökanden

Sökanden är Vallgatan 12 i GBG AB, Sverige.

2. Innehavaren

Innehavaren är Y. T., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <vallgatan12.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 20 juli 2018. Innehavaren lämnade in ett Svar den 19 augusti 2018. Sökanden inkom med en komplettering den 24 augusti 2018.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 4 september 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökandens firma VALLGATAN 12 i GBG AB med registreringsnummer 556762-6832 registrerades den 25 september år 2017. Sökanden härleder sin rätt till firman VALLGATAN I GÖTEBORG AB med registreringsnummer 556995-1683 som registrerades den 27 januari år 2015.

Innehavaren, som är en fysisk person, registrerade det omtvistade domännamnet <vallgatan12.se> den 23 oktober år 2014.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <vallgatan12.se> skall överföras till Sökanden. Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Hösten år 2014 inleddes arbetet att bilda bolaget VALLGATAN 12 i GÖTEBORG AB. Av olika skäl drog bildandet ut på tiden och icke förrän den 27 januari år 2015 blev bolaget registrerat och fick registreringsnummer 556995-1683. Både Sökanden och Innehavaren var vid tidpunkten ägare av bolaget. Det omtvistade domännamnet registrerades den 23 oktober år 2014. Eftersom det vid tillfället saknades organisationsnummer registrerades det omtvistade domännamnet av praktiska skäl till Innehavaren i egenskap av privatperson. Det omtvistade domännamnet skulle överlåtas till bolaget så snart det blivit registrerat. Sökanden och Innehavaren har aldrig diskuterat eller kommit överens om att Innehavaren skulle ha rätt till det omtvistade domännamnet. Påståendet att det omtvistade domännamnet <vallgatan12.se> skulle innehas privat av Innehavaren, istället för VALLGATAN 12 i GÖTEBORG AB, faller på sin egen orimlighet.

Den 27 augusti år 2015 invigdes gallerian och en hemsida kopplad till det omtvistade domännamnet skapades. Sökanden bekostade både hemsidan, marknadsföring via Google Adwords, Facebook etc. samt lönen till en heltidsanställd webbansvarig. Sökanden bedriver försäljning online via det omtvistade domännamnet och har, sedan start, investerat mycket tid och kapital i det omtvistade domännamnet.

Bolaget VALLGATAN 12 i GÖTEBORG AB med registreringsnummer 556995-1683 försattes i konkurs den 7 augusti år 2017. Sökandens firma VALLGATAN 12 i GBG AB med organisationsnummer 556762-6832 förvärvade samtliga rörelsetillgångar, inklusive det omtvistade domännamnet, genom ett överlåtelseavtal med konkursförvaltaren daterat den 26 juni år 2018.

Både Sökanden och hyresvärden, Vasakronan, har vid flera tillfällen bett Innehavaren att överlåta det omtvistade domännamnet men Innehavaren har icke medverkat till någon överlåtelse.

B. Innehavaren

Innehavaren blev år 2015 kontaktad av Sökanden som ville starta en galleria i centrala Göteborg vid hörnet Vallgatan/Västra Hamngatan tillsammans med ett par ytterligare personer. Gallerian öppnade den 1 augusti år 2015 och fick namnet Vallgatan 12.

Både Innehavaren och Sökanden var vid denna tid delägare i bolaget VALLGATAN 12 i GÖTEBORG AB. Innehavaren var dessutom delägare i Vallgatan Interior AB (559002-1683) och indirekt ägare av Vallgatan Food AB (559010-8410) samt Vallgatan Art AB (559009-6656). Sökanden var ensam ägare av Vallgatan 12 Fashion AB men hade ingen del i Vallgatan Interior AB, Vallgatan Food AB eller Vallgatan Art AB.

Innehavaren bidrog med i princip allt kapital som öppnandet av gallerian krävde. Utöver detta gjorde Innehavaren privata inköp som därefter lånades ut till verksamheterna. Detta inkluderar bland annat kablar, nätverksdosor, datorer, högtalare, WiFi-router etc. Innehavaren köpte även det omtvistade domännamnet för privata medel. Innehavaren har skött all administration kring och betalat samtliga löpande betalningar hänförliga till det omtvistade domännamnet. Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet privat för att säkerställa att dennes bolag, Vallgatan Art AB, Vallgatan Food och Vallgatan 12 i Göteborg AB skulle ha möjlighet att nyttja det omtvistade domännamnet även om oenighet skulle uppstå mellan de olika delägarna i framtiden. Ytterligare ett syfte med att registrera det omtvistade domännamnet privat var att Innehavaren skulle få en säkerhet för den investering som denne gjorde i de gemensamma verksamheterna. Parternas avsikt var att de rörelsedrivande bolagen, när dessa väl visade vinst, skulle betala viss ersättning i form av licensavgift till Innehavaren för att få använda det omtvistade domännamnet.

Vallgatan Interior AB samt Vallgatan Food AB har försatts i konkurs. Verksamheterna i lokalerna bedrivs dock alltjämt av Vallgatan 12 i GBG AB som numera kontrolleras och ägs ensamt av Sökanden. Innehavaren äger alltjämt Vallgatan Art AB tillsammans med ytterligare en person men för närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget.

Innehavaren har icke registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro eftersom samtliga parter var införstådda med att det skulle registreras till Innehavaren privat som säkerhet för den investering som Innehavaren gjorde i de gemensamma verksamheterna. Innehavaren anser sig ha rätt till det omtvistade domännamnet eftersom samtliga parter var överens om att Innehavaren hade rätt till det och vidare är det omtvistade domännamnet av stor betydelse för att Innehavaren ska kunna fortsätta att bedriva den för tillfället vilade verksamheten i Vallgatan Art AB.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren skall ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet icke syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen samt eventuell bolagsform, i detta fall “.se” samt “AB”.

Sökanden har som grund för ansökan bland annat åberopat firman VALLGATAN 12 i GBG AB med organisationsnummer 556762-6832. Sökanden är således innehavare av ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har rätt i Registreringsvillkorens mening.

Det omtvistade domännamnet <vallgatan12.se> består i sin helhet av “vallgatan12ˮ som utgör firmadominanten i Sökandens näringskännetecken. Enligt Tvistlösarens uppfattning föreligger en sådan likhet mellan domännamnet och Innehavarens näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren.

Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <vallgatan12.se> liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet <vallgatan12.se> registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Av bevisningen i ärendet framgår att Sökanden, VALLGATAN 12 i GBG AB, den 26 juni år 2018 förvärvat samtliga tillgångar som ingick i konkursboet för Väst & Co i Göteborg AB (tidigare VALLGATAN 12 i GÖTEBORG AB). Bland tillgångarna i avtalet omnämns bland annat det omtvistade domännamnet. Det finns dock inget i ärendet som visar att det omtvistade domännamnet någonsin varit registrerat till Väst & Co i Göteborg AB eller till VALLGATAN 12 i GÖTEBORG AB som bolaget hette tidigare.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <vallgatan12.se> den 23 oktober år 2014 och den av Sökanden åberopade firman VALLGATAN 12 i GÖTEBORG AB bildades den 27 januari år 2015. Vid tidpunkten då det omtvistade domännamnet registrerades existerade således icke firman som ligger till grund för Ansökan, även om bevisningen i ärendet indikerar att firman var påtänkt.

Sökanden har uppgett att parterna kom överens om att Innehavaren skulle stå som innehavare av det omtvistade domännamnet i Whoisdatabasen till dess att den gemensamma firman VALLGATAN 12 i GÖTEBORG AB var registrerad och att Innehavaren därefter skulle överföra domännamnet till bolaget. Någon förklaring till varför det omtvistade domännamnet icke överförts till Sökanden, trots att det gått flera år sedan firman registrerades, har dock icke framlagts.

Innehavaren har, å sin sida, uppgett att denne registrerade det omtvistade domännamnet privat för att säkerställa att dennes bolag Vallgatan Art AB, Vallgatan Interior AB, Vallgatan Food samt det gemensamma VALLGATAN 12 i GÖTEBORG AB skulle kunna nyttja det, även om det skulle uppstå framtida oenighet mellan de olika delägarna. Vidare har Innehavaren uppgett att det omtvistade domännamnet skulle utgöra säkerhet för Innehavarens investering i de gemensamma verksamheterna och att parterna kommit överens om att bolagen i framtiden skulle betala en licensavgift till Innehavaren för att få använda det omtvistade domännamnet.

Tvistlösaren noterar att parterna förvisso uppgett olika motiv till varför det omtvistade domännamnet registrerades till Innehavaren i egenskap av privatperson men att parterna i vart fall är överens om att domännamnet bland annat skulle användas av bolaget VALLGATAN 12 i GÖTEBORG AB samt att domännamnet, i vart fall inledningsvis, skulle registreras till Innehavaren personligen. Baserat på det ovan nämnda finns det således inget i ärendet som indikerar att det omtvistade domännamnet <vallgatan12.se> registrerats av Innehavaren i ond tro.

Frågan är då huruvida det i ärendet är visat att Innehavaren använt det omtvistade domännamnet i ond tro?

Det förefaller endast vara Sökanden som använder det omtvistade domännamnet för hemsida och e-post, vilket talar för att domännamnet registrerats för Sökandens räkning. En omständighet som skulle kunna indikera ond tro hos Innehavaren är om denne registrerat det omtvistade domännamnet på uppdrag av Sökanden under villkor att därefter överföra domännamnet till Sökanden och att Innehavaren vägrar att överföra det, trots Sökandens anfordran därom.

Parterna förefaller dock vara djupt oense om vad som eventuellt överenskommits och huruvida registreringen av det omtvistade domännamnet förenats med bindande villkor att det, vid en senare tidpunkt, skulle överföras till Sökanden eller icke. Sökanden menar å sin sida att registreringen förenats med ett sådant villkor och Innehavaren menar å andra sidan att parterna kommit överens att övriga bolag skulle betala en licensavgift till Innehavaren, som skulle vara ensam innehavare. Då det i ärendet icke finns någon skriftlig bevisning rörande parternas eventuella överenskommelse i samband med registreringen står ord mot ord.

ATF är ett skriftligt och skyndsamt tvistlösningsförfarande som är tänkt att lösa enklare domännamnstvister. Med hänvisning till att de närmare omständigheterna kring parternas överenskommelse rörande eventuella villkor i samband med registreringen av det omtvistade domännamnet icke till fullo kan utredas inom ramen för det alternativa tvistlösningsförfarandet, är Sökanden istället hänvisad till andra former av tvistlösning. Innan frågan om vad parterna överenskommit är utredd går det icke att ta ställning till huruvida Innehavarens användning skett i ond tro eller icke.

Baserat på det ovan nämnda är det således i ärendet icke visat att Innehavaren använt det omtvistade domännamnet i ond tro i Registreringsvillkorens mening. Redan av detta skäl ska ansökan lämnas utan och bifall och frågan huruvida Innehavaren har en eventuell rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet behöver följaktligen icke prövas.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av det omtvistade domännamnet <vallgatan12.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Baserat på omständigheterna som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att det omtvistade domännamnet liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt. Vidare finner tvistlösaren att det i ärendet inte är visat att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro på sådant sätt som anges i Registreringsvillkoren. Parterna är dock djupt oense om huruvida registreringen av det omtvistade domännamnet förenats med bindande villkor att det, vid en senare tidpunkt, skulle överföras till Sökanden eller icke. Då ord står mot ord kommer Tvistlösaren till slutsatsen att parternas överenskommelse rörande eventuella villkor i samband med registreringen av det omtvistade domännamnet icke kan utredas inom ramen för det alternativa tvistlösningsförfarandet och att tvisten istället bör avgöras genom andra former av tvistlösning. Med hänvisning till att det saknas grund för överföring av det omtvistade domännamnet <vallgatan12.se> skall Sökandens ansökan om överföring lämnas utan bifall.

Johan Sjöbeck
Datum: 24 september 2018