WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2018-0035

1. Sökande

Sökanden är Frösunda Omsorg AB, Sverige, företrädd av Advokatbyrån Gulliksson AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Name Navigation AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <frösunda.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (”Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ”.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 6 juni 2018. Innehavaren lämnade in ett Svar den 8 juli 2018.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 26 juli 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är innehavare av det nationella svenska figurmärket FRÖSUNDA. vilket registrerades den 10 september 2010 med registreringsnummer 412496. Vidare har Sökanden sedan 1995 bedrivit sin verksamhet under firma och bifirmor som i skilda former innehåller ordet ”frösunda“.

Det omtvistade domännamnet <frösunda.se> registrerades den 17 december 2008, och leder till en parkeringssida.

Den 3 april 2018 avgjordes ett annat alternativt tvistlösningsförfarande (Frösunda Omsorg AB v. Name Navigation AB, WIPO ärendenummer DSE2018-0002) mellan samma parter avseende samma domännamn och med samma yrkanden som i det nu aktuella ärendet. Tvistlösaren fann där att domännamnet var identiskt med eller liknade en rättighet till vilken Sökanden hade rätt och som hade rättsgrund i Sverige samt fann att Innehavaren genom sina åtgärder använt domännamnet i ond tro. Däremot fann Tvistlösaren att Innehavaren fick anses ha ett berättigat intresse av domännamnet. Sökandens yrkande om överföring lämnades därför utan bifall.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till denne.

Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har utförligt relaterat omständigheterna rörande Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet, bland annat genom att utnyttja det för annonslänkar innehållande förväxlingsbara kännetecken vilka lett besökaren till verksamheter som konkurrerat med Sökandens. Härigenom har Innehavaren enligt Sökanden registrerat eller använt domännamnet i ond tro. Enligt Sökanden har Innehavaren upphört med denna användning först efter det att den fått ett varningsbrev från Sökanden. Dock har enligt Sökanden i vart fall användningen av Googles ”AdSense” och ”pay-per view klicking” utgjort användning i ond tro. Efter varningsbrevet har Innehavaren enligt Sökanden bjudit ut domännamnet till försäljning.

Sökanden har hänfört sig till det ovannämnda beslut den 3 april 2018 i ärendet Frösunda Omsorg AB v. Name Navigation AB, WIPO ärendenummer DSE2018-0002, vilket grundades på en ansökan som Sökanden gjorde den 8 januari 2018. I ärendet drog Tvistlösaren den slutsatsen att Innehavaren fick anses ha ett berättigat intresse av domännamnet. Innehavaren hade visserligen att flyttat bort domännamnet från Google men Tvistlösaren hade funnit: ”Innehavaren kan i och för sig åter parkera domännamnet hos Google eller genomföra annan användning i ond tro. Det finns dock inget som för närvarande talar för att Innehavaren kommer att återuppta en användning i ond tro. Innehavaren får därför anses ha ett berättigat intresse av domännamnet.”

Sökanden har utförligt argumenterat mot det tidigare beslutet och sammanfattningsvis anfört att det ”var felaktigt och i strid mot IIS Registreringsvillkor att meddela avslag på Sökandens begäran om överföring.” Talan i nu anhängiggjort ärende motsvarar enligt Sökanden i stora delar den tidigare talan, dock med ett antal kompletteringar avseende åberopade omständigheter och bevisning. Sökanden har i detta sammanhang anfört att ”något hinder för omprövning av målet (res judicata) finns inte för ATF-beslut” och att ”det förutsätts att den nya tvistlösare som utnämns gör en förnyad och individuell helhetsprövning med beaktande av samtliga omständigheter och bevisning som anförts i denna Ansökan.”

B. Innehavaren

Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande. I fråga om Sökandens rättigheter har Innehavaren anfört att firmanamnet inte är identiskt med domännamnet och att Sökandens varumärke registrerades nästan två år efter det att Innehavaren registrerade domännamnet samt att varumärket är ett figurvarumärke eftersom ”frölunda” i sin egenskap av geografiskt namn inte kan registreras som ordmärke. När det gäller berättigat intresse har Innehavaren understrukit att det i det tidigare ärendet slagits fast att den nuvarande användningen av domännamnet gav innehavaren ett berättigat intresse; domännamnet används enligt Innehavaren på samma sätt nu som då.

I fråga om ond tro har Innehavaren framhållit att tidsperioden för den onda tro som ska utredas måste avse tiden efter det tidigare beslutet, dvs. efter den 3 april 2018. Innehavaren har anfört att den efter det tidigare beslutet inte har gjort någonting som skulle försätta den i ond tro; domännamnet används för att länka till Innehavarens egna hemsidor, såsom <Flyttfirmor.se> och <Mode.se> som inget har att göra med Sökandens verksamhetsområde. Parkeringen på Google har behandlats i det tidigare ärendet och någon ny parkering har inte varit aktuell i den nya tidsperioden. Det är enligt Innehavaren oriktigt att den försöker sälja domännamnet; att det på hemsidan finns ett kontaktformulär kan inte likställas med ett försök att sälja domännamnet.

7. Diskussion och Slutsatser

Som har nämnts i det föregående har de omständigheter som behandlas i detta ärende varit föremål för bedömning i ett tidigare ATF-ärende (Frösunda Omsorg AB v. Name Navigation AB, WIPO ärendenummer DSE2018-0002) i en tvist mellan samma parter rörande samma domännamn. Tvistlösaren i det ärendet fann att kravet på att Sökanden ska inneha en rättighet med rättsgrund i Sverige som är identisk med eller liknar det omtvistade domännamnet var uppfyllt. När det gäller registrering eller användning i ond tro fann Tvistlösaren att det inte fanns något som talade för att Innehavaren varit ond tro vid tidpunkten för registreringen. Däremot fann Tvistlösaren att den ”parkering” av domännamnet hos Google som Innehavaren själv valt att göra fick anses utgöra användning i ond tro. I fråga om berättigat intresse anförde Tvistlösaren i sin sammanfattning: ”Domännamnet är en geografisk beteckning och det finns inget som för närvarande talar för att Innehavaren kommer att återuppta sin användning i ond tro. Innehavaren får därför anses ha ett berättigat intresse av domännamnet”.

Inom tvistlösningsförfarandet finns inga möjligheter att överklaga beslutet i ett ärende. Den som är missnöjd med ett beslut kan väcka talan vid allmän domstol. Sökandens yrkande och de omständigheter som denne anfört i det nu aktuella ärendet är i allt väsentligt sådana som också anförts i det tidigare ärendet och som har bedömts av Tvistlösaren där. Några nya omständigheter som skulle kunna påverka denna bedömning har inte visats föreligga. Att i denna situation göra en ny bedömning av den tidigare Tvistlösarens ställningstaganden skulle i realiteten innebära en prövning av ett överklagande. Detta är inte möjligt inom det alternativa tvistlösningsförfarandets ram. Tvistlösaren i det förevarande ärendet ska därför inte gå in på de bedömningar som den tidigare Tvistlösaren gjort av situationen fram till dess det tidigare beslutet meddelades, dvs. den 3 april 2018.

Det tidigare beslutet har givetvis inte berört tiden mellan det beslutet och beslutet i det ärende som nu föreligger. Det har inte visats att några nya omständigheter tillkommit som, när det gäller denna tidsperiod, skulle förändra de bedömningar som gjorts i det tidigare ärendet. Under dessa förhållanden ska Tvistlösaren inte heller för denna tid göra någon bedömning av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en överföring av domännamnet ska ske. En sådan bedömning skulle i sak innebära en prövning av den tidigare Tvistlösarens bedömningar. Det finns då heller ingen anledning att i detta beslut redovisa någon prövning av huruvida de olika förutsättningarna för en överföring av domännamnet är uppfyllda. Men för fullständighetens skull, om Tvistlösaren hade fortsatt att pröva ärendet i sak är det osannolikt att Sökanden skulle ha kunnat möta sin bevisbörda.

Mot denna bakgrund ska Sökandens yrkande om överföring inte tas upp till prövning.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av det omtvistade domännamnet tas inte upp till prövning.

9. Sammanfattning

De frågor som har tagits upp i detta ärende har tidigare varit föremål för prövning i ett alternativt tvistlösningsförfarande mellan samma parter och rörande samma domännamn vilket ärende avgjorts den 3 april 2018. Några nya omständigheter som skulle kunna föranleda någon ändring av de bedömningar som gjorts i det tidigare ärendet har inte visats föreligga. De omständigheter som prövats i det tidigare ärendet har relevans också för situationen mellan det nyssnämnda beslutsdatum och dagen för beslutet i det förevarande ärendet. Inte heller för denna tid har några nya omständigheter visats föreligga som skulle påverka bedömningen av de olika rekvisiten.

Mot denna bakgrund tar Tvistlösaren inte upp Sökandens yrkande om överföring av domännamnet till prövning; en sådan skulle i sak innebära en prövning av ett överklagande av det tidigare beslutet, något som inte är möjligt inom det alternativa tvistlösningsförfarandets ram.

Henry Olsson
Datum: 2 augusti 2018