About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2018-0029

1. Sökande

Sökanden är Handla Upp Sverige AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är J. N., Nordlund Entreprenad AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <handlaupp.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 18 maj 2018. Innehavaren skickade in en e-post kommunikation till WIPO Center den 15 juni 2018. Samma dag skickade WIPO Center information till parterna om hur en förlikning kan gå tillväga. Då parterna inte begärde att förlikas, meddelade WIPO Center parterna den 26 juni 2018 att processen att utse en tvistlösare hade startats.

WIPO Center utsåg Jan Rosén som ensam Tvistlösare i detta ärende den 13 juli 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Domännamnet <handlaupp.se> registrerades av Innehavaren den 18 juni 2014.

Sökandens firma registrerades vid Bolagsverket den 29 december 2016.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <handlaupp.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden anser sig ha rätt till det omtvistade domännamnet därför att det förknippas med Sökandens firma och därför att "det blir svårt för någon annan att skapa ett varumärke under samma namn och att därvid använda domännamnet ifråga." Sökanden torde mena härmed att domännamnet är identiskt med eller liknar Sökandens firma.

Innehavaren har frågat hur mycket Sökanden är villig att betala för domännamnet, vilket tyder på ond tro hos Innehavaren.

Innehavaren har inga tydliga kopplingar till domännamnet <handlaupp.se>. Innehavaren har inte heller använt domännamnet under den tid som innehavet varat. Den som besöker hemsidan som anknyter till domännamnet får en varning om så kallat nätfiske, något som följer av att sidan inte är uppdaterad.

B. Innehavaren

J. N., såsom företrädare för Innehavaren, Nordlund Entreprenad AB och för vad som omtalas som "Fiberportalen.se" har skickat följande meddelande den 15 juni 2018 till WIPO Center:

"Vi har registrerat handlaupp.se för att användas i Fiberportalen.se som är ett forum för den Svenska fiberbyggnationen. Vi har betalt pengar i flera år för detta och kan tänkas att släppa detta domän med en ekonomisk kompensation, annars är det planerat att vi kommer att använda domänen under Fiberportalens tak."

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn ska enligt 7.2 i Registreringsvillkoren, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

A. domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett varumärke eller ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,

B. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

C. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt.

Innehavarens domännamn <handlaupp.se> liknar i känneteckensrättslig mening Sökandens registrerade firma till vilket Sökanden visat rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Innehavaren registrerade domännamnet <handlaupp.se> mer än två år innan Sökanden registrerade sin firma vid Bolagsverket i Sverige. Vidare har Sökanden inte visat på att det skulle ha funnits någon annan rättighet i namnet vid tiden då domännamnet registrerades. Någon ond tro vid registreringen kan således inte ha förelegat. Någon egentlig användning av domännamnet tycks inte ha förekommit hos Innehavaren, varför Tvistlösaren inte heller kan finna att någon användning skett i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Eftersom ond tro inte förelegat hos Innehavaren så är C-frågans besvarande inte nödvändig för att avgöra ärendet.

8. Beslut

Domännamnet <handlaupp.se> ska inte överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Innehavarens domännamn <handlaupp.se> liknar i känneteckensrättslig mening Sökandens registrerade firma till vilken Sökanden visat rätt, men registreringen av domännamnet har skett flera år före registreringen av Sökandens firma. Innehavaren har varken registrerat eller använt domännamnet i ond tro.

Jan Rosén
Datum: 28 augusti 2018