About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2018-0026

1. Sökande

Sökanden är Borås Stad Textile Fashion Center AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är G. J., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 15 maj 2018. Innehavaren lämnade in ett Svar den 11 juni 2018.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 26 juni 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är ett kommunalt bolag inom Borås Stads bolagskoncern, och har i uppdrag av Borås Stad att bygga ett nytt kongresshus.

Sökanden är, sedan den 16 mars 2018, innehavare av följande tre svenska nationella varumärkesregistreringar, ursprungligen ansökta och innehavda av Borås Kongresscenter AB, och överlåtna till Sökanden genom överlåtelseavtal av den 16 mars 2018:

Registreringsnummer 540421

Varumärkets lydelse: BORÅS KONGRESSHUS (ord)

Ansökningsdatum: 5 april 2017

Registreringsdatum: 26 juni 2017

Omfattar tjänster i klasserna 41 och 43

Registreringsnummer 540422

Varumärkets lydelse: BORÅS KONGRESSCENTER (ord)

Ansökningsdatum: 5 april 2017

Registreringsdatum: 26 juni 2017

Omfattar tjänster i klasserna 41 och 43

Registreringsnummer 540423

Varumärkets lydelse: BORÅS KONGRESS (ord)

Ansökningsdatum: 5 april 2017

Registreringsdatum: 26 juni 2017

Omfattar tjänster i klasserna 41 och 43

Innehavaren är en fysisk person som registrerade de omtvistade domännamnen <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se> den 28 januari 2014.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnen <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är ett kommunalt bolag som ägs av Borås Stadshus AB, vilket är ett helägt moderbolag inom Borås kommunkoncern.

Beslut om byggande av ett nytt kongresshus fattades av Borås stads kommunfullmäktige den 16 januari 2014.

De två omtvistade domännamnen registrerades mindre än två veckor efter det att Borås stads kommunfullmäktiges beslut offentliggjorts. Beslutet uppmärksammades den 16 januari 2014 även i media, såsom Sveriges Radio, Sveriges television och Borås tidning.

De tre svenska ordvarumärkena nr 540421 BORÅS KONGRESSHUS, nr 540422 BORÅS KONGRESSCENTER, samt nr 540423 BORÅS KONGRESS, ansöktes den 5 april 2017 av ett annat kommunalägt bolag, Borås Kongresscenter AB, och överläts den 16 mars 2018 till Sökanden. Enligt Sökanden har båda bolagen samma ägarstruktur, samma firmatecknare och ingår i samma kommunkoncern.

Sökanden anför att de två omtvistade domännamnen <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se> vid sammantagen bedömning är identiska med Sökandens rättigheter, och noterar att den tidigare innehavarens firma var Borås Kogresscenter AB, vilket i sig är en rättighet, som är identisk med de båda omtvistade domännamnen.

Sökanden anför vidare att – med hänvisning till den sedan länge i media uppmärksammade diskussionen om byggande av nytt kongresshus, samt det offentliga beslutet och efterföljande mediabevakning – Innehavaren vid registreringen av <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se> måste haft kännedom om Sökandens rättigheter, och registrerat de omtvistade domännamnen i ond tro i syfte att sälja dessa till Borås Stad och Sökanden.

De omtvistade domännamnen har även använts i ond tro, då Innehavaren i en e-mail korrespondens mellan parterna begärt SEK 50,000för ett av domännamnen, eller SEK 80,000 för båda.

Slutligen anför Sökanden att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till <boraskongresscenter.se> eller <boraskongress.se>. Innehavaren äger inget varumärke eller annan rättighet som liknar de omtvistade domännamnen. Innehavaren har inte heller använt eller förberett användning av <boraskongresscenter.se> eller <boraskongress.se> sedan registreringarna år 2014.

B. Innehavaren

Innehavaren bestrider Sökandens argument att de omtvistade domännamnen är identiska med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt.

Vare sig <boraskongresscenter.se> eller <boraskongress.se> liknar något av de namn Sökanden representerar. Innehavaren anför att både ordet “Borås” och orden “kongress” eller “kongresscenter” är allmänt utnyttjade och beskrivande ord för företeelsen som sådan.

Såväl Sökanden som Borås stad har dessutom redan egna domännamn för sin verksamhet.

Domännamnen har inte registrerats eller använts i ond tro, då de är avsedda att ge allmänheten möjlighet att snabbt hitta lämplig plats för en önskad kongress, föreläsning mm, utefter önskat behov.

Innehavaren anger att de som erbjuder kongress, liksom transportbolag, kommer erbjudas plats för presentation av sin verksamhet. Kringliggande möjlig rekreation av olika slag skall också erbjudas plats på domänen (reklam). Om en kongresshållare/arrangör samverkar med någon extern leverantör av exempelvis kvällsaktivitet, restaurangbesök eller liknande skall också detta framgå. Kringliggande verksamheter så som restauranger, bowlinghallar, träningscenter med flera, skall också erbjudas köpa plats för reklam. Alla registrerade kommer att presenteras på karta med vägbeskrivningar/koordinater. En kalender skall presentera allt som förekommer i Borås under året, så att kund som önskar hålla kongress, kan ges möjlighet att knyta denna till ett eventuellt arrangemang/händelse i staden.

Innehavaren har för avsikt att låta Turistbyrån i Borås länkas/kopplas fritt, mot att de ger Innehavaren tillgång till deras evenemangskalender (ev. spegling).

Innehavaren anger slutligen att Innehavaren har rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen, då dessa är valda för att presentera och representera alla i Borås befintliga och tillkommande kongressanläggningar.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett ­kännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

A. Domännamnen är identiska med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av tre svenska nationella ordvarumärken nr 540421 BORÅS KONGRESSHUS, nr 540422 BORÅS KONGRESSCENTER, samt nr 540423 BORÅS KONGRESS.

De omtvistade domännamnen är <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se>.

Vid likhetsbedömningen ska bortses från toppdomänen, i detta fall “.seˮ.

Mellan BORÅS KONGRESSCENTER och “boraskongresscenterˮ består de enda skillnaderna att domännamnet är skrivet med bokstaven “a” i stället för “å”, samt att domännamnet består av ett ord i stället för två.

Även mellan BORÅS KONGRESS och “boraskongressˮ består de enda skillnaderna att domännamnet är skrivet med bokstaven “a” i stället för “å”, samt att domännamnet består av ett ord i stället för två.

Även om det sedan länge är möjligt att registrera domännamn med exempelvis de svenska nationella tecknen “å”, “ä” och “ö”, är det fortfarande absolut vanligast att translitterera dessa bokstäver till exempelvis “a” och “o”. Vidare kan ett domännamn inte registreras som flera separata ord med mellanrum. Flera ord måste därför rent teknist skrivas samman antingen med bindestreck eller som ett ord.

Det är Tvistlösarens uppfattning att domännamnen <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se> liknar Sökandens varumärken BORÅS KONGRESSCENTER och BORÅS KONGRESS, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt.

Det faktum att registreringsdagen för Sökandens varumärken infallit drygt tre år efter Innehavarens registrering av de omtvistade domännamnen, eller att Sökanden först den 16 mars 2018 genom överlåtelseavtal blivit innehavare av anförda varumärken, har ingen betydelse för bedömningen om likheter mellan varumärkena och domännamnen, men kommer att närmare diskuteras nedan under punkt B.

B. Domännamnen har registrerats eller använts i ond tro

Som noterats ovan, fattade Borås stads kommunfullmäktige den 16 januari 2014 beslut om byggande av ett nytt kongresshus. Som Sökanden har visat, vilket inte bestridits av Innehavaren, fick nämnda beslut en inte oväsentlig uppmärksamhet i fristående media.

Sökanden är ett bolag som ingår i Borås kommunkoncern, och Tvistlösaren anser därför att aktiviteter, beslut, mediabevakning och registreringar kopplade till Borås stads kommunfullmäktige, samt bolag ingående i Borås kommunkoncern, har betydelse vid bedömningen om domännamnen <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se> har registrerats eller använts i ond tro.

Då Innehavaren är boende i samma kommun som Sökanden, och enligt egen uppgift insatt i kongressrelaterade tjänster, finner Tvistlösaren att Innehavaren vid registreringen av de båda omtvistade domännamnen, 12 dagar efter beslutet, hade full information om Borås stads kommunfullmäktiges beslut och planer på byggandet av nämnda kongresshus.

Av det material, inklusive beslut och mediabevakning, som Sökanden hänvisar till, finns dock ingenting som visar att Sökanden från start använt just “Borås Kongresscenter” eller “Borås Kongress” som kännetecken för det planerade kongresshuset. Dock är i varje fall <boraskongress.se> så snarlikt “Kongresshus i Borås” som omtalas i både fullmäktiges beslut som i media, att i varje fall detta domännamn får anses ha registrerats i ond tro.

Beträffande användning i ond tro, noteras att Innehavaren anför att <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se> har registrerats för att användas till att erbjuda allmänheten en “möjlighet att snabbt hitta lämplig plats för en önskad kongress, föreläsning mm, utefter önskat behov”.

Registreringsdatum för båda omtvistade domännamn är den 28 januari 2014. Tvistlösaren noterar att det således gått drygt tre år utan att Innehavaren börjat använda <boraskongresscenter.se> eller <boraskongress.se> för nämnda verksamhet. Innehavaren har inte anfört någon anledning till varför användningen inte påbörjats under dessa år.

I stället har Innehavaren, som svar på förfrågan, den 10 april 2017, angivit att priset för de omtvistade domännamnen är “50.000kr per styck. Alternativt 80.000kr för båda domänerna”.

Innehavarens prisuppgift inkom fem dagar efter det att varumärkesansökningar ingivits av Sökandens företrädare, och eftersom varumärkesansökningar är offentliga, kan det inte uteslutas att prisuppgiften också angivits med Innehavarens kännedom om dessa varumärken.

Domännamnen har således enbart använts i syfte att säljas till Sökanden, till ett pris som vida överstiger registreringskostnaden för domännamn under toppdomänen “.seˮ. Sådan användning är användning i ond tro.

Att Innehavaren inte använt <boraskongresscenter.se> eller <boraskongress.se> på annat sätt sedan registreringsdagen, är ytterligare en tydlig indikation på att de också ursprungligen registrerades i syfte att hindra Sökanden från att registrera domännamn som på lämpligt sätt kunde kopplas till kommande kongresscenter, även om det specifika kännetecknet/varumärket för detta kongresscenter ännu inte var fastställt vid den tidpunkten.

Tvistlösaren finner att <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se> i varje fall har använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen

Innehavaren har inte någon rätt till de omtvistade domännamnen <boraskongresscenter.se> eller <boraskongress.se>. Sökanden, eller Sökandens föregångare, har inte givit Innehavaren rätt att använda eller registrera dessa domännamn.

Frågan är om Innehavaren kan anses ha ett berättigat intresse till <boraskongresscenter.se> eller <boraskongress.se>. Som ovan angivits, har båda domännamnen registrerats den 28 januari 2014, några dagar efter det att Borås stads kommunfullmäktige fattade beslut om byggande av ett nytt kongresshus. Innehavaren har anfört vilka affärsmässiga planer som finns för <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se>. Tvistlösaren är dock inte övertygad av denna information, då Innehavaren hållit domännamnen vilande sedan registreringsdagen, och den enda kommersiella aktivitet som visats är Innehavarens kostnadsangivelse för överlåtelse.

Vidare anför Innehavaren att både ordet “Borås” och orden “kongress” eller “kongresscenter” är allmänt utnyttjade och beskrivande ord. Detta må vara korrekt i de fall dessa ord används separat. I nu aktuellt fall är det dock visat att ordkombinationen / -kombinationerna har godkänts och registrerats som ordvarumärken i Sverige, vilket visar att de därvid är särskiljande som kännetecken för Sökandens verksamhet.

Tviastlösaren finner således att Innehavaren varken har någon rätt eller berättigat intresse till <boraskongresscenter.se> eller <boraskongress.se>.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att domännamnen <boraskongresscenter.se> och <boraskongress.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

De omtvistade domännamnen är förväxlingsbara med Sökandens varumärken. Sökanden är innehavare av varumärken som registrerats efter registreringen av de omtvistade domännamnen. Sökanden är dock ett bolag ägt av en kommun vars beslut om skapande av kongresscenter med kännetecken som liknar domännamnen offentliggjordes innan Innehavaren registrerade domännamnen.

Innehavaren har, på förfrågan från Sökandens företrädare, krävt ersättning för överlåtelse till ett pris som vida överstiger registreringskostnaden för domännamn under toppdomänen “.seˮ.

Innehavaren har inte påvisat någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen, som inte använts på drygt tre år.

Petter Rindforth
Datum: 16 juli 2018