WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0023

1. Sökande

Sökanden är Uvell Opinion AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Synergies Limited, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <uvellopinion.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 1 maj 2018. Innehavaren lämnade inte in något Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 1 juni 2018.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 15 juni 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Enligt ett av Bolagsverket utfärdat registreringsbevis som Sökanden har gett in är denne innehavare av firman ”Uvell Opinion AB” med registreringsdatum den 31 mars 2016. Domännamnet registrerades av Innehavaren den 21 mars 2018.

Sökanden har begärt att ärendet vid uteblivet svar ska avgöras enligt reglerna om påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <uvellopinion.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till stöd för sitt yrkande anfört att det omtvistade domännamnet ursprungligen registrerades för denne som sedan 2016 bedrev verksamhet på den webbplats till vilken domännamnet var kopplat. På grund av en administrativ miss kom inte registreringen att förnyas. Sökanden har vidare anfört att den fortfarande bedriver verksamheten under den firma som anges i Bolagsverkets registreringsbevis. Enligt en skärmdump som Sökanden har gett in finns på den webbsida till vilken domännamnet nu är kopplat bland annat texten “Köp denna domän”.

B. Innehavaren

Innehavaren har som nyss har nämnts inte kommit in med något svar på ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Efter sin genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden har anfört och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

A. Domännamnet liknar i Registreringsvillkorens mening Sökandena registrerade firma, vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats och använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <uvellopinion.se> ska överföras till Sökanden, Uvell Opinion AB.

Henry Olsson
Datum: 17 juni 2018