About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0022

1. Sökande

Sökanden är Roche AB, Sverige. <

2. Innehavare

Innehavaren är Bioventus KB, Bioventus, Sverige. <

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <perjeta.se> och <tecentriq.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 30 april 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 31 maj 2018.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 13 juni 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

På Tvistlösarens begäran kommunicerade WIPO Center med parterna den 22 juni 2018 för att be Sökanden att komma in med en komplettering till Ansökan för att visa på att moderbolaget hade gett Sökanden fullmakt att företräda bolaget i detta förfarande. Sökanden kom in med en komplettering till WIPO Center den 25 juni 2018. Innehavaren gavs därefter sju kalenderdagar för att bemöta denna komplettering. Innehavaren kom dock inte in med något bemötande.

4. Bakgrund

Sökandens moderbolag är innehavare av EU varumärkesregistreringar nr 10008118 PERJETA sedan 2011 och nr 13422324 TECENTRIQ sedan 2015 ("Varumärkenaˮ). Sökandens moderbolag har gett Sökanden fullmakt att företräda bolaget i detta förfarande och lämnat medgivande till att domännamnsregistreringarna till <perjeta.se> och <tecentriq.se> ("Domännamnenˮ) överförs till Sökanden.

Innehavaren registrerade bägge Domännamnen i november 2017.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnnen <perjeta.se> och <tecentriq.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte hörts av.

6. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnen är identiska med eller liknar rättigheter (till exempel varumärke eller firma) vilka har rättsgrund i Sverige och till vilka den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Domännamnen är identiska med eller liknar Sökandens moderbolags EU-varumärkesregistreringar som har rättsgrund i Sverige. Sökandens moderbolag har gett Sökanden fullmakt att företräda bolaget i detta förfarande och lämnat medgivande till att domännamnsregistreringarna till Domännamnen överförs till Sökanden.

Sökanden har därmed visat att förutsättningarna i denna punkt är uppfyllda.

B. Domännamnen har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden har gjort sannolikt att Domännamnen registrerats och använts i ond tro bl a genom att Innehavaren erbjudit dem till försäljning och genom sin verksamhet torde ha känt till att dessa beteckningar var varumärken som registrerats av Sökandens moderbolag. <

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnen

Det har inte framkommit några omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till Domännamnen för Innehavaren.

7. Beslut

Tvistlösaren beslutar att Domännamnen <perjeta.se> och <tecentriq.se> ska överföras till Sökanden.

Monique Wadsted
Datum: 17 juli 2018