About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0020

1. Sökande

Sökanden är Rusta AB och Bruksbo i Uppsala Kommanditbolag, Sverige, företrädd av Advokatfirman MarLaw AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Integral Assets Ltd., Saint Kitts och Nevis.

3. Domännamn och förfarandet

Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <wwwrusta.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 20 april 2018. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens uteblivna svar den 22 maj 2018.

WIPO Center utsåg Jon Dal som ensam tvistlösare i detta ärende den 6 juni 2018. Tvistlösaren har lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden har den 11 april 2018 ansökt om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <wwwrusta.se>. Sökanden har begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Sökanden har vidare begärt att ansökan ska prövas enligt påskyndat förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Rusta AB.

Innehavaren har inte besvarat ansökan.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

INLEDNING

Anledningen till att även Bruksbo i Uppsala Kommanditbolag har angivits som sökanden är på grund av att man av koncerntekniska skäl har valt att låta kommanditbolaget stå kvar såsom innehavare av en varumärkesregistrering som är aktuell för denna tvist. Bruksbo i Uppsala Kommanditbolag ingår i Rustakoncernen på så sätt att Rusta AB utgör kommanditdelägare i bolaget, samt att Rusta ABs grundare via aktiebolaget Baforber Aktiebolag utgör komplementär och ensam firmatecknare.

GRUNDER

1. Domännamnet <wwwrusta.se> är förväxlingsbart med Rustas registrerade firma Rusta AB, det av kommanditbolaget i Sverige registrerade varumärket RUSTA (fig.), reg.nr.352 519 samt den inarbetade rätten till näringskännetecknet och varukännetecknet RUSTA.

2. Innehavaren har ingen rätt eller något berättigat intresse till domännamnet <wwwrusta.se>.

3. Innehavaren har registrerat eller i vart fall använt domännamnet i ond tro.

OMSTÄNDIGHETER I SAK

1. Om Rusta

Rusta är ett svenskt detaljhandelsföretag som sedan mitten av 80-talet erbjuder ett brett sortiment av produkter inom områdena “Säsongˮ, “Heminredningˮ, “Fritid & Gör det själv” och “Förbrukning” för såväl inne- som utemiljö. Sortimentet förnyas ständigt och anpassas kontinuerligt efter trender och säsonger. Rusta marknadsför, utöver kända internationella märken, flera egna varumärken.

Det första varuhuset öppnades i Gävle år 1986. Öppningen följdes av nya varhus i Uppsala och Östersund och innan året var slut hade Rusta­kedjan vuxit till fem varuhus. I början av år 1998 fanns 15 varuhus i Sverige och under samma år öppnade Rusta sitt första inköpskontor i Asien. Under 90-talet fortsatte verksamheten att expandera och vid millennieskiftet var antalet varuhus 25 för att 2008 uppgå till 52 varuhus som sysselsatte 578 personer. Expansionstakten har under de senaste åren varit kraftig, och per dags dato har Rusta över 100 varuhus i Sverige, Norge och Tyskland.

2. Rustas kännetecken

Firman Rusta AB registrerades den 24 juni 1986. Vidare är kommanditbolaget innehavare av det registrerade svenska varumärket RUSTA (fig.), reg.nr. 352 519, vilket registrerades den 8 februari 2002. Utöver det ovan nämnda registrerade varumärket är Rusta och/eller kommanditbolaget innehavare till ett 30-tal ytterligare varumärkesregistreringar världen över som innehåller komponenten “Rusta”, låt vara att dessa registrerats senare än den omtvistade domänen <wwwrusta.se>.

I tillägg till ovan anförda rättigheter är Sökanden innehavare av de genom inarbetning förvärvade ensamrätterna till näringskännetecknet samt varukännetecknet RUSTA. Att dessa kännetecken inarbetats torde vara uppenbart redan utifrån den långa tidsperiod som RUSTA har använts. Som ett exempel på de resurser Sökanden har lagt på marknadsföringsåtgärder kan nämnas att Sökanden sedan 2010 marknadsfört sig genom att lägga ner stora kostnader på inte mindre än 34 reklamfilmer, exempelvis med titlarna “Rusta reklamfilm - Sommar 2018”, “Rusta reklamfilm - Julen 2017”.

Sökandens närings- och varukännetecken har således nått en bred publik som omfattar genomsnittskonsumenten som därmed förknippar kännetecknet RUSTA med just detaljhandelsföretaget Rustas verksamhet. Det ska även fästas särskild uppmärksamhet vid att denna spridning på olika sätt pågått i 32 år och därmed resulterat i en stark inarbetning av kännetecknet RUSTA. Som ytterligare indikation på att kännetecknet RUSTA är inarbetat ska nämnas att Rusta AB omsatte drygt 4,36 miljarder SEK för det brutna räkenskapsåret som avslutades 2017-04 med ett nettoresultat om drygt 162 miljoner SEK. För perioden 2017-05-2017-10 ökade omsättningen ytterligare och var för halvåret drygt 2,35 miljarder SEK med ett nettoresultat om drygt 359 miljoner SEK.

Vidare är Sökanden innehavare av domännamnen <rusta.se>, som registrerades den 18 februari 2005, <rusta.com> som registrerades den 5 februari 2001 samt ytterligare ett 60-tal domäner med koppling till RUSTA. Registreringen av dessa påvisar att Sökanden värdesätter sitt varumärke och har lagt ner stora kostnader på att marknadsföra och skydda detta. Användningen av dessa har bidragit till inarbetningen av RUSTA som varu- och näringskännetecken.

3. Innehavaren

Innehavaren registrerade domännamnet <wwwrusta.se> den 19 november 2008. Det bör noteras att Innehavaren har förekommit i domännamnstvister i en rad tidigare, jämförliga, ärenden. Dessa tvister belyser hur Innehavaren åtminstone sedan 2013 har ägnat sig åt denna illvilliga form av typosquatting. Det anförda ger tydliga indikationer om att Innehavaren inte bedriver någon seriös verksamhet. Att Innehavaren i synnerhet inte bedriver en seriös verksamhet förstärks av innehållet på webbsidan kopplad till domännamnet <wwwrusta.se>. Webbsidan innehåller endast ett antal listade vilseledande länkar såsom t.ex. “Möbler och Inredning” och “Rusta”. När man klickar på exempelvis “Möbler och Inredning” förflyttas besökaren till en ny vy med sponsrade länkar till konkurrenter till Sökanden såsom Elfa och Rum21. Webbsidan som är kopplad till domännamnet är ett klassiskt exempel på en s.k. länkfarm som endast är ett illa maskerat försök att fabricera ett berättigat intresse till domännamnet.

Det bör även påpekas att Sökanden inte har tagit någon kontakt med Innehavaren innan denna ATF-ansökan, i syfte att förhindra en s.k. cyberflight där Innehavaren snabbt överlåter domänen till en annan part för att försvåra för Sökanden att tillvarata sin rätt.

4. Utvecklande av grunder

4.1 Förväxling

Vid bedömningen av om domännamnet <wwwrusta.se> är förväxlingsbart med Sökandens firma, ska man bortse från toppdomänen “.se” i domännamnet och associationsformen “AB” i firman. I firman Rusta AB är det således Rusta som utgör den dominerande beståndsdelen. Även de tre inledande bokstäverna “www” får anses vara av ringa betydelse, eftersom de är identiska med prefixet “www” som inleder samtliga domännamn, låt vara att man i detta fall medvetet uteslutit punkten efter www. Således ska “rusta” jämföras med “Rusta” i firman.

Vid bedömningen av om <wwwrusta.se> är förväxlingsbart med figurvarumärket RUSTA ska särskilt noteras att varumärket är ett figurmärke som endast består av ordet RUSTA skrivet i ett särskilt typsnitt.

Vid likhetsbedömningen mellan å ena sidan “rusta” och å andra sidan firman “Rusta” och varumärket RUSTA, är det tydligt att domännamnet till lydelsen är identiskt med kännetecknen samt att det därmed föreligger en klar förväxlingsrisk. Som nämnts ovan är det endast tillägget av prefixet www som skiljer domännamnet från Sökandens kännetecken, men det påverkar inte helhetsintrycket.

Att utnyttja att Internetanvändare kan stava fel när de skriver in ett domännamn är ett välkänt fenomen ofta kallat “typosquatting”, “URL-kapning” eller “fulregistrering”. Typosquatters väljer domännamnet med omsorg för att detta ska knyta an till någon annans kännetecken, genom att kännetecknet medvetet felstavas i domännamnet. Den typen av typosquatting som aktualiseras härvidlag är när användaren av misstag råkar missa att trycka på en tangent. Om en användare missar att trycka ner punkttangenten efter www och istället skriver in wwwrusta.se i webbläsaren resulterar detta i att kunden hamnar på en annan webbplats än den avsedda. Sökanden vill här belysa att det är mycket lätt hänt att användare missar att trycka ner en tangent i adressfältet på webbläsaren. Därför är denna typ av typosquatting en av de vanligast förekommande på Internet.

4.2 Ond tro

Det är uppenbart att Innehavaren använder domännamnet i syfte att parasitera på Sökandens kännetecken och anseende samt att detta kan medföra allvarlig skada för Sökandens kännetecken och renommé. Innehavarens onda tro är särskilt tydlig med hänsyn till ovan angivna fall med likartad typosquatting.

Med hänsyn till att den aktuella domänen <wwwrusta.se> är nästintill identisk med Sökandens kännetecken samt att Innehavaren förmedlar tjänster som direkt konkurrerar med Sökandens verksamhet, är det klart att registreringen är problematisk. Innehavaren uppfyller därmed kriteriet “planerar att utnyttja sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida eller för att på annat sätt öka sina intäkter”. I sammanhanget ska dock nämnas att Innehavarens registrering av ett förväxlingsbart domännamn utan att koppla det till en webbplats, i och för sig är tillräckligt för att konstituera användning i ond tro.

Det är följaktligen alldeles uppenbart att Innehavaren har haft Sökandens kännetecken och verksamhet som förebild vid registreringen av domänen. Det råder därmed inga tvivel om att Innehavaren vid registreringen av domännamnet hade vetskap om Sökandens kännetecken och verksamhet.

Som framförts registrerades Sökandens firma den 24 juni 1986 och det anförda varumärket den 8 februari 2002. Innehavaren registrerade domännamnet <wwwrusta.se> den 19 november 2008. Rusta har bedrivit sin verksamhet sedan 1986, dvs. i 32 år, och får enligt vad som tidigare anförts anses vara inarbetat i vart fall innan registreringen av Innehavarens domän. Således är samtliga kännetecken äldre än Innehavarens registrering av den aktuella domänen.

Innan registreringen hade Innehavaren genom en telefonkontakt med PRV:s kundtjänst eller Bolagsverket enkelt kunnat konstatera att RUSTA är ett skyddat varumärke och firma. Det är domännamnsinnehavarens skyldighet att vid var tid tillse att domännamnet inte kränker någons skyddade kännetecken. Genom registreringsavtalet med IIS utlovade och ansvarade Innehavaren för att denne fullgjort sin undersökningsplikt avseende tredje mans tidigare rättigheter, dvs. i praktiken att domännamnet inte

kränkte Sökandens känneteckensrätter. Denna undersökningsplikt har Innehavaren åsidosatt.

Mot bakgrund av ovanstående gör Sökanden gällande att oavsett om Innehavaren varit i ond tro vid registreringen eller inte så har i vart fall användningen av domännamnet skett i ond tro.

4.3 Rätt eller berättigat intresse

4.3.1 Innehållet på webbsidan kopplad till <wwwrusta.se>

Som ovan nämnts innehåller Innehavarens webbplats som är kopplad till <wwwrusta.se> sponsrade länkar till butiker som säljer möbler och heminredning i likhet med Sökandens verksamhet. Det är därför mycket sannolikt att den aktuella domänen kommer att användas i kommersiell verksamhet på samma sätt framöver. Sådan verksamhet konkurrerar med Sökandens verksamhet.

4.3.2 Avsaknad av rätt eller berättigat intresse i det aktuella fallet

Vid en sökning i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister framgår att det inte finns något registrerat varumärke varken för Innehavaren eller för Innehavarens kontaktperson. Inte heller finns något varumärke med lydelsen “wwwrusta.se”, registrerat som varumärke i Sverige.

Vad sedan gäller Innehavaren konstateras att denne olovligen har registrerat ett domännamn som slaviskt efterbildar Sökandens kännetecken. Innehavaren har därtill kopplat domännamnet till en kommersiell webbsida som syftar till att generera annonsintäkter respektive intäkter från försäljning av domänen.

Mot bakgrund av IIS registreringsvillkor är det uppenbart att domännamnet inte används på ett legitimt kommersiellt sätt eller att det är allmänt känt som kännetecken för Innehavarens verksamhet. Vidare saknar Innehavaren all annan anknytning till domännamnet, vilken skulle kunna konstituera någon rätt eller berättigat intresse till detta. Alla omständigheter visar på att Innehavaren saknar en rätt eller ett berättigat intresse till <wwwrusta.se>.

Sammantaget är samtliga rekvisit enligt IIS registreringsvillkor uppfyllda och grund för överföring av domännamnet <wwwrusta.se> till Rusta AB föreligger på ovan uppgivna grunder.

5. Bevisning

Sökanden har åberopat bl.a. skärmdumpar från webbsidor, utdrag från PRVs varumärkesregister, utdrag från Bolagsverket m.m. som bevisning.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt,

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin ansökan måste samtliga tre villkor vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det aktuella domännamnet innefattar ordet “rusta” som också är den delen av domännamnet som har mest särprägel. I Rusta AB:s firma är det också ordet rusta som är det dominerande inslaget. Sökandens firma liknar härmed domännamnet och Sökanden uppfyller det första villkoret.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Baserat på vad som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Innehavaren registrerat och använder domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Baserat på vad som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <wwwrusta.se> ska överföras till Rusta AB.

Jon Dal
Datum: 12 juni 2018