WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0019

1. Sökande

Sökaden är Avionetics AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är S. B., Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <avionetics.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 26 april 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 28 maj 2018.

WIPO Center utsåg Tomas Norström som ensam Tvistlösare i detta ärende den 12 juni 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden innehar sedan den 3 juli 2003 den registrerade firman (näringskännetecknet) AVIONETICS AB.

Domännamnet <avionetics.se>.skapades den 6 augusti 2017.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <avionetics.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte bemött Sökandens yrkande.

6. Diskussion och Slutsatser

Sökanden har visat att bolaget innehar en rättighet – ett näringskännetecken – som gäller i Sverige sedan 2003. Domännamnet – som skapats senare – är identiskt med näringskännetecknet.

Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet registrerats i ond tro.

Omständigheter som talar för att Innehavaren av domännamnet har någon rätt eller ett berättigat intresse till namnet har inte framkommit i ärendet.

7. Beslut

Tvistlösaren beslutar att domännamnet <avionetics.se> ska överföras till Sökanden.

Tomas Norström
Datum: 14 juni 2018