About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2018-0017

1. Sökande

Sökanden är Folkpool AB, Sverige, företrädd av TERRA Advokat AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M. E., Splitink AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <folkspa.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 6 april 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 8 maj 2018.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 18 maj 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, Folkpool AB, är ett registrerat aktiebolag, som den 22 mars 2018 har ansökt om Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnet <folkspa.se> hos WIPO Center. Ansökan har kommunicerats med Innehavaren och företrädaren för Innehavarens konkursbo, som getts tillfälle att inkomma med ett bemötande. Vare sig Innehavaren eller företrädaren för Innehavarens konkursbo har besvarat Ansökan inom den utsatta tidsfristen.

Sökandens verksamhet avser huvudsakligen tillverkning och försäljning av swimmingpooler samt övrig trädgårdsutrustning. Sökandens åberopade varumärke FOLKSPA registrerades den 25 mars 2011 och avser, inter alia, varuslaget jacuzzi i klass 11. Varumärkesregistreringen har förvärvats av Sökanden, som antecknades som innehavare i varumärkesregistret den 9 oktober 2017.

Det omtvistade domännamnet registrerades av Innehavaren den 30 augusti 2016 och var vid tiden för Ansökans inlämnande till WIPO Center kopplad till en webbsida tillhörande företaget Cerolia AB avseende försäljning av spabad och tillhörande produkter.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <folkspa.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden kontaktade Innehavaren, som försatts i konkurs, via email den 7 november 2017 och informerade denne om att Sökanden var ägare av varumärket FOLKSPA. Samtidigt uppmanades Innehavaren att
överföra domännamnet till Sökanden.

Emailet besvarades av konkursförvaltaren i Innehavarens konkursbo, som motsatte sig överföring av domännamnet till Sökanden. Samtidigt gjorde konkursförvaltaren gällande att domännamnet överlåtits i december 2016 till Cerolia AB och hänvisade i övrigt till att Innehavaren bedrivit verksamhet avseende borttagning av tatueringar och korrigering av skönhetsfel.

Någon omregistrering av domännamnet från Innehavaren till Cerolia AB har inte genomförts och på den webbsida som är kopplad till domännamnet marknadsfördes spabad med olika tillbehör. Företaget, Cerolia AB, som Innehavarens konkursförvaltare hänvisat till kontaktades den 20 december 2017 och uppmanades att upphöra med användningen av varumärket FOLKSPA på webbsidan. Cerolia AB är därmed medvetet om att användningen av såväl varumärket FOLKSPA som domännamnet <folkspa.se> sker i ond tro.

Vare sig Innehavaren eller det åberopade bolaget Cerolia AB kan anses ha ett berättigat intresse av domännamnet <folkspa.se>. Vidare är de inte innehavare av någon firma eller varukännetecken i Sverige som är identiskt eller förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Varken Innehavaren eller företrädaren för Innehavarens konkursbo har besvarat Sökandens Ansökan om Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),
g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006,
h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller
j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och.

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är sedan den 9 oktober 2017 antecknad som innehavare av det i Sverige registrerade varumärket FOLKSPA. Varumärket registrerades ursprungligen, den 30 december 2011, dvs innan det omtvistade domännamnet.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det har framkommit i Ansökan att konkursförvaltaren i egenskap av företrädare för Innehavarens konkursbo blivit informerad om Sökandens ensamrätt till varumärket FOLKSPA i början av november 2017. Innehavaren är därmed medveten om att den fortsatta användningen av det omtvistade domännamnet sker i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte besvarat Ansökan och det har i övrigt inte framkommit något i ärendet som visar på att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Att koppla domännamnet till en tredje parts, Cerolia AB, webbsida avseende konkurrerande produkter ger enligt Tvistlösaren inte Innehavaren någon rätt eller berättigat till domännamnet. Innehavaren får därmed anses sakna rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

8. Beslut

Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser Tvistlösaren att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden i enlighet med paragraf 21 i Förfarandereglerna och paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren.

9. Sammanfattning

Domännamnet är identiskt med det varumärke som förvärvats av Sökanden och har använts av Innehavaren efter att denne blivit kontaktad av Sökanden. Det får därmed anses föreligga ond tro vid användning av domännamnet. Innehavaren får vidare anses sakna rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Bengt Eliasson
Datum: 5 juni 2018