WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0012

1. Sökande

Sökanden är Huhtamäki Oyj, Finland, företrädd av Zacco Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Admin, Global Internet Development, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <huhtamaki.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 20 mars 2018. Innehavaren inte kommit in med något svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna svar den 20 april 2018.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 15 maj 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är innehavare av EU-varumärket HUHTAMAKI som registrerades som ordvarumärke den 26 maj 2005.

Innehavaren registrerade domännamnet <huhtamaki.se> den 15 februari 2013.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <huhtamaki.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte avhörts.

6. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är i princip identiskt med Sökandens EU-varumärke som har rättsgrund i Sverige.

B. Domännamnet har registrerats och använts i ond tro. Även om webbplatsen som är kopplad till domännamnet, med adress "www.huhtamaki.seˮ, på ytan ägnar sig åt recensioner av förpackningsdesign går det inte att utesluta att det ligger kommersiella intressen bakom som avser att hindra Sökanden från att använda sitt varumärke som domännamn. Detta stärks av att det inte av webbplatsen framgår vem som står bakom sidan och att inget svar inkommit från Innehavaren. Att domännamnet dessutom är i princip identiskt med Sökandens varumärke innebär att det föreligger risk för association mellan de båda.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Det finns inget som talar för att Innehavaren har ett berättigat intresse av <huhtamaki.se> eftersom det är ett rent fantasiord som används som varumärke av en global förpackningstillverkare.

7. Beslut

Domännamnet <huhtamaki.se> ska överföras till Sökanden.

Monique Wadsted
Datum: den 25 maj 2018