WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0004

1. Sökande

Sökanden är Bonnier Holding AB, Sverige, företrädd av Ports Group AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är T. M. G., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <bonnierutbildning.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 21 februari 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 28 mars 2018. Den 26 april 2018 skickade Innehavaren ett e-post meddelande till WIPO Center, vilket besvarades av Sökanden den 27 april 2018.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 26 april 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är Bonnier Holding AB, ett bolag som ingår i Bonnierkoncernen, ett familjeägt företag verksam inom media. Sökanden har anfört att den innehar två varumärkesregistreringar för ordet BONNIER med verkan i Sverige. Den ena avser en registrering av ett EU-varumärke med ansökningsnummer 002074797 och ansökningsdatum den 27 februari 2001 och den andra en svensk registrering med registreringsnummer 354819 och ansökningsdatum den 4 december 2000.

Domännamnet registrerades den 26 januari 2017. Det är kopplat till en webbsida som bland annat innehåller omfattande information om de tjänster som erbjuds och om Sökanden och dess förlagsverksamhet.

Sökanden har begärt att ärendet vid uteblivet svar ska avgöras enligt reglerna om påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <bonnierutbildning.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till stöd för sitt yrkande åberopat att domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärken eftersom Innehavaren i domännamnet endast lagt det generiska uttrycket ”utbildning” till varumärket. Sökanden har vidare åberopat att Innehavaren varit i ond tro vid registreringen av domännamnet och vid dess senare användning och att Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet. Sökanden har också uppgett att Innehavaren inte har getts någon licens att använda Sökandens varumärke, firmarätt eller företräda dem på något sätt.

B. Innehavaren

Innehavaren har som ovan nämnts inte kommit in med något formellt svar på ansökan. Innehavaren skickade ett e-post meddelande till WIPO Center, efter att tvistlösaren hade blivit utsedd, med följande innehåll:

”Hej.

Som sagt tidigare, jag ger mer än gärna upp domänen som min klient registrerat. Hur fortsätter vi?

Om ni skickar detaljerna för domänöverförelsen kan jag ha det signerat idag.”

7. Diskussion och Slutsatser

Efter sin genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden har anfört och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

A. Domännamnet liknar i Registreringsvillkorens mening Sökandens registrerade varumärken, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilka Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats och använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <bonnierutbildning.se> ska överföras till Sökanden.

Henry Olsson
Datum: 3 maj 2018