WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0003

1. Sökande

Sökanden är TaskRunner AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är A. P., Danmark.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <taskrunner.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 30 januari 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 2 mars 2018.

WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 16 mars 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är innehavare av den svenska firmaregistreringen för TaskRunner AB. Firman registrerades den 4 juni 2013 och Sökanden har uppgett att de sedan juli 2013 ägt rätten till varumärket TASKRUNNER.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 8 juni 2013.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Utöver Sökandens firma äger Sökanden även rätten till varumärket TASKRUNNER. I samband med varumärkesregistreringen för TASKRUNNER registrerade Innehavaren det omtvistade domännamnet. Sökanden kontaktade en tredje part – Hellbay Entreprenad KB – som vid den aktuella tidpunkten tycktes vara innehavare av domännamnet enligt söktjänsten “www.whois.com”. Sökanden och Hellbay Entreprenad KB ingick en överenskommelse av innebörden att Sökanden skulle förvärva det omtvistade domännamnet mot en köpeskilling om SEK 1,500. Trots att köpeskillingen erlades, genomfördes ingen överföring av domännamnet. Sökanden har dessutom, sedan tidpunkten för erläggandet av köpeskillingen, stått för alla kostnader förenade med det omtvistade domännamnet.

Sökanden har förgäves sökt Innehavaren för att tillse att överföringen sker. Sökanden har emellertid varit i kontakt med en av de tidigare delägarna i Hellbay Entreprenad AB. Delägaren ifråga har sagt sig veta vem som kan skriva skriva under de dokument som krävs för att genomföra överföringen av domännamnet. Efter kontakten har Sökanden emellertid inte hört från delägaren.

Sökanden betalade Hellbay Entreprenad KB i tron att sistnämnda bolag var rättmätig ägare av det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar ett näringskännetecken, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har visat rätt.

B. Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet har registrerats i ond tro.

C. Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Domännamnet <taskrunner.se> ska överföras till Sökanden.

Jonas Gulliksson
Datum: 26 mars 2018