About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2018-0002

1. Sökande

Sökanden är Frösunda Omsorg AB, Sverige, företrädd av Nordisk Media Utveckling AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Name Navigation AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <frösunda.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 19 januari 2018. Innehavaren lämnade in ett Svar den 19 februari 2018. Sökanden inkom med en skrivelse till WIPO Center den 20 februari 2018, vilken besvarades av Innehavaren den 26 februari 2018. Sökanden inkom med ytterligare en skrivelse till WIPO Center den 1 april 2018.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 15 mars 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden har sedan 1995 bedrivit sin verksamhet under firma och bifirma som innehållit FRÖSUNDA. Sökanden är sedan 2010 också registrerad innehavare av det svenska varumärket FRÖSUNDA i figur.

Innehavaren registrerade domännamnet <frösunda.se> 2008.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <frösunda.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestridit att förutsättningar för överföring föreligger.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har anfört följande:

i) att domännamnet <frösunda.se> är förväxlingsbart med såväl Sökandens varukännetecken som näringskännetecken, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilka Sökanden har rätt;

ii) att domännamnet <frösunda.se> har registrerats i ond tro, eller i vart fall, sedan den påvisade användningen av domännamnet för s.k. “pay-per-click linking”, innehållande förväxlingsbara kännetecken/länkar som lett besökaren till konkurrerande verksamhet, har använts i ond tro;

iii) att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet <frösunda.se>.

B. Innehavaren

Innehavaren har anfört följande:

i) att domännamnet <frösunda.se> inte är identiskt med Sökandens firmanamn samt att registrering och användning av domännamnet är äldre än Sökandens figurvarumärke;

ii) att domännamnet <frösunda.se> varken har registrerats eller använts i ond tro då det handlar om ett geografiskt domännamn som har registrerats innan det att Sökanden registrerade sitt figurvarumärke, och vidare har Innehavaren inte känt till Sökanden och dess verksamhet innan de blev kontaktade av Sökanden;

iii) att Innehavaren har ett berättigat intresse till domännamnet <frösunda.se>.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden har sedan 1995 bedrivit sin verksamhet under firma och bifirma som innehåller FRÖSUNDA. Sökanden är sedan 2010 också registrerad innehavare av det svenska varumärket FRÖSUNDA i figur. Frösunda har karaktären av dominant i sökandens firma och bifirma. Kravet på att Sökanden ska inneha en rättighet med rättsgrund i Sverige som är identisk med eller liknar det omtvistade domännamnet är därmed uppfyllt.

B. Registrering eller användning i ond tro; rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har invänt att Innehavaren inte kände till Sökandens rättigheter när Innehavaren registrerade domännamnet. Innehavaren anför att Innehavaren registrerade domännamnet när geografiska orter blev fria för registrering. Mot bakgrund av att Sökandens verksamhet inte är allmänt känd och att Frösunda är en geografisk ort finns det inget som talar för att Innehavaren varit i ond tro vid tidpunkten för registreringen.

När det gäller användning i ond tro ställer sig det hela annorlunda. Innehavaren har tidigare själv “parkerat” domännamnet hos Google. Innehavaren får antas känna till att Google ser till att annonser som relaterar till sökord som motsvarar domännamn kan innebära att annonser relaterade till verksamhet under kännetecken som är identiskt med eller liknar domännamn kan komma att exponeras. Det faktum att Innehavaren, på grund av Innehavarens stora portfölj av domännamn, inte kände till exakt vilka annonser som visades på det hos Google “parkerade” domännamnet kan inte fria Innehavaren från ansvar för vad domännamnet användes till. Den “parkering” av domännamnet hos Google som Innehavaren själv valde att göra får därför anses utgöra användning i ond tro.

När det gäller geografiska beteckningar så är de till sin natur av den karaktären att de bör hållas fria för vem som helst att registrera och använda så länge det inte sker i ond tro. Innehavaren har uppgett att Innehavaren har “flytta bort” domännamnet från Google så snart Innehavaren fick kunskap om att Sökanden hade invändningar mot användningen via Google. Innehavaren kan i och för sig åter parkera domännamnet hos Google eller genomföra annan användning i ond tro.

Det finns dock inget som för närvarande talar för att Innehavaren kommer att återuppta sin användning i ond tro. Innehavaren får därför anses ha ett berättigat intresse av domännamnet.

8. Beslut

Tvistlösaren lämnar Sökandens ansökan om överföring av domännamnet <frösunda.se> utan bifall.

9. Sammanfattning

Domännamnet <frösunda.se> är identiskt med eller liknar Sökandens i Sverige registrerade kännetecken. Innehavaren har använt domännamnet i ond tro. Domännamnet är “avparkerat” från Google och används därför inte längre i ond tro. Domännamnet är en geografisk beteckning och det finns inget som för närvarande talar för att Innehavaren kommer att återuppta sin användning i ond tro. Innehavaren får därför anses ha ett berättigat intresse av domännamnet. Ansökan om överföring av domännamnet ska således lämnas utan bifall.

Monique Wadsted
Datum: April 3, 2018