WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2017-0042

1. Sökande

Sökanden är Google LLC, Amerikas Förenta Stater, företrädd av Fenix Legal KB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är P. I., Bulgarien.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <gioogle.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 16 januari 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 21 februari 2018.

WIPO Center utsåg Jan Rosén som ensam Tvistlösare i detta ärende den 20 mars 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden innehar EU-registrerade ordvarumärken för GOOGLE, som till exempel nr 001104306, registrerat den 7 oktober 2005, och för IGOOGLE, som till exempel nr 006263958, registrerat den 25 juli 2008. Sökanden har också visat att GOOGLE är ett synnerligen väl inarbetat varukännetecken på den svenska marknaden och dessutom mycket välkänt i den övriga världen.

Domännamnet <gioogle.se> registrerades av Innehavaren den 28 augusti 2017, och pekar mot en webbsida med söklänkar till olika hemsidor och information om att domännamnet är till salu.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <gioogle.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har beretts tillfälle att yttra sig över Sökandens yrkande, men har inte inkommit med något svar inom föreskriven tid eller eljest.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökandens varumärken är synnerligen välkända och väl inarbetade globalt, något som inkluderar Sverige. Innehavaren, en fysisk person, till det omtvistade domännamnet <gioogle.se> har inte en offentliggjord adress, men oavsett land så måste innehavaren vid tiden för registreringen haft kännedom om Sökandens varumärken GOOGLE och IGOOGLE. Det är uppenbart att Innehavaren registrerat <gioogle.se> med denna vetskap och att utformningen av <gioogle.se> är ett utslag av så kallad “typosquatting”, det vill säga ett försök att utnyttja en Internetbesökares felstavning av någon annans välkända varumärke för att locka dess besökare till en annan webbplats.

Domännamnet <gioogle.se> har använts i ond tro av Innehavaren. Domännamnet i fråga pekar huvudsakligen mot en hemsida som anger att domännamnet <gioogle.se> är till salu; där står “Köp denna domän”. Samma hemsida innehåller också några söklänkar till olika hemsidor, såväl allmänna som kommersiella, varmed Innehavaren försöker efterlikna de söktjänster som Sökanden är känd för. På hemsidan finns till och med Sökandens varumärke GOOGLE angivet tillsammans med ordet “Advertisement”.

Innehavaren försöker alltså utnyttja Sökandens goda rykte och marknadsposition genom att driva trafik till sin egen webbsida och stör därmed Sökandens verksamhet. Innehavaren har registrerat domännamnet <gioogle.se> för att försöka sälja det, för att åstadkomma resultat som vilseleder besökare och som skadar Sökandens goda renommé.

Innehavaren bedriver ingen verksamhet som är allmänt känd under kännetecknen GOOGLE eller IGOOGLE eller liknande kännetecken och har därmed ingen rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet <gioogle.se>. Innehavaren har inte använt domännamnet <gioogle.se> för någon verksamhet som inte inkräktar på Sökanden känneteckensrätt.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte anfört något i saken.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn ska enligt 7.2 i Registreringsvillkoren, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett varumärke eller ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,

2. domän­namnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma, se paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Innehavarens domännamn <gioogle.se> liknar i känneteckensrättslig mening Sökandens registrerade varumärken liksom dess väl inarbetade kännetecken till vilka Sökanden visat rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Redan vid registreringen har Innehavaren högst sannolikt känt till Sökandens kännetecken. Registreringen och innehavet synes bara ha skett för att söka ekonomisk vinning vid en överlåtelse av domännamnet eller för att driva trafik till den egna hemsidan genom det vilseledande som förväxlingsbarheten med Sökandens kännetecken som användningen av domännamnet <gioogle.se> får sägas åstadkomma. Detta utgör en registrering och användning av domännamnet i ond tro i den mening som avses i Registreringsvillkoren.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Av vad som framkommit i saken kan Innehavaren inte anses ha någon rätt eller berättigat intresse av domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <gioogle.se> ska överföras till Sökanden.

Jan Rosén
Datum: 26 mars 2018