WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0041

1. Sökande

Sökanden är Kredia AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är K. K., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <kredia.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

4. Bakgrund

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 10 januari år 2018. Innehavaren lämnade in ett Svar den 13 januari år 2018. Sökanden inlämnade en komplettering den 15 januari år 2018.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 31 januari år 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <kredia.se> skall överföras till Sökanden. Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har uppgett att eftersom det omtvistade domännamnet <kredia.se> var upptaget när bolaget Kredia AB grundades har Sökanden varit tvungen att använda sig av alternativa domännamn vilket skapat stor förvirring hos kunder och leverantörer eftersom de tagit för givet att Sökandens domännamn är <kredia.se>. I Sökandens komplettering av den 15 januari år 2018 vitsordas förvisso att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet före år 2011, då Sökande firma registrerades, men Sökanden vidhåller att Innehavaren inte visat någon rätt till termen och att Innehavaren redan vid registreringen borde ha förvissat sig om att denne hade full rätt att använda det omtvistade domännamnet.

Eftersom det omtvistade domännamnet är registrerat till en privatperson har Sökanden inte haft möjlighet att ta del av Innehavarens kontaktinformation. Trots att Innehavaren är medveten om denna tvist har Innehavaren inte kontaktat Sökanden i syfte att nå en förlikning.

Sökanden har rätt att använda det omtvistade domännamnet eftersom denne innehar ett företag med namnet Kredia AB. Innehavaren har handlat i ond tro vid registreringen eftersom denne varken haft någon anknytning till termen eller till någon verksamhet som skulle ge en rätt till det omtvistade domännamnet. Eftersom Innehavaren inte visat att denne innehar en rätt att inneha det omtvistade domännamnet är det Sökandens uppfattning att Innehavaren agerar i ond tro. Sökanden finner det sannolikt att Innehavaren, i ett senare skede, har för avsikt att använda det omtvistade domännamnet i utpressningssyfte.

B. Innehavaren

Innehavaren har varit innehavare av det omtvistade domännamnet sedan den 2 januari år 2008 efter att ha inlämnat ansökan den 1 november år 2007. Sökandens bolag Kredia AB registrerades hos bolagsverket den 22 december år 2011. Att Innehavaren skulle ha varit i ond tro vid registreringen faller på sin egen orimlighet eftersom Sökanden inte existerade när Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet. Sökandens bolag registrerades drygt fyra år efter att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet. Sökanden har aldrig hörts av eller visat något intresse för det omtvistade domännamnet innan ansökan inlämnades till WIPO.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt “Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015” skall ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet icke syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Identiskt eller liknar

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen samt eventuell bolagsform, i detta fall “.se” samt “AB”.

Sökanden har som grund för ansökan åberopat firman Kredia AB med organisationsnummer 556877-9838. Det omtvistade domännamnet <kredia.se> består av Sökandens firma i sin helhet.

Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <kredia.se> är identiskt med ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

B. Ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet <kredia.se> registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Av bevisningen i ärendet framgår att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <kredia.se> den 2 januari år 2008 och att Sökandens firma Kredia AB bildades den 3 november år 2011. Således står det klart att det omtvistade domännamnet registrerades flera år innan Sökanden registrerade den firma som ligger till grund för ansökan. Med hänvisning till att Sökandens firma inte existerade vid tidpunkten då Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet kan registreringen inte ha gjorts med Sökandens firma i åtanke.

Sökanden hävdar att Innehavaren agerar i ond tro eftersom denne sannolikt har för avsikt att använda det omtvistade domännamnet i utpressningssyfte men det finns inga omständigheter eller någon som helst bevisning i ärendet till styrkande att Innehavaren skulle ha använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Mot bakgrund av dessa omständigheter finns det inget som talar för att Innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

C. Rätt eller berättigat intresse

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Visserligen registrerade Innehavaren det omtvistade domännamnet <kredia.se> flera år innan Sökandens firma Kredia AB bildades men Innehavaren har varken gjort gällande eller på något sätt visat att denne, tex genom användning eller liknande, skulle ha en rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Tvistlösaren drar därför slutsatsen att det inte finns något i ärendet som visar att Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av det omtvistade domännamnet <kredia.se> till Sökanden lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Baserat på omständigheterna som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att det omtvistade domännamnet är identiskt med ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt. Vidare finner tvistlösaren att det i ärendet inte är visat att Innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro på sådant sätt som anges i Registreringsvillkoren. Slutligen finner tvistlösaren att handlingarna i ärendet inte ger stöd för uppfattningen att Innehavaren skulle ha, i Registreringsvillkorens mening, rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Med hänvisning till att det saknas grund för överföring av det omtvistade domännamnet <kredia.se> skall Sökandens ansökan om överföring lämnas utan bifall.

Johan Sjöbeck
Datum: 12 februari år 2018