WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0032

1. Sökande

Sökanden är IFLAMO Sverige AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är B. L., Quadrant Consult Bendik Lovas, Løvås, Norge.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <chillbean.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 18 december 2017.

Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte inkommit med något svar. WIPO Center har den 18 januari 2018 underrättat parterna om att Innehavaren inte svarat på Sökandens ansökan.

WIPO Center utsåg Per Carlson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 7 februari 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att villkoren i paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfyllda.

4. Bakgrund

IFLAMO Sverige AB (Sökanden) bedriver en verksamhet som består i import och försäljning av fritidsartiklar. Bolaget är innehavare av det svenska nationella varumärket CHILLBEAN i figur (nr 539581), registrerat den 12 maj 2017 för möbler och inredningsartiklar, luftmadrasser och loungemöbler i klass 20, efter en ansökan som ingavs den 15 mars 2017.

Quadrant Consult Bendik Lovas Løvås är ett norskt s k “enkeltpersonforetak”, som kan liknas vid en enskild firma. Quadrant Consult Bendik Lovas Løvås (Innehavaren) är sedan den 15 maj 2016 registrerad innehavare av domännamnet <chillbean.se>.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <chillbean.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte angivit sin inställning till yrkandet om överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, som det får förstås, att det för Innehavaren registrerade domännamnet <chillbean.se> är identiskt med eller liknar bolagets varumärke CHILLBEAN i figur samt att Innehavaren har låtit registrera domännamnet i ond tro och att Innehavaren varken har någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.

Till utveckling av grunderna har Sökanden anfört i huvudsak följande.

Sökanden är innehavare av varumärket CHILLBEAN i figur och använder idag webbadressen “www.chillbean.se”. B. L., som med sin firma är innehavare av domännamnet <chillbean.se>, är en före detta kollega i det norska bolaget IFLAMO Norge, vilket nyligen har försatts i konkurs.

Syftet med registreringen av domännamnet <chillbean.se> var att överföra namnet till det svenska bolaget när det grundats. B. L. personligen fick uppdraget, eftersom IFLAMO Norge ännu inte fått ett bank-konto. Av någon anledning lät han registrera domännamnet på sin firma, utan att upplysa Sökanden om detta.

Innehavaren B. L. vägrar nu att lämna ifrån sig domännamnet till Sökanden. Innehavaren påstår att han har rätt till ersättning för jobb som han menar att han har utfört, vilket saknar betydelse för rätten till domännamnet. Innehavaren håller domännamnet som gisslan för att pressa Sökanden på pengar.

Sökanden har aldrig använt någon annan adress än just “www.chillbean.se” i sin verksamhet och bygger hela sin verksamhet runt detta domännamn. Innehavaren är medveten om att Sökandens webbplats är avgörande för Sökandens framtida verksamhet.

Sökanden är rädd för att Innehavaren ska missbruka “www.chillbean.se” för att skada Sökandens varumärke. Det är också möjligt att Innehavaren kan komma att släcka ner eller förändra webbplatsen och därmed hindra Sökanden i bolagets verksamhet.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn skall enligt 7.2 i Registreringsvillkoren, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett varumärke med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Innehavarens domännamn <chillbean.se> är identiskt med märkesordet CHILLBEAN i Sökandens varumärke CHILLBEAN i figur, till vilket Sökanden har visat rätt. Domännamnet liknar därmed, vid en helhetsbedömning, domännamnet.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Enligt vad utredningen visar, har Innehavaren låtit registrera domännamnet <chillbean.se> på uppdrag av Sökanden, på villkor att därefter överföra det till Sökanden. Enligt grunderna för 7.2.1 i Registreringsvillkoren måste Innehavaren, genom att inte överföra domännamnet till Sökanden trots anfordran därom, anses ha försatt sig i ond tro med avseende på registreringen.

C. Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet

Innehavaren har inte yttrat sig över ansökan och har följaktligen inte anfört någon omständighet som konstituerar en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <chillbean.se> skall överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Innehavarens domännamn <chillbean.se> liknar Sökandens registrerade varumärke CHILLBEAN i figur. Innehavaren har låtit registrerat domännamnet på uppdrag av Sökanden under förutsättning av att det skulle överföras till denne. Innehavaren har enligt grunderna för 7.2.1 i Registreringsvillkoren, genom att inte överföra domännamnet till Sökanden trots anfordran därom, försatt sig i ond tro med avseende på registreringen. Sökanden, som inte svarat på ansökan, har inte anfört någon omständighet som ger en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet.

Per Carlson
Datum: 27 februari 2018