WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0029

1. Sökande

Sökanden är Skötselbolaget D&U AB, Sverige, företrädd av Surftown A/S, Danmark.

2. Innehavare

Innehavaren är J. M. L., Domain Rights Limited, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <skötselbolaget.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen.se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 17 november 2017. Innehavaren lämnade in ett Svar den 21 november 2017.

WIPO Center utsåg Jan Rosén som ensam Tvistlösare i detta ärende den 21 december 2017. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Skötselbolaget D&U AB, vars firma registrerades den 11 december 2006 (nuvarande firma den 16 februari 2010), bedriver en verksamhet som består av trädgårds- och fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Domännamnet <skötselbolaget.se> registrerades för Innehavaren den 2 september 2017, och är kopplad till en webbsida med sponsrade länkar som inte är relaterade till Sökanden eller dess verksamhet.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <skötselbolaget.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, som det får förstås, att det för Innehavaren registrerade domännamnet <skötselbolaget.se> är identiskt med bolagets firma, att Innehavaren låtit registrera domännamnet i ond tro eller använt det i ond tro och att Innehavaren varken har någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet. Sökanden har framhållit att domännamnet tidigare innehafts av Sökanden, men genom förbiseende av dess ombud kom fortsatt registrering inte att upprätthållas, varvid Innehavaren fick tillfälle att registrera domännamnet för egen del, samma dag som Sökanden avregistrerades. Firman används sedan länge på nätet och domännamnet <skötselbolaget.se> finns också applicerad på 65 fordon som Sökanden använder i sin verksamhet.

Sökanden synes genom referenser till vissa tidigare ATF-beslut velat påvisa, att Innehavaren vilselett kunder som eftersökt Sökandens webbplats och att Innehavaren registrerat domänen främst för att dra ekonomisk vinning av att tidigare innehavares intressenter besöker webbsidan, något som sker genom så kallade sponsrade länkar. Innehavaren driver ingen annan egen verksamhet med användning av domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren, som bestritt Sökandens grunder för yrkandet om överföring, har likväl vidgått att Sökanden har en firma som “motsvarar domänen” och därmed har “en känneteckensrätt” som i och för sig motiverar Sökandens talan. Till utveckling av sitt bestridande har Innehavaren dock anfört det inte är fel att anlägga så kallade sponsrade länkar som ger intäkter per klick, “så länge inte domänen kapitaliserar eller inkräktar på någon annans rättighet”. Innehavarens verksamhet består av att vara kopplad till hemsidor som innehåller reklam i form av sponsrade länkar där Innehavaren av domännamnen får betalning för varje användare som klickar på en sponsrad länk. Domännamnet har inte använts för att vilseleda konsumenter eller för att skada Sökandens anseende. Domännamnet <skötselbolaget.se> har inte använts för hemsidor som innehåller material om kyla, värme, rörmokeri eller dylikt, d.v.s. sådant som Sökanden hänför sig till genom sin firma. Sökanden torde driva sin affärsverksamhet på annan ort än Innehavaren, varför Innehavaren säger sig inte ha känt till Sökandens verksamhet vid tidpunkten för registreringen.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn ska enligt 7.2 i Registreringsvillkoren, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om
1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett varumärke eller ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,
2. domän­namnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnetär identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Innehavarens domännamn <skötselbolaget.se> är identiskt med eller liknar i känneteckensrättslig mening Sökandens firma Skötselbolaget D&U AB, till vilken Sökanden, något som är ostridigt mellan parterna, visat rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det kan inte uteslutas att Innehavaren kände till Sökandens firma vid tidpunkten för registreringen av domännamnet. Registreringen skedde samma dag som Sökanden, genom eget förbiseende, missade den fortsatta registrering av det domännamn, <skötselbolaget.se>, som man dessförinnan innehaft i flera år. I vart fall under användningen måste Innehavaren känt till Sökandens verksamhet och firma och den olägenhet som innehavet och användningsformen måste innebära för Sökanden. Mot bakgrund av vad som anförts i ärendet anser Tvistlösaren att det har påvisats att Innehavaren har använt domännamnet för att generera ekonomisk vinning genom att utnyttja den Internet trafik som är resultatet av den marknadsföring i vilken Sökanden investerat. Detta är, i den mening som avses i Registreringsvillkoren, användning i ond tro. Innehavaren har förvisso anfört att denne befinner sig på annan ort än den där Sökandens affärsverksamhet bedrivs varför Innehavaren av det skälet inte skulle ha haft kännedom om Sökanden vid tiden för registrering av domännamnet. Detta påstående påverkar dock inte Tvistlösarens bedömning vad gäller ond tro hos Sökanden.

C. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Vad Innehavaren anfört bl.a. om att avsikten med registreringen blott varit att tjäna pengar på sponsrade länkar till en webbsida under domännamnet <skötselbolaget.se> medför inte, enligt Tvistlösarens bedömning, att Innehavaren har någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnen.

8. Beslut

Domännamnet <skötselbolaget.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Innehavarens domännamn <skötselbolaget.se> är identiskt med eller liknar Sökandens registrerade firma Skötselbolaget D&U AB. Innehavaren har vid registreringen eller i vart fall vid användningen av domännamnet varit i ond tro och har varken någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet.

Jan Rosén
Datum: Januari 17, 2018