WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat förfarande

Ärendenummer: DSE2017-0020

1. Sökande

Sökanden är Rubium AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är F. J., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <rubium.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 3 november 2017. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 4 december 2017.

WIPO Center utsåg Tomas Norström som ensam Tvistlösare i detta ärende den 28 december 2017. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden innehar sedan den 9 oktober 2017 den registrerade firman (företagsnamnet) Rubium AB.

Domännamnet <rubium.se> skapades den 11 oktober 2017.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt at domännamnet <rubium.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte bemött Sökandens yrkande.

6. Diskussion och Slutsatser

Sökanden har visat innehav av en rättighet – en firma (ett näringskännetecken) – som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1. Rättigheten är identisk med domännamnet.

Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet registrerats i ond tro.

Omständigheter som talar för att Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet har inte framkommit i ärendet.

7. Beslut

Tvistlösaren beslutar att domännamnet <rubium.se> ska överföras till Sökanden.

Tomas Norström
Datum: 4 januari 2018