WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0014

1. Sökande

Sökanden är Stingrock AB,Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är F. J., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <stingrock.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 29 september 2017. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 30 oktober 2017.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 20 november 2017. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, Stingrock AB, som är ett registrerat aktiebolag har den 15 september 2017 ansökt om Alternativt Tvistlösningförfarande för domännamnet <stingrock.se> hos WIPO Center. Ansökan har kommunicerats med Innehavaren, som getts tillfälle att inkomma med ett bemötande. Innehavaren har inte besvarat Ansökan.

Sökandens verksamhet är försäljning av tillbehör till jord och betongborrning. Sökandens firma registrerades den 5 september 2017 och det omtvistade domännamnet den 7 september 2017. Det omtvistade domännamnet var vid tiden då Ansökan lämnades in till WIPO Center kopplad till en webbsida med texten:
"Sting Rock
En fanclub till Sting"

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <stingrock.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

När Sökanden fått bekräftelse från Bolagsverket att firman Stingrock AB registrerats den 5 september 2017 gjordes ett försök att registrera domännamnet <stingrock.se>. Det visade sig då att Innehavaren registrerat sig för domänen exakt två dagar efter att bolaget registrerats.

Sökanden har även lämnat in en ansökan om registrering av varumärket Stingrock och hävdar att Innehavaren handlat i ond tro. Domännamnet <stingrock.se> registrerades direkt efter registrering av firman Stingrock AB och Innehavaren har sedan erbjudit sig att sälja domänen till Sökanden för SEK 8000 plus moms.

I mail-korrespondens med Innehavaren har denne försökt att tillskansa sig vitala uppgifter om Sökandens bolag, som skulle kunna ligga till grund för eventuellt försök av ID-kapning.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),
g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006,
h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller
j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av den i Sverige registrerade firman Stingrock AB, som registrerades innan det omtvistade domännamnet. Det föreligger identitet mellan domännamnet och Sökandens firma och därmed är det första rekvisitet uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det har framkommit i Ansökan att domännamnet registrerades kort efter det att firman registrerades. Sökanden har hävdat att Innehavaren har registrerat domännamnet i ond tro i syfte att sälja det till Sökanden. Då det inte framkommit något i ärendet som motsäger vad Sökanden anfört får det anses att Innehavaren registrerat domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte besvarat Ansökan och det har i övrigt inte framkommit något i ärendet som visar på att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Att lägga upp en text på webbsidan som är kopplad till det omtvistade domännamnet (såsom beskrivits ovan), utan att erbjuda ytterligare argument för sådan användning, är inte tillräckligt för att Tvistlösaren ska anse att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Innehavaren får därmed anses sakna rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser Tvistlösaren att domännamnet ska överföras till Sökanden i enlighet med paragraf 21 i Förfarandereglerna och paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren.

9. Sammanfattning

Domännamnet är identiskt med Sökandens registrerade firma och har registrerats av Innehavaren kort efter firmans godkännande. Det får därmed anses föreligga ond tro vid registrering av domännamnet.

Bengt Eliasson
Datum: 4 december 2017