WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0013

1. Sökande

Sökanden är Yubico AB, Sverige, företrädd av Frobbit AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M. K., Nexeria AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <yubico.se> och <yubikey.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") har verifierat att Ansökan uppfyller de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 19 september 2017. Innehavaren lämnade in ett Svar den 18 oktober 2017.

WIPO Center utsåg Per Carlson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 16 november 2017. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center skall kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Yubico AB, vars nuvarande firma registrerades den 3 juli 2007, bedriver en verksamhet som består i internetsäkerhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är innehavare av EU-varumärkena YUBICO
(nr 014891915)och YUBIKEY (nr 014891923), vart och ett registrerat den 3 maj 2016 för bl.a. "kodade elektroniska chipkort med programmering använd för att generera användares unika identitet och en engångs eller statisk passerkod" i klass 9, efter ansökan den 10 december 2015.

Domännamnen <yubico.se> och <yubikey.se> registrerades för Innehavaren den 21 augusti 2014.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnen <yubico.se> och <yubikey.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandena om överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till grund för sina yrkanden åberopat, som det får förstås, att det för Innehavaren registrerade domännamnet <yubico.se> är identiskt med bolagets firma Yubico AB och dess varumärke YUBICO, att domännamnet <yubikey.se> är identiskt med bolagets varumärke YUBIKEY och att det liknar dess firma Yubico AB samt att Innehavaren har låtit registrera domännamnen i ond tro, att Innehavaren använt dem i ond tro och att Innehavaren varken har någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnen. Sökanden har därvid gjort gällande att bolagets kännetecken är välkända för, som det får förstås, den verksamhet respektive de varor som de är registrerade för.

Till utveckling av grunderna har Sökanden anfört i huvudsak följande.

Yubico AB är verksamt inom området för internetsäkerhet genom sin produkt YUBIKEY, som ger möjlighet till s k tvåfaktorsautenticering vid inloggning till tjänster på internet, bl a inloggning till websidor, e-mail och lagringstjänster.

Domännamnet <yubikey.se> används av Innehavaren för att vilseleda kunder från Sökandens webbplats. Av Innehavarens webbsidor framgår att Innehavaren är väl förtrogen med Sökandens verksamhet och produkt YUBIKEY. Innehavaren har publicerat en falsk sida som tydligt syftar på Sökandens produkt YUBIKEY. Det är otvivelaktigt så att Innehavaren registrerat domännamnet <yubikey.se> för att samla Sökandens portfölj av ".se-domäner" och därmed störa och skada bolagets verksamhet.

Innehavaren har inte någon relation till Sökanden och har inte någon rätt att använda domännamnen <yubico.se> eller <yubikey.se>. Enligt Svensk Varumärkesdatabas och European Union Intellectual Property Offices (EUIPO) databas finns endast en varumärkesregistrering för YUBICO och en för YUBIKEY och det är Sökanden som är innehavare av dessa registreringar. Det innebär att Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnen.

B. Innehavaren

Innehavaren har, som det får förstås, bestritt Sökandens grunder för yrkandena om överföring.

Till utveckling av sitt bestridande har Innehavaren anfört i huvudsak följande.

Innehavaren har under flera månader arbetat med att utveckla en webbplats, en kunskapsbas och en webbutik, i syfte att sälja Sökandens produkter genom en av Sökandens nuvarande återförsäljare. Innehavarens webbplats skulle emellertid inte ha varit online ännu, men till följd av ett konfigurationsmisstag blev den tillgänglig för allmänheten under några veckor. Innehavarens webbplats hade emellertid en helt annan utformning än Sökandens och Innehavaren gav sig inte ut för att vara Sökanden. Under den tid som Innehavarens webbplats var tillgänglig kan den inte ha lett till någon förväxling.

Sökanden har sedan 2007 haft möjlighet att registrera de domännamn som bolaget nu gör anspråk på, men har valt att inte göra det. Innehavaren skall inte hållas ansvarig för att Sökanden underlåtit att registrera domännamnen. Innehavaren registrerade inte domännamnen i ond tro, utan i syfte att verka som återförsäljare av Sökandens produkter. Bifall till Sökandens yrkanden om överföring skulle leda till en stor ekonomisk förlust för Innehavaren. För att visa god vilja är Innehavaren öppen för en lösning som innebär att endast domännamnet <yubico.se> överförs till Sökanden.

7. Diskussion och slutsatser

Ett domännamn skall enligt 7.2 i Registreringsvillkoren, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett varumärke eller ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,
2. domän­namnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Innehavarens domännamn <yubico.se> och <yubikey.se> är identiskt med respektive liknar i känneteckensrättslig mening Sökandens firma Yubico AB, som registrerades den 3 juli 2007, till vilken Sökanden, som framgått ovan, har visat rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Av Innehavarens egna uppgifter framgår, att bolaget vid sin registrering av domännamnen kände till Sökandens registrerade firma. Vidare måste Innehavaren vid sin registrering anses ha haft en avsikt att begränsa Sökandens rätt att använda sin firma. Vid denna bedömning har Innehavaren varit i ond tro i den mening som avses i Registreringsvillkoren (jfr EU-domstolens dom i mål C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli). Vad Innehavaren anfört om att det funnits en avsikt att verka som återförsäljare av Sökandens produkter ändrar inte detta förhållande.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Inte heller medför vad Innehavaren anfört om att det funnits en avsikt att verka som återförsäljare av Sökandens produkter eller att Sökanden underlåtit att tidigare låta registrera de aktuella domännamnen, att Innehavaren har någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnen. (Angående s k agentvarumärken, se SOU 2001:26 s 205 och prop 2009/10:225 s 297 f; Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 441 f, publicerad i Zeteo den 5 april 2017 och Patentbesvärsrättens dom i mål 97- 539, BENSINBOOSTER, samt ATF Beslut nr 776, <lineafix.se>, och ATF Beslut nr 877, <mölbro.se>.)

8. Beslut

Domännamnen <yubico.se> och <yubikey.se> skall överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Innehavarens domännamn <yubico.se> och <yubikey.se> är identiskt med respektive liknar Sökandens registrerade firma Yubico AB. Innehavaren har vid registreringen av domännamnen varit i ond tro och har varken någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnen.

Per Carlson
December 18, 2017