WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0012

1. Sökande

Sökanden är Scandinavian Dropshipping AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M.J., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <droshi.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 22 september 2017.

Innehavaren lämnade in ett Svar den 20 oktober 2017.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 29 november 2017. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

"Dropshipping" är en affärsmodell på distanshandelsområdet vilken innebär att produkter säljs direkt från en grossist eller tillverkare till slutkunden utan att däremellan behöva hållas i lager.

Sökanden är innehavare av firman Scandinavian Dropshipping AB. Firman registrerades den 3 juni 2015. Sökanden är även innehavare av det nationella svenska varumärket DROSHI som registrerades den 31 januari 2017 i klass 9 avseende "datorprogram för användning av internet och webben".

På begäran har Internetstiftelsen lämnat en "Registrar Verification" av vilken bland annat framgår att innehavaren av den ifrågavarande domänen också är nuvarande innehavare av registreringen av domännamnet. Denna registrering skedde den 21 december 2016.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden. Innehavaren har bestritt yrkandet.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Inledningsvis har Sökanden anfört att den har drivit och driver i dag sin verksamhet på domänen <droshi.com>. Denna tjänst består i en "avancerad droppshippingtjänst och –portal för e-handlareˮ. Som huvudgrund för yrkandet om överföring av domänen till Sökanden har denne anfört att registreringen enligt dess uppfattning skedde i ond tro och i förhoppning att domänen någon gång skulle kunna säljas till Sökanden eller en konkurrent till denne.

Sökanden har vidare anfört att den innehar varumärket DROSHI som registrerades den 31 januari 2017 på grundval av en ansökan som gjordes den 28 november 2016, dvs. ungefär en månad före Innehavarens registrering av det omtvistade domännamnet den 21 december 2016. Enligt Sökanden är DROSHI ett etablerat varumärke som synts både i media och på olika webbplatser, medan det omtvistade domännamnet inte har använts alls; på grund därav kan Innehavaren enligt Sökandens uppfattning inte ha något berättigat intresse i domännamnet.

Sökanden har vidare påpekat att Innehavaren är verksam i samma bransch som Sökanden och att det därför inte är någon slump att denne registrerade domännamnet i fråga. I sammanhanget anför Sökanden också att Innehavaren i dag äger domänerna <dropshipping.se>,<dropshippa.se> och flera andra vilka får anses vara direkta konkurrenter till Sökandens verksamhet. Denne vill inte förknippas med Innehavaren då dennes verksamhet enligt Sökandens uppfattning är "av tveksam karaktär samt vilseledande mot kunder".

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden gett in registreringsbevis rörande firmanamnet och varumärket och dessutom handlingar utvisande att dennes verksamhet nämnts i media och på webbsidor.

B. Innehavaren

Innehavaren har bestritt att den varit i kontakt med Sökanden eller i övrigt känt till Sökandens varumärke vid tiden för registreringen av domännamnet och har därför bestritt att denna skett i ond tro. "Dropshipping" är enligt Innehavaren ett fenomen som utvecklats under de senaste åren och det uppkommer ständigt nya termer på området. Innehavaren har registrerat ett antal domäner med anknytning till "dropshipping". För att hitta nya ord med anknytning till denna term använder Innehavaren Googles Sökordplanerare och enligt Innehavaren registrerades den omtvistade domänen därför att denna genom Sökordplaneraren visade sig vara relevant i förhållande till "dropshipping". Registreringen skedde eftersom domännamnet var ledigt för registrering och inget pekade enligt Innehavaren på att det skulle finnas någon verksamhet på den svenska marknaden som använde varumärket DROSHI.

Sökanden och innehavaren har varit kontakt endast tre gånger och i samtliga fall var det Sökanden som sökte kontakt. Vid den första av dessa kontakter – i april 2017 – nämnde Sökanden att den hade varumärkesskydd för ordet "Droshi" och detta var första gången som Innehavaren hörde talas om varumärket i fråga. Innehavaren tackade nej till en köpesumma som Sökanden erbjöd och avböjde liknande erbjudanden vid de följande två kontakterna

Innehavaren har bestritt att DROSHI är ett "etablerat varumärke" och pekar på att all bevisning om Sökandens varumärke gäller senare halvåret 2016. Innehavaren anser att det inte kan förväntas att denne på endast några månader skulle ha fått kännedom om tjänsten på <droshi.com> och bestrider att Sökandens varumärke på denna korta tid kunde anses ha blivit etablerat. Vidare har Innehavaren pekat på att ordet "droshi" inte var ett registrerat varumärke i Sverige när Innehavaren registrerade domännamnet.

Slutligen har Innehavaren anfört att han anser sig ha ett berättigat intresse i domännamnet. I januari 2017 började Innehavaren ett icke-kommersiellt projekt inom "dropshipping" avseende domännamnet <droshi.se>. Sedan Innehavaren fått kännedom om registreringen av varumärket "Droshi" valde han att inte fortsätta projektet bland annat för att inte inkräkta på Sökandena varumärkesskydd. Innehavaren har emellertid också uppgett att den driver ett antal webbplatser inom olika branscher och har påbörjat ett nytt
icke-kommersiellt projekt avseende domänen <droshi.se> som bland annat ska leda till en webbplats som inte ska inkräkta på Sökandens varumärkesskydd.

Slutligen har Innehavaren hänfört sig till Sökandens påståenden om att Innehavarens tjänst är av "tveksam karaktär samt vilseledande mot kunder" och anfört att detta är "ännu ett försök att smutskasta Innehavarens tjänst".

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt punkten 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EU) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008 eller, j) ett namn på en statlig myndighet som tas upp i det register som Statistiska Centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret) eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som har begärt tvistlösningen kan visa rätt.

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

3. Innehavaren har inte någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

I Anvisningar gällande ATF finns upplysningar till ledning för tillämpningen av de tre rekvisiten.

Tvistlösaren tar i det följande till bedömning upp de olika frågorna i ärendet och deras förhållande till Registreringsvillkorens bestämmelser.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt.

Av utredningen i ärendet framgår att Sökanden innehar en nationell svensk registrering av varumärket DROSHI. Sökanden är alltså innehavare av ett varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har rätt i Registreringsvillkorens mening.

Det omtvistade domännamnet innehåller varumärket med tillägg av toppdomänen ".se". Enligt tvistlösarens uppfattning föreligger sådan likhet mellan domännamnet och Sökandens varumärke som avses i Registreringsvillkoren.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Innehavaren har uppgett att han registrerat ett antal domännamn med anknytning till "dropshipping" och att han i det sammanhanget "hittat" domännamnet i fråga via en s.k. sökordplanerare på nätet. Eftersom domännamnet <droshi.se> var ledigt registrerade Innehavaren det den 21 december 2016. Vid denna tidpunkt hade Sökanden (den 28 november 2016) ansökt om registrering av varumärket DROSHI vilket registrerades den 31 januari 2017, dvs. efter Innehavarens registrering av domännamnet. Sökanden har anfört att DROSHI var ett etablerat varumärke och har för att styrka detta gett in tre kopior av omnämnanden i "Ehandel.se" och i "Loopia".

Innehavaren har alltså registrerat det omtvistade domännamnet innan Sökanden registrerat sitt varumärke. Frågan är därför om Innehavaren vid tiden för registreringen av domännamnet ändå bort känna till Sökandens varumärkesrättighet. Mot Innehavarens bestridande i detta hänseende kan det emellertid inte anses utrett att varumärket före dess registrering varit etablerat i en sådan utsträckning att Innehavaren borde ha varit medveten om dess existens. Enligt Tvistlösarens uppfattning kan därför domännamnet inte anses ha blivit registrerat i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

När det sedan gäller användning i ond tro har Sökanden anfört att domännamnet inte använts efter registreringen vilket enligt Sökanden skulle visa att Innehavaren saknat berättigat intresse i domännamnet. Innehavaren har å sin sida anfört att han påbörjat ett icke-kommersiellt projekt avseende domännamnet i fråga men avbrutit detta för att inte inkräkta på Sökandens rättigheter eller intressen. Detta är enligt Innehavaren anledningen till att domännamnet varit "parkerat" hos dennes webbhotell. Innehavaren har också nämnt att han påbörjat utvecklingen av ett nytt projekt för domänen, dock så att resultatet inte skulle inkräkta på Sökandens intressen eller varumärkesskydd.

Mot denna bakgrund kan det inte anses visat att Innehavaren har använt det omtvistade domännamnet i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

C. Innehavaren har inte någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet

De omständigheter som har nämnts i anslutning till frågan om användning i ond tro är relevanta också när det gäller rätt till eller berättigat intresse i domännamnet. Mot bakgrund av Innehavarens bestridande anser Tvistlösaren att Sökanden inte har visat på att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i detta hänseende.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av det omtvistade domännamnet <droshi.se> till Sökanden lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

De överväganden som har redovisats i det föregående innebär enligt tvistlösarens bedömning att

1. det föreligger sådan likhet mellan Sökandens registrerade varukännetecken DROSHI och det omtvistade domännamnet som anges i Registreringsvillkoren,

2. det inte visats att det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro, och

3. det inte visats att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Henry Olsson
December 14, 2017