WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0008

1. Sökande

Sökanden är DreamClean i Jönköping, Sverige, företrädd av Västsvenska Idékonsult AB, Sverige

2. Innehavare

Innehavaren är D. V., Domain Brokers AB, Sverige

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <dreamclean.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

Sökanden har ingett ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <dreamclean.se>. Ansökan är daterad den 12 augusti 2017.

Sökandens ansökan har översänts till Innehavaren, D.V., Domain Brokers AB, som har besvarat ansökan i skrivelse daterad den 22 september 2017.

Sökanden har därefter inkommit med en skriftlig komplettering den 25 september 2017, varefter Innehavaren sen har yttrat sig över kompletteringen i skrift daterad den 28 september 2017.

Den 6 oktober 2017 utsågs Jonas Gulliksson till Tvistlösare i ärendet.

Mot bakgrund dels av den korta tid som förflutit från det att Innehavarens svar ingavs tills dess att respektive part inkommit med sina kompletterande yttranden, dels av respektive kompletterings innehåll, har Tvistlösaren funnit skäl att ta samtliga yttranden i ärendet i beaktande.

4. Bakgrund

Sökanden är ett registrerat bolag som erbjuder och utför hushållsnära tjänster så som städhjälp och städservice, tvätt av kläder och diskning.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 9 augusti 2017 och har tidigare pekat till en websida med information om att det omtvistade domännamnet är till salu.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <dreamclean.se> ska överföras till Sökanden. Innehavaren har bestritt bifall till Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Sökanden är ett registrerat bolag och har börjat marknadsföra sitt namn "DreamClean" samt förberett marknadsföring som inkluderar det omtvistade domännamnet. Sökanden har registrerat domännamnet <dreamclean.nu> och hade planer på att registrera det omtvistade domännamnet när detta blev ledigt den 9 augusti 2017. När Sökanden, via ombud, skulle registrera det omtvistade domännamnet hade det emellertid redan registrerats av Innehavaren. Senare samma dag framgick det av den aktuella hemsidan att det omtvistade domännamnet var till salu för minst 5,000 kr.

Utöver firman har Sökanden även ansökt om registrering av varumärket "DreamClean".

Några dagar efter det att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet, och efter det att ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande gavs in, erbjöd sig Innehavaren att sälja det omtvistade domännamnet till Sökanden, vilket talar för att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

B. Innehavaren

Innehavaren har i huvudsak anfört följande.

Det omtvistade domännamnet registrerades samma dag som det släpptes fritt. Det registrerades som ett konceptnamn som skulle kunna passa många olika branscher, t.ex. hudvård, biltvätt, möbelputs, klädtvätt m.m. Det finns många tänkbara användningsområden för det aktuella uttrycket, som består av de två generella orden "dream" och "clean". Orden används av många företag, vilket framgår av sökningar på orden på Google.

Innehavaren hade inte kännedom om Sökanden vid registreringstillfället. Registreringen genomfördes genom en manuell ansökan, och inte via en s.k. snapback i "samma sekund" som det omtvistade domännamnet släpptes fritt.

Det omtvistade domännamnet har inte registrerats i ond tro. Sökandens firma registrerades den 5 juli 2017, och är så pass ny att den omöjligen kan ha hunnit bli inarbetad och allmänt känd.

Domännamnet <dreamclean.nu>, vilket Sökanden använder till sin hemsida, registrerades dagen före registreringen av det omtvistade domännamnet. Det tar längre tid än ett dygn för en hemsida att bli känd eller ens sökbar via Google, och det framgår inte vilken dag Sökanden driftsatte hemsidan.

Det var först genom Sökandens ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande som Innehavaren blev varse om att Sökanden anser sig ha rätt till det omtvistade domännamnet. Sökanden kontaktade inte Innehavaren dessförinnan, och kan således inte ha vetat helt säkert om det omtvistade domännamnet var till salu och, i så fall, till vilket pris.

Alla Innehavarens domännamn hänvisar till Innehavarens informationssida. Oavsett om ett domännamn är tänkt att användas för eget bruk eller är till salu, så används "pop up"-rutan som leder till Innehavarens s.k. ticket center, där man kan lämna bud. Detta utesluter dock inte att domännamnen är registrerade för eget bruk, kommande projekt, eller av helt annan anledning.

Sökandens varumärkesansökan är daterad efter registreringen av det omtvistade domännamnet.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),
g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006,
h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller
j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Likhet med kännetecken som har rättsgrund i Sverige

Sökanden är innehavare av den i Sverige registrerade firman DreamClean i Jönköping. Efter att toppdomänen avlägsnats, liksom den geografiska angivelsen "i Jönköping" är det omtvistade domännamnet identiskt med den distinktiva delen av Sökandens firma. Det omtvistade domännamnet får därför anses förete sådan likhet med ett näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren.

Tvistlösaren finner följaktligen att det första rekvisitet är uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid en bedömning av om ond tro föreligger ska tvistlösaren göra en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Det är, enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren, tillräckligt att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av domännamnet för att rekvisitet ska vara uppfyllt.

Tvistlösaren noterar att Sökandens firma registrerades förhållandevis kort inpå det att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet. Det material som ingivits i ärendet visar emellertid inte att Innehavaren har känt till Sökanden eller Sökandens firmaregistrering vid tiden för registreringen av det omtvistade domännamnet, varför ond tro inte kan anses föreligga på den grunden. Snarare förefaller det sannolikt att Innehavaren har fått kännedom om själva domännamnet i samband med att domännamnet blivit tillgängligt för registrering.

Sökanden har anfört att Innehavaren, omgående efter registreringen av det omtvistade domännamnet, har lagt ut detsamma till försäljning. Det är emellertid inte i sig otillbörligt att registrera ett domännamn i syfte att sälja det vidare, när det inte sker med kännedom om en innehavare av visst kännetecken som liknar domännamnet.

Vidare framgår av de ingivna handlingarna att Innehavaren, efter det att Sökanden ingav ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande, har erbjudit sig att sälja det omtvistade domännamnet till Sökanden. Tvistlösaren finner emellertid att parternas inbördes korrespondens efter ansökans ingivande förefaller utgöra förlikningsdiskussioner, som inte ger vid handen att Innehavaren har registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Mot bakgrund av ovanstående finner Tvistlösaren inte det visat att Innehavaren har registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Rätt eller berättigat intresse

Mot bakgrund av vad som anförts avseende ond tro ovan, saknas det skäl att pröva frågan om huruvida Innehavaren har rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

8. Beslut

Av ovan nämnda skäl, och i enlighet med paragraf 21 i Förfarandereglerna och paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren, lämnas yrkandet om överföring av det omtvistade domännamnet utan bifall.

9. Sammanfattning

Domännamnet har tillräcklig likhet med Sökandens näringskännetecken, vilket har rättsgrund i Sverige.

Av utredningen framgår att Sökandens näringskännetecken har registrerats före registreringen av det omtvistade domännamnet. Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren emellertid inte det visat att Innehavaren har registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Jonas Gulliksson
Datum: 26 oktober 2017