WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0004

1. Sökande

Swedish Conveying Technology Hiss AB, Sverige

2. Innehavare

T.H., Sverige

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <scthiss.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

4. Bakgrund

Den 21 juli år 2017 ansökte Swedish Conveying Technology Hiss AB ("Sökanden") om Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <scthiss.se> hos WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO"). WIPO gav T.H. ("Innehavaren") tillfälle att inkomma med svaromål. Den 29 augusti år 2017 besvarade Innehavaren ansökan. Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg WIPO Johan Sjöbeck som tvistlösare den 8 september år 2017.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <scthiss.se> skall överföras till Sökanden. Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <scthiss.se> överförs till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i ansökan uppgett att Innehavaren, vid tidpunkten för registreringen av det omtvistade domännamnet <scthiss.se>, var delägare samt IT-ansvarig i Sökandens bolag. Syftet med registreringen av det omtvistade domännamnet var att det skulle användas i Sökandens bolag. Mellan åren 2010 och 2017 har Sökanden använt det omtvistade domännamnet <scthiss.se> i sin verksamhet. Eftersom Sökanden under sju års tid använt förkortningen SCT HISS AB i all kommunikation mot kunder och leverantörer, i tryckt reklam, broschyrer, på arbetskläder, som bildekor, julkort osv. anser Sökanden att SCT HISS AB inarbetats som ett näringskännetecken.

I januari år 2017 köptes Innehavarens andel i Sökandens bolag av de övriga delägarna efter en längre konflikt rörande företagets inriktning och strategi. I samband med Innehavarens utträde tecknades ett avtal mellan parterna för att "slutligen reglera samtliga mellanhavanden". Således är det Sökandens uppfattning att Innehavaren icke längre kan anses ha någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Efter att Innehavaren lämnat Sökandens bolag blev Innehavaren verksam som styrelsemedlem i ett annat bolag som bedriver konkurrerande verksamhet. Den 12 juni år 2017 blev Sökanden kontaktad av Innehavaren som uppgav att denne äger det omtvistade domännamnet <scthiss.se> och erbjöd Sökanden att köpa det för 60 000 kr. Innehavaren uppgav att det omtvistade domännamnet skulle säljas till en tredje part om Sökanden icke var intresserad av att köpa det. Sökanden bad att få återkomma och hänvisade till att det var semestertider. Den 19 juni år 2017 uppgav Innehavaren att denne icke ville vänta längre och att det omtvistade domännamnet istället skulle säljas till en annan intressent dagen därpå, den 20 juni.

Eftersom Innehavaren numera sitter i styrelsen på ett konkurrerande bolag ger innehavet av det omtvistade domännamnet Innehavaren en maktposition. Innehavaren kan med hjälp av det omtvistade domännamnet styra över både mail och webbtrafik till det nya bolaget. Innehavaren kan stänga ned all mailtrafik för det omtvistade domännamnet, vilket skulle lamslå Sökandens verksamhet under en period. Vidare kan Innehavaren sälja domännamnet till någon annan konkurrent som också kan göra det ovan nämnda. Innehavarens erbjudande att sälja det omtvistade domännamnet till Sökanden för ett mycket högt pris indikerar ond tro då Innehavaren vet att konsekvenserna blir påtagliga för Sökandens verksamhet om denne icke längre har tillgång till domännamnet som denne använt sedan år 2010. Uteblivna mail från kunder och leverantörer skulle innebära betydliga förluster.

B. Innehavaren

Innehavaren har uppgett att när denne erhöll fakturan för förnyelsen av det omtvistade domännamnet i januari år 2017, skickade Innehavaren vidare fakturan till Sökanden och uppmanade Sökanden att betala den. Trots detta gjorde Sökanden ingen betalning. Då även påminnelsen om utebliven betalning ignorerades av Sökanden gick ärendet vidare till inkasso. Innehavaren kontaktade inkassoföretaget som uppgav att Innehavaren, i egenskap av innehavare av det omtvistade domännamnet, var betalningsskyldig. Såldes är det Innehavarens uppfattning att denne är den rättslige innehavaren samt att Sökanden saknar intresse av det omtvistade domännamnet.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren skall ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet icke syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

Identiskt eller liknar

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen samt eventuell bolagsform, i detta fall ".se" samt "AB".

Sökanden, Swedish Conveying Technology Hiss AB har som grund för ansökan åberopat att denne har en inarbetad rätt till SCT HISS som en följd av sju års kontinuerlig användning av kännetecknet i verksamheten. Sökanden har till stöd för sitt påstående ingivit bevisning bland annat i form av skärmdumpar, avtal samt broschyrer. Mot bakgrund av Sökandens långvariga användning av SCT HISS och med hänvisning till att omständigheten icke bestridits av Innehavaren saknas anledning att ifrågasätta uppgiften att SCT HISS använts i en omfattning som utgör tillräckligt underlag för att namnet skall anses vara en sådan rättighet som kan utgöra grund för överföring av domännamnet i enlighet med Registreringsvillkoren.

Då det omtvistade domännamnet <scthiss.se> består av Sökandens näringskännetecken SCT HISS i sin helhet kommer tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

Ond tro

Sökanden har gjort gällande att Innehavaren använder det omtvistade domännamnet i ond tro. Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet <scthiss.se> registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Inledningsvis kan konstateras att omständigheterna i ärendet stödjer påståendet att det omtvistade domännamnet <scthiss.se> registrerats av Innehavaren för att användas i Sökandens verksamhet. Innehavaren var delägare i Sökandens bolag mellan januari år 2010 och januari år 2017. Av bevisningen i ärendet framgår att det omtvistade domännamnet använts av Sökanden sedan år 2010 samt att det fortfarande pekar mot Sökandens hemsida. Vid registreringstillfället, den 3 mars år 2010, var Innehavaren både delägare och IT-ansvarig i Sökandens bolag. Med hänvisning till att registreringen av det omtvistade domännamnet förefaller ha gjorts på uppdrag av eller i samförstånd med Sökanden finns det icke något i ärendet som indikerar att Innehavaren agerat i ond tro vid registreringstillfället.

När det gäller eventuell användning i ond tro har Sökanden gjort gällande att Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet <scthiss.se> riskerar att störa Sökandens verksamhet. Bevisningen i ärendet visar att Innehavaren den 12 juli år 2017 kontaktat Sökanden och begärt 60 000 kr för att medverka till att överlåta det omtvistade domännamnet till Sökanden. Vidare framgår det att Innehavaren den 19 juli år 2017 informerat Sökanden att om denne icke accepterade att köpa det omtvistade domännamnet för 60 000 kr skulle Innehavaren istället sälja det till en tredje part nästföljande dag. Det är ostridigt i ärendet att Innehavaren, vid denna tidpunkt, varken var delägare i Sökandens bolag eller samarbetade med Sökanden. Enligt Sökanden var Innehavaren styrelseledamot i ett med Sökanden konkurrerande bolag när denne kontaktade Sökanden och begärde 60 000 kr för att överlåta det omtvistade domännamnet. Med hänvisning till parternas långa gemensamma historik står det klart att Innehavaren agerat med full kännedom om Sökandens verksamhet och näringskännetecken när denne begärde 60 000 kr för att överlåta det omtvistade domännamnet till Sökanden.

Omständigheterna samt bevisningen i ärendet indikerar att Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet skett i syfte att störa Sökandens verksamhet på sådant vis som avses i "Anvisningar gällande för ATF (punkt 7)" (Registreringsvillkoren). De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet skall anses visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <scthiss.se> görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Sökanden har gjort gällande att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet eftersom Innehavaren icke längre är delägare i Sökandens bolag. Innehavaren, däremot, anser sig vara den rättmätige innehavaren eftersom denne är betalningsansvarig för det omtvistade domännamnet. Innehavaren har dock uppgett att denne vidarebefordrat både faktura samt efterföljande påminnelse till Sökanden och uppmanat Sökanden att betala. Omständigheten att Innehavaren skickat fakturan vidare till Sökanden stödjer Sökandens påstående att Innehavaren saknar rätt eller legitimt intresse till det omtvistade domännamnet.

Innehavaren har icke framlagt någon bevisning som visar att denne äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Icke heller har Innehavaren visat eller gjort gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden av någon ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Det finns inga omständigheter i ärendet som tyder på att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Innehavaren.

Sammanfattningsvis har det i ärendet icke framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Således, med hänvisning till det ovan nämnda, finner tvistlösaren att det i ärendet icke är visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, även om så kan ha varit fallet under parternas tidigare samarbete. Samtliga förekommande krav för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <scthiss.se> från Innehavaren till Sökanden är således uppfyllda.

8. Beslut

Av ovan nämnda skäl, och i enlighet med paragraf 21 i Förfarandereglerna och paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren, anser tvistlösaren att det omtvistade domännamnet <scthiss.se> skall överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <scthiss.se> vid en tidpunkt då Innehavaren var delägare och IT-ansvarig i Sökandens bolag. Sökanden har använt det omtvistade domännamnet sedan år 2010. Efter att parternas samarbete upphört har Innehavarens begäran om 60 000 kr för att överlåta domännamnet till Sökanden ansetts utgöra användning i ond tro. Det finns inga omständigheter eller bevisning i ärendet som indikerar att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Johan Sjöbeck
En tvistlösare
Datum: 28 september 2017