WIPO Arbitration and Mediation Center

РЕШЕНИЕ НА ЕКСПЕРТА

Confédération Nationale du Crédit Mutuel срещу Metodi Darzev, Tool Domains Ltd

Дело №DNU2019-0007

1. Страни

Жалбоподател е Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Франция, представляван от MEYER & Partenaires, Франция.

Ответник е Metodi Darzev, Tool Domains Ltd, България.

2. Име на домейн и Регистратор

Спорното име на домейн <creditmutuel.nu> е регистрирано при Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider („Регистратор“).

3. Развитие на производството

Жалбата е подадена в Центъра по арбитраж и медиация („Център“) към Световната организация по интелектуална собственост („СОИС“) на 20 ноември 2019 г. На 20 ноември 2019 г., Центърът е изпратил по електронна поща запитване до Регистратора за потвърждение във връзка със спорното име на домейн. На 21 ноември 2019 г., Регистраторът е изпратил до Центъра по електронна поща отговор на запитването, като е потвърдил, че Ответникът е вписан като регистрант и е предоставил неговите данни за контакт.

На 28 ноември 2019 г., Центърът е изпратил на Страните уведомление относно езика на производството, като ги е поканил за становище. На 29 ноември 2019 г., Жалбоподателят е подал искане производството да се разглежда на английски език, а на 3 декември 2019 г., Ответникът е заявил, че желае производството да се разглежда на български език.

Центърът е извършил проверка на Жалбата за съответствие с формалните изисквания на Единната политика за разрешаване на спорове за имена на домейни („Политиката“), Правилата към единната политика за разрешаване на спорове за имена на домейни („Правилата“), и Допълнителните правила на СОИС за разрешаване на спорове за имена на домейни („Допълнителните правила“).

Съгласно параграфи 2 и 4 от Правилата, Центърът официално е уведомил Ответника за Жалбата и производството е започнало на 10 декември 2019 г. В съответствие с параграф 5 от Правилата, срокът за подаване на Отговор е бил 30 декември 2019 г. Ответникът не е подал официален Отговор. Съответно, на 3 януари 2020 г., Центърът е уведомил Страните, че ще премине към назначаване на експерта.

Центърът е назначил Асен Алексиев като едноличен експерт в това административно производство на 15 януари 2020 г. Експертът намира, че е редовно конституиран. Експертът е депозирал Заявление за съгласие и Декларация за безпристрастност и независимост, каквото е изискването на Центъра за осигуряване на спазването на параграф 7 от Правилата.

4. Фактическа обстановка

Жалбоподател е управляващата структура на банковата група Crédit Mutuel, която е втората по големина банкова и застрахователна група във Франция, предоставяща услуги на 12 милиона клиенти от над 100 години. Групата има мрежа от 3178 офиса във Франция, обединени в 18 регионални федерации.

Жалбоподателят притежава следните регистрирани търговски марки за знака CRÉDIT MUTUEL („марката CRÉDIT MUTUEL“):

- търговската марка CRÉDIT MUTUEL с рег. №1475940, регистрирана във Франция на 8 юли 1988 г. за услуги в класове 35 и 36 от Ницката класификация;

- търговската марка CRÉDIT MUTUEL с рег. №1646012, регистрирана във Франция на 20 ноември 1990 г. за стоки и услуги в класове 16, 35, 36, 38 и 41 от Ницката класификация;

- марката на Европейския съюз CRÉDIT MUTUEL, с рег. №9943135, регистрирана на 20 октомври 2011 г. за стоки и услуги в класове 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 и 45 от Ницката класификация;

- международна регистрация на марка CRÉDIT MUTUEL с рег. №570182, регистрирана на 17 май 1991 г. за стоки и услуги в класове 16, 35, 36, 38 и 41 от Ницката класификация.

Жалбоподателят поддържа уеб портал, свързан с имената на домейн <creditmutuel.com>, регистрирано на 28 октомври 1995 г., и <creditmutuel.fr>, регистрирано на 10 август 1995 г., където предоставя офлайн и онлайн услуги на своите клиенти. Жалбоподателят и негово дъщерно дружество са регистранти и на имената на домейн <creditmutuel.info>, регистрирано на 13 септември 2001 г., <creditmutuel.org> регистрирано на 3 юни 2002 г., и <creditmutuel.net>, регистрирано на 3 октомври 1996 г.

Спорното име на домейн е регистрирано на 16 октомври 2019 г. То е свързано с уебстраница, съдържаща препратки към различни кредитни услуги.

5. Твърдения на Страните

А. Жалбоподател

Жалбоподателят твърди, че спорното име на домейн е идентично с марката CRÉDIT MUTUEL, която изцяло е възпроизведена в него. Добавянето на националния код за домейн от първо ниво („ccTLD“) “.nu” не е достатъчно, за да направи спорното име на домейн различно от марката, и ползвателите на Интернет биха могли да се объркат, че то е свързано с Жалбоподателя и неговите онлайн дейности, или най-малкото, че е регистрирано с негово съгласие.

Според Жалбоподателя, Ответникът няма права и законни интереси по отношение на спорното име на домейн, тъй като той не е свързан по никакъв начин с дейността на Жалбоподателя, не е известен под названието „Crédit Mutuel“, и Жалбоподателят не му е давал разрешение да регистрира или използва спорното име на домейн.

Жалбоподателят твърди, че Ответникът е регистрирал и използва спорното име на домейн недобросъвестно. Според Жалбоподателя, на Ответника е била добре известна марката CRÉDIT MUTUEL, когато е регистрирал спорното име на домейн, и го е регистрирал именно поради известността на тази марка и добрата репутация на Жалбоподателя, опитвайки се да създаде впечатление за свързаност с последния. Жалбоподателят подчертава, че спорното име на домейн препраща към уебстраница, която съдържа препратки към конкурентни на Жалбоподателя уебсайтове от финансовия бранш, което показва, че Ответникът е регистрирал идентично на марката на Жалбоподателя име на домейн с цел да получи приходи от препращане към конкуренти на Жалбоподателя, възползвайки се от известността на марката CRÉDIT MUTUEL.

Б. Ответник

Ответникът не е подал официален Отговор на Жалбата.

6. Обсъждане и правни изводи

6.1. Процедурен въпрос – език на производството

Съгласно параграф 11 от Правилата, езикът на административното производство е езикът на договора за регистрация на спорното име на домейн, освен ако бъде договорено друго от Страните или ако друго е посочено в договора за регистрация. Експертът има правомощието да определи езика на производството, като вземе предвид обстоятелствата по делото.

Регистраторът е предоставил информация, че договорът за регистрация на спорното име на домейн е на български език. Жалбоподателят е подал своята Жалба на английски език и поддържа, че езикът на производството трябва да бъде английски, като посочва, че превеждането на Жалбата на български език ще го затрудни и ще забави производството. Жалбоподателят обръща внимание, че Ответникът владее английски език, видно от факта, че е изпращал съобщения до Жалбоподателя на този език. Ответникът заявява, че желае производството да се разглежда на български език, без да взема отношение по аргументите на Жалбоподателя относно езика на производството и без да отрича, че владее английски език. Центърът е изпратил всички свои съобщения до Страните на английски и на български език, и е уведомил Ответника, че ще приеме негов Отговор независимо дали е представен на български или на английски език.

При тези обстоятелства, Експертът стига до извода, че Ответникът владее английски език в достатъчна степен, за да разбере съдържанието на Жалбата и да се защити срещу нея, и неговото право на защита не е засегнато от това, че Жалбата е изготвена на английски език. Освен това, Експертът владее както български, така и английски език, поради което и той не се нуждае от превод. Поради това, не е необходимо Жалбоподателят да представя по делото превод на Жалбата на български език, и така няма да се наложат допълнителни разходи и отлагания на делото, което от своя страна означава, че Жалбоподателят няма да бъде поставен в неравноправно положение и производството ще може да се развие с изискваната от параграф 10 от Правилата експедитивност.

Ето защо, на основание параграф 11 от Правилата, Експертът решава, че производството ще се разглежда на български език, като приема и ще разгледа Жалбата и доказателствата към нея, представени на английски език.

6.2. Въпроси по същество

Съгласно параграф 4(а) от Политиката, Жалбоподателят трябва да докаже наличието на следните три кумулативни предпоставки, за да бъде уважена Жалбата:

(i) че спорното име на домейн е идентично или е объркващо сходно на търговска марка, върху която Жалбоподателят има права; и

(ii) че Ответникът няма права и законни интереси върху спорното име на домейн; и

(iii) че Ответникът е регистрирал и използва спорното име на домейн недобросъвестно.

В настоящото производство, Центърът е предприел необходимите действия за уведомяване на Ответника за Жалбата съгласно параграф 2(а) от Правилата, и Ответникът е получил адекватна възможност да се защити.

Съгласно параграф 5(c)(i) от Правилата, Ответникът следва „да отговори конкретно на аргументите и твърденията, съдържащи се в Жалбата, и да изложи всички основания, които дават право на Ответника (регистрант на името на домейн) да запази регистрацията и ползването на спорното име на домейн.“

Въпреки това, в настоящото производство Ответникът не е представил Отговор и не е оспорил Жалбата и приложените към нея доказателства, нито е представил основания за запазването на регистрацията и ползването на спорното име на домейн.

А. Идентичност или объркващо сходство на спорното име на домейн с търговска марка, върху която Жалбоподателят има права

В настоящото производство Жалбоподателят е доказал правата си върху марката CRÉDIT MUTUEL, като е представил копия от съответните удостоверения за нейната регистрация.

Както е изложено в т. 1.7 от Прегледа на СОИС на становищата на експертите на СОИС по избрани въпроси на Политиката, трето издание (“Прегледа на СОИС 3.0”), установяването дали спорното име на домейн е идентично или сходно с марката на Жалбоподателя се извършва чрез пряко сравнение между двете, като се проверява дали търговската марка ясно се отличава в спорното име на домейн. За наличието на идентичност или объркващо сходство не е необходимо да има объркване относно източника на съответните стоки или услуги, а само объркване между марката и спорното име на домейн. Както е изложено в т. 1.11.1 от Прегледа на СОИС 3.0, съответният домейн от първо ниво се счита за стандартно изискване за регистрацията на име на домейн, поради което не се взема предвид при анализа за наличие на идентичност или объркващо сходство.

Предвид изложеното, релевантният елемент на спорното име на домейн, който следва да бъде анализиран за целите на анализа за наличие на идентичност или объркващо сходство, е елементът “creditmutuel”. Този елемент почти напълно съвпада с марката CRÉDIT MUTUEL, единствено изпускайки интервала между двете части на марката и острото ударение върху буквата „е“, които се налагат по технически причини, тъй като не могат да се включват в имената на домейн.

Вземайки предвид изложеното по-горе, Експертът стига до извода, че спорното име на домейн е идентично с марката CRÉDIT MUTUEL, върху която Жалбоподателят има права.

Б. Права или законни интереси

Тежестта на доказване в производствата по Политиката лежи върху Жалбоподателя. Това включва и доказването на факта, че Ответникът няма права или законни интереси върху спорното име на домейн. В практиката по приложение на Политиката, експертите многократно са установявали, че доказването на този отрицателен факт често е невъзможно, защото за него са необходими информация и доказателства, които са под контрола единствено на ответника. Поради това, в практиката е възприето, че ако жалбоподателят обоснове убедителна от външна страна теза, че ответникът няма права и законни интереси върху спорното име на домейн, то тежестта да представи относими доказателства за наличието на права и законни интереси се прехвърля върху ответника. Ако ответникът не представи относими доказателства за наличието на негови права и законни интереси върху спорното име на домейн, се счита, че жалбоподателят е доказал в достатъчна степен липсата на такива. Вж. т. 2.1 от Прегледа на СОИС 3.0.

Жалбоподателят твърди, че Ответникът няма права и законни интереси върху спорното име на домейн, като поддържа, че той не е свързан по никакъв начин с дейността на Жалбоподателя, не е известен под названието „Crédit Mutuel“, и Жалбоподателят не му е давал разрешение да регистрира или използва спорното име на домейн. Жалбоподателят обръща внимание, че спорното име на домейн препраща към уебстраница, която съдържа няколко препратки към конкурентни на Жалбоподателя уебсайтове от финансовия бранш, и представя разпечатка от същата уебстраница. По този начин, Жалбоподателят обосновава убедителна от външна страна теза, че Ответникът няма права и законни интереси върху спорното име на домейн.

Съгласно параграф 4(c) от Политиката, ответникът може да се позове на следните обстоятелства, които, ако бъдат доказани, ще обосноват наличието на негови права и законни интереси върху спорното име на домейн:

(i) преди да бъде уведомен за спора, ответникът е използвал или е подготвял използването на спорното име на домейн или име, съответстващо на името на домейн във връзка с добросъвестно предлагане на стоки или услуги;

(ii) ответникът (като физическо лице, търговско предприятие или друга организация) е добре известен с името на домейн, дори и да не е придобил права върху търговска марка;

(iii) ответникът легитимно използва с нетърговска цел или за лични нужди името на домейн, без намерение да извлече търговска изгода чрез заблуждаващо привличане на потребители или чрез опетняване на търговската марка на жалбоподателя.

Посоченият списък не е изчерпателен, и Ответникът може да се позове и на други обстоятелства.

В настоящия спор, Ответникът не се е позовал на нито едно от изброените по-горе обстоятелства и не е доказал наличието на нито едно от тях, нито пък е релевирал каквото и да било друго обстоятелство в своя защита. Също така, Ответникът не е оспорил твърденията на Жалбоподателя и представените от него доказателства.

Спорното име на домейн е идентично с марката CRÉDIT MUTUEL и с релевантната част на имената на домейн <creditmutuel.com> и <creditmutuel.fr>, които Жалбоподателят използва за своя онлайн портал за финансови услуги. По делото е доказано, че спорното име на домейн препраща към уебстраница, съдържаща линкове към уебсайтове на трети лица, предлагащи конкурентни на Жалбоподателя финансови услуги. При тази фактическа обстановка, Експертът приема, че с регистрацията и използването на спорното име на домейн Ответникът се опитва да извлече полза от репутацията на марката CRÉDIT MUTUEL за заблуждаване на потребители на Интернет и привличането им към страницата, свързана със спорното име на домейн, и към препратките на нея към уебсайтове на конкуренти на Жалбоподателя. Експертът счита, че това поведение не е добросъвестно и не може да породи права или законни интереси на Ответника по отношение на спорното име на домейн.

Предвид изложеното по-горе, Експертът достига до извода, че Ответникът няма права или законни интереси върху спорното име на домейн.

В. Недобросъвестна регистрация и използване

Параграф 4(b) от Политиката дава следните примери за обстоятелства, които показват недобросъвестна регистрация и използване на имена на домейн:

(i) обстоятелства, указващи, че името на домейн е било регистрирано или придобито главно с цел продажба, отдаване под наем или прехвърляне на неговата регистрация по друг начин на жалбоподателя, който е притежател на търговската марка, или на негов конкурент, срещу възнаграждение, превишаващо документираните разходи, пряко свързани с името на домейн;

(ii) името на домейн е регистрирано с цел да се попречи на собственика на търговската марка да я регистрира като име на домейн, при положение че притежателят на името на домейн системно извършва такива действия;

(iii) името на домейн е регистрирано най-вече с цел разстройване на дейността на конкурент;

(iv) използвайки името на домейн, неговият притежател прави съзнателен опит да привлече с цел печалба Интернет потребители към своя уебсайт или към друг онлайн адрес, като създава вероятност за объркване с търговската марка на жалбоподателя по отношение на източника, финансирането, корпоративната връзка или поддръжката на уебсайта или на онлайн адреса или на продукт или услуга, намиращи се на уебсайта или адреса.

В настоящото производство, спорното име на домейн е идентично с марката CRÉDIT MUTUEL и с релевантната част на имената на домейн <creditmutuel.com> и <creditmutuel.fr>, които Жалбоподателят използва за своя онлайн портал за финансови услуги, и препраща към уебстраница, съдържаща линкове към уебсайтове на трети лица, предлагащи конкурентни на Жалбоподателя финансови услуги. При тази фактическа обстановка и при липсата на каквито и да било аргументи и доказателства, сочещи иначе, Експертът приема, че марката CRÉDIT MUTUEL е била позната на Ответника, когато същият е регистрирал спорното име на домейн, и че той е регистрирал спорното име на домейн с оглед на нейната репутация и привлекателност за потребителите на Интернет. Използвайки спорното име на домейн за уебстраница, съдържаща препратки към конкуренти на Жалбоподателя, Ответникът се опитва да извлече приходи от репутацията на марката CRÉDIT MUTUEL чрез привличане към страницата, свързана със спорното име на домейн, и към конкуренти на Жалбоподателя, на потребители на Интернет, които могат да бъдат заблудени, че спорното име на домейн и свързаната с него уебстраница принадлежат на Жалбоподателя или са одобрени от него. С тези си действия, Ответникът осъществява състава на недобросъвестна регистрация и използване на спорното име на домейн по параграф 4(b)(iv) от Политиката.

7. Решение

С мотивите, изложени по-горе, и в съответствие с параграф 4(i) от Политиката и параграф 15 от Правилата, Експертът разпорежда регистрацията на спорното име на домейн <creditmutuel.nu> да бъде прехвърлена на Жалбоподателя.

Асен Алексиев
Експерт
Дата: 4 февруари 2020 г.