WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVT BESLUT

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) v. Mats Alyhr

Ärende Nr. DNU2015-0001

1. Parterna

Klaganden är Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), München, Tyskland.

Svaranden är Mats Alyhr, Årsta, Sverige.

2. Domännamnet och Registraren

Det omtvistade domännamnet <bmwförsäkring.nu> är registrerat hos Binero AB.

3. Handläggning

Ansökan gavs in till WIPO Arbitration and Mediation Center ("Centret") den 12 februari 2015. Den 13 februari 2015 begärde Centret en bekräftelse från berörd registrerings-organisation, i detta fall Binero AB, varefter Binero AB den 13 februari 2015 per e-post bekräftade att Svaranden var innehavare av det berörda domännamnet.

Härefter verifierade Centret att ansökan uppfyllde de formella krav som uppställs i Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Policyn" eller "UDRP"), Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Reglerna"), samt WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Tilläggsreglerna").

I enlighet med paragraf 2(a) och 4(a) i Reglerna underrättade Centret svaranden om ansökan samt det administrativa tvistelösningsförfarandets inledande vilket formellt påbörjades den 24 februari 2015. I enlighet med paragraf 5(a) i Reglerna var fristen för inlämnande av Svaromål satt till den 16 mars 2015. Svaranden kom inte in med något svar. Centret utfärdade därför en underrättelse om uteblivet Svaromål i detta hänseende den 17 mars 2015.

Den 31 mars 2015 utsåg Centret George R. F. Souter till ensam skiljeman i den Administrativa Panelen. Det noteras att den Administrativa Panelen har undertecknat en förklaring om opartiskhet och oberoende, vilket krävs av Centret för att säkerställa efterföljande av paragraf 7 i Reglerna.

4. Sakomständigheter

Klaganden är en världskänd tillverkare och försäljare av bland annat bilar och biltillbehör samt tillhörande tjänster, inkl. försäkringar. Uppgifter om omfattande registrering av sitt BMW varumärke har levererats till panelen.

Det omtvistade domännamnet <bmwförsäkring.nu> registrerades den 5 maj 2013.

5. Parternas argument

A. Klaganden

Klaganden hävdar att omstvistade domännamnet är identiskt med eller kan förväxlas med ett varumärke eller service märke som Klaganden har rättigheterna till.

Klaganden hävdar att Svaranden saknar rättisheter till eller berättigat intresse till domännamnet. Klaganden har inte och har aldrig haft något samarbete med Svaranden, mot bakgrund av att den särskiljande delen av domännamnet utgörs av Klagandens välkända varumärke BMW kan Svaranden inte heller anses vara allmänt känd genom domännamnet.

Klaganden hävdar att domännamnet har registrerats och använts i ond tro, mot bakgrund av att upprättade Svaranden en underliggande webbplats där direkta hänvisningar till Klagandens registrerade gemenskapsvarumärke BMV förekommer vid flera tillfällen. Mot bakgrund av Svarandens användning av det omtvistade domännamnet och med hänsyn till Klagandens starka position inom sitt område är det uppenbart att Svaranden vid registreringen av domännamnet var väl medveten om Klagandens varumärkesrätt. Domännamnet har därmed registrerats av Svaranden i ond tro.

B. Svaranden

Svaranden kom inte in med något svar.

6. Diskussion och Slutsatser

A. Identiskt eller förväxlingsbart

I Bayerische Motoren Werke AG v. RC, WIPO Case No. D2012-0124, panelen bestämde att varumärket BMW hör till en liten grupp av internationella varumärken som är omedelbart igenkännbara och som åtnjuter den starkaste av rykte ("The trade mark BMW is one of a small class of international trade marks that is immediately recognizable and that enjoys the strongest of reputations"). Panelen i det här fallet håller med denna slutsats.

Det är väl etablerat i beslut enligt UDRP att Generisk toppdomän ("gTLD") indikatorer (t.ex. ".com", ".info", ".net", ".org") kan anses irrelevant vid bedömningen förvirrande likhet mellan ett varumärke och ett omtvistade domännamnet. Panelen instämmer i denna uppfattningnen och anser att gTLD indikatorn ".nu" är irrelevant i det aktuella fallet.

Det är väl etablerat i tidigare beslut som tillägg av en beskrivande eller icke-särskiljande beståndsdel till en välkänd varumärke är inte tillräckligt för att förhindra ett beslut av förvirrande likhet. Under omständigheterna i det aktuella fallet, är det klart att "försäkring" är en beskrivande eller icke-särskiljande beståndsdel. Följaktligen panelen finner att det omtvistade domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med den klagandes BMW varumärke (Policyn paragraf 4(a)(i)).

B. Rätt eller Berättigat Intresse

Det är konsensus av UDRP paneler, med vilken den nuvarande panelen samtycker, att i ett uppenbart fall skall det vara tillräkligt att klaganden skall anses ha uppfyllt kraven i Policyn paragraf 4(a)(ii), förutsatt Svaranden inte lägga fram bevis på rättigheter eller legitima intressen i domännamnet och klaganden har lagt fram ett tillräckligt uppenbart fall för att lyckas enligt Policyn paragraf 4(a)(ii).

Panelen gäller de grunder som anförts av Klaganden som tillräckligt för att betraktas som ett prima facie fall och Svaranden inte tog tillfället i akt att avancera några anspråk på rättigheter eller legitima intressen i det omtvistade domännamnet att motbevisa detta fakta fallet.

Följaktligen Panelen finner att Klaganden har uppfyllt kraven i Policyn paragraf 4(a)(ii).

C. Registrerad och Använd i Ond Tro

Panelen anser, att har man konstaterandet att en svarande har inga rättigheter eller legitima intressen i ett omtvistat domännamn, kan det leda, i förekommande fall, till ett konstaterande att ett omtvistat domännamn registrerats i ond tro. Panelen i det aktuella fallet anser att Svaranden medvetet har införlivat Klagandens välkänt BMW varumärke i det omtvistade domännamnet. Följaktligen finner Panelen att det omtvistade domännamnet registrerats i ond tro.

Användningen av det omtvistade domännamnet, vilket tydligt kränker Klagandens välkända BMW varumärke är, i Panelen anser självklart, användning i ond tro.

Enlighet därmed, finner den Panelen att den Klagande har uppfyllt kraven i Policyn paragraf 4(a)(iii).

7. Beslut

Med hänvisning till skälen ovan, och i enlighet med paragraf 4(i) av Policyn och paragraf 15 i Reglerna, beslutar den Administrativa Panelen att domännamnet <bmwförsäkring.nu> skall avregistreras.

George R. F. Souter
Ensam Panelist
Datum: April 20, 2015