WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

ManpowerGroup Inc / ManpowerGroup Netherlands B.V. v. Cees Willemsen

Zaaknr. DNL2017-0069

1. Partijen

De Eiser is ManpowerGroup, Inc. uit Milwaukee, Wisconsin, United States of America / ManpowerGroup Netherlands B.V. uit Diemen, Nederland, vertegenwoordigd door Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V., Nederland.

De Verweerder is Cees Willemsen uit Breda, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <manpowergroep.nl>, <menpowergroup.nl> en <mnpwr.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Cronon AG.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 6 december 2017. Het Instituut heeft op 6 december 2017 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 7 december 2017 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 11 december 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 31 december 2017. In de periode van 11 december 2017 tot 10 januari 2018 ontving het Instituut een groot aantal e-mail communicaties van Verweerder. De Verweerder heeft geen formeel Verweerschrift ingediend.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 11 januari 2018 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser Manpower Group Inc. is houder van de volgende merken (hierna gezamenlijk de “Merken”):

- Europese Unie merk MANPOWERGROUP, geregistreerd op 22 januari 2014 onder nr. 12030722

- Europese Unie merk MANPOWERGROUP (fig), geregistreerd op 1 september 2011 onder

nr. 09835521

- Europese Unie merk MANPOWER (fig), geregistreerd op 18 december 2012 onder nr. 4582342

- Beneluxmerk MANPOWER, geregistreerd met gelding vanaf 8 september 1971 onder nr. 49844

- Beneluxmerk MANPOWER, geregistreerd met gelding vanaf 7 januari 1987 onder nr. 152312

- Beneluxmerk MANPOWER, geregistreerd met gelding vanaf 6 juni 1989 onder nr. 465012.

Eiser ManpowerGroup Netherlands B.V. voert in Nederland onder meer de handelsnamen Manpower, ManpowerGroup en Mnpwr (hierna gezamenlijk de “Handelsnamen”).

De domeinnaam <manpowergroep.nl> is geregistreerd op 6 oktober 2016, de domeinnaam <menpowergroup.nl> op 10 december 2016 en de domeinnaam <mnpwr.nl> op 7 oktober 2016. Op de datum van het indienen van de Eis leidden de Domeinnamen naar een blog met onder meer de tekst: “U heeft waarschijnlijk een fout gemaakt in de URL. Wij zijn MANNEN met POWER”. Op de datum van deze uitspraak was de genoemde pagina niet langer actief en leidden de Domeinnamen naar een parking page.

E-mail correspondentie bestemd voor eiser is bij Verweerder terecht gekomen doordat de afzender een typefout maakte in het e-mail adres (“@menpowergroup.nl” of “@manpowergroep.nl” in plaats van “@manpowergroup.nl”).

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken en de Handelsnamen. Eiser wijst met name op de overeenstemming van <manpowergroep.nl> en <menpowergroup.nl> met het Europese Unie woordmerk MANPOWERGROUP en de domeinnaam <mnpwr.nl> met de Benelux woordmerken MANPOWER en de handelsnaam Mnpwr. Er heeft zich ook daadwerkelijk verwarring voorgedaan betoogt Eiser, onder verwijzing naar overgelegde e-mail correspondentie.

Volgens Eiser heeft Verweerder geen eigen recht op de namen “Manpower”, “Manpowergroup” of “Mnpwr”. Onder verwijzing naar screenshots van de websites verbonden met de Domeinnamen en e-mails van Verweerder aan onder meer Eiser en diens gemachtigde stelt Eiser dat Verweerder de Domeinnamen gebruikt om aandacht te genereren voor door hem waargenomen “misstanden” in onder meer de voedingsindustrie, waaronder de registratie en het gebruik van het merk KEES door derden. Hieruit blijkt volgens Eiser dat Verweerder de Domeinnamen hoofdzakelijk heeft geregistreerd om (i) Eiser te beletten deze te gebruiken en activiteiten van Eiser en derden te verstoren; (ii) voordeel te behalen (door aandacht op te eisen) door internetgebruikers naar een website van verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken en de Handelsnamen; en (iii) de Domeinnamen te gebruiken als drukmiddel om de onvrede van Verweerder kenbaar te maken en zaken gedaan te krijgen (zoals “stoppen met het product KEES”).

Eiser wijst er voorts op dat in een eerdere zaak tegen Verweerder onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) over domeinnamen die gebruikt werden voor dezelfde doeleinden als in deze zaak is geoordeeld dat de betreffende domeinnamen moesten worden overgedragen aan de eiser in die zaak (Arcelormittal S.A. v. Cees Willemsen, WIPO Case No. D2016‑1853).

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Wel heeft Verweerder vanaf 11 december 2017 (de datum waarop hem de Eis door het Instituut is meegedeeld) een groot aantal e-mails aan het Instituut gezonden met name de in zijn ogen onterechte registratie van het merk “Kees” door derden.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

Nu er geen Verweerschrift is ingediend, dient de Geschillenbeslechter op grond van artikel 10.3 van de Regeling het geschil op basis van de Eis te beslechten. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft kopieën overgelegd van de registratiecertificaten van de Merken en voorbeelden van het gebruik van de Handelsnamen, en voor deze procedure is voldoende aannemelijk dat hij rechthebbende is op de Merken en de Handelsnamen.

De Domeinnamen stemmen verwarringwekkend overeen met de Merken en de Handelsnamen.

De domeinnamen <manpowergroep.nl> en <menpowergroup.nl> omvatten de elementen “MANPOWERGROEP” resp. “MENPOWERGROUP”, die vrijwel identiek zijn aan het Europese Unie woordmerk en de handelsnaam MANPOWERGROUP van Eiser. De domeinnaam <mpwr.nl> stemt overeen met de Handelsnaam Mpwr van Eiser en zal door het publiek worden gelezen als “MANPOWER”, dat identiek is aan de Benelux woordmerken MANPOWER van Eiser.

Het country code Top-Level Domain “.nl” is een technisch registratie vereiste dat buiten beschouwing kan worden gelaten bij dit oordeel (zie, Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaak Nr. DNL2008‑0008).

Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 onder a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat Eiser daarvan prima facie bewijs levert, waarna Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang (onder meer Accor v. Eren Atesmen, WIPO Zaak Nr. D2009-0701).

Op grond van de onweersproken stellingen van Eiser staat vast dat Verweerder geen eigen recht op de Domeinnamen, de Merken of de Handelsnamen heeft, noch enig ander recht of legitiem belang. Waar door het gebruik van de Domeinnamen verwarring is ontstaan doordat voor Eiser bestemde e-mails aan Verweerder zijn gericht, is enig niet-commercieel gebruik evenmin legitiem. Ook kan de Geschillenbeslechter geen verband ontdekken tussen de door Verweerder in diens talrijke e-mails benoemde “misstanden”en de Domeinnamen.

Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op basis van de stukken en de onweersproken stellingen van Eiser is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van de Merken toen hij de Domeinnamen registreerde. Verweerder heeft de Domeinnamen geregistreerd om verwarring te veroorzaken bij het publiek, om Eiser aan te zetten tot het nemen van actie (leidend tot het initiëren van deze procedure) en daardoor te trachten aandacht te genereren voor door hem benoemde “misstanden”, waar Eiser – voor zover van belang – geheel buiten staat. Door deze handelwijze – en met name het veroorzaken van verwarring onder het publiek – brengt Verweerder bovendien schade toe aan Eiser, de Merken en de Handelsnamen. Er is derhalve sprake van te kwader trouw gebruik van de Domeinnamen.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <manpowergroep.nl>, <menpowergroup.nl> en <mnpwr.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

H.W. Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: 26 januari 2018