WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Achmea Interne Diensten N.V. v. Domains By Proxy LLC / Raymon Beukers

Zaaknr. DNL2017-0038

1. Partijen

Eiser is Achmea Interne Diensten N.V. uit Zeist, Nederland, vertegenwoordigd door Van Rappard Minneboo Advocaten, Nederland.

Verweerder is Domains By Proxy LLC uit Scottsdale, United States of America / Raymon Beukers uit Almelo, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <interpolis-schandaal.nl> en <interpolisvermoordgezin.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via GoDaddy.com.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 3 juli 2017. Het Instituut heeft op dezelfde datum per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 4 juli 2017 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de bij hen bekende contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft op 5 juli 2017 per e-mail een verificatieverzoek aan de Registrar gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft de Registrar op dezelfde dag de volledige contactgegevens van Verweerder overgelegd. Eiser heeft op 6 juli 2017 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis zoals aangepast voldoen aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 7 juli 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 27 juli 2017. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 31 juli 2017 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 9 augustus 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Uit de statutaire naam van Eiser is af te leiden dat Eiser de interne dienstverlener is van Achmea, een grote verzekeraar en financiële dienstverlener. Eiser is houder van het Benelux woordmerk INTERPOLIS, geregistreerd op 4 maart 1993 onder nummer 0527965.

De datum van registratie van de Domeinnamen door Verweerder is 30 mei 2017. Aan de Domeinnamen is geen actieve website gekoppeld.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich op de handelsnaam en zijn merk INTERPOLIS. Eiser stelt dat de Domeinnamen de bekende handelsnaam en het bekende merk INTERPOLIS bevatten en daardoor auditief, begripsmatig en visueel overeenstemmen met het merk, alsook met de handelsnaam.

Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht of legitiem belang heeft bij gebruik van de Domeinnamen omdat de Domeinnamen het aan Eiser’s merk en handelsnaam identieke element “interpolis” bevatten. Eiser stelt ook dat de Domeinnaam <interpolis-schandaal.nl> tevens de voor de reputatie en de goede naam van Eiser schadelijke toevoeging “schandaal” bevat. Voorts bevat de Domeinnaam <interpolisvermoordgezin.nl> tevens de voor de reputatie en de goede naam van Eiser zeer schadelijke en obscene toevoeging “vermoord gezin”. Eiser biedt decennia lang verzekeringsdiensten aan onder de handelsnaam Interpolis en onder de Interpolis-merken, en heeft onder deze handelsnaam en merken een goede naam en reputatie opgebouwd in de verzekeringsbranche. Volgens Eiser is een legitiem belang of enig recht bij het (doen) registreren en houden van dergelijke, voor de reputatie van Eiser zeer schadelijke Domeinnamen (die een schandaal / de moord op een gezin suggereren) niet denkbaar; en uit de Domeinnamen zelf volgt dan ook dat Verweerder de Domeinnamen louter heeft geregistreerd of heeft doen registreren om (de reputatie van) Eiser te schaden.

Eiser stelt dat uit de Domeinnamen, <interpolis-schandaal.nl> en <interpolisvermoordgezin.nl>, inherent voortvloeit dat de registratie van de Domeinnamen te kwader trouw is, en dat de Domeinnamen louter zijn geregistreerd om de activiteiten van de Eiser te verstoren en de reputatie van Eiser te schaden.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Uit de door Eiser overgelegde stukken blijkt dat Eiser rechthebbende is met betrekking tot het Benelux merk INTERPOLIS. Dit merk en de Domeinnamen zijn verwarringwekkend overeenstemmend omdat het merk INTERPOLIS het kenmerkende deel is van de Domeinnamen.

Ten overvloede merkt de Geschillenbeslechter op dat Eiser in deze zaak niet heeft aangetoond dat Eiser rechthebbende is met betrekking tot de handelsnaam “Interpolis” en onder deze naam in het handelsverkeer optreedt.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het Top-Level Domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnamen enerzijds en het merk van Eiser anderzijds. De toevoegingen “-schandaal” en “vermoordgezin [sic]” aan de Domeinnamen zijn beschrijvend van aard en daaraan kan onder dit element van de Regeling eveneens voorbij worden gegaan.

Aangezien de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met Eiser’s merk INTERPOLIS, oordeelt de Geschillenbeslechter dat voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser heeft gesteld dat Verweerder de Domeinnamen niet gebruikt voor een website.

De Geschillenbeslechter is van mening dat een dergelijk passief houden van de Domeinnamen zonder koppeling aan een actieve website onder de genoemde omstandigheden geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen oplevert, omdat de Domeinnamen niet worden gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden zonder daarbij het bekende INTERPOLIS merk van Eiser te beschadigen of anderszins aan te tasten. Hierbij komt dat gezien het gebruik van de Nederlandse taal de Domeinnamen duidelijk gericht zijn op Nederland en het Nederlandse publiek.

Voorts is het gebruik van de woorden “schandaal” en in het bijzonder “vermoordgezin” in de Domeinnamen negatief, diffamerend en denigrerend jegens Eiser en dat zonder dat op enige wijze is gesteld of gebleken waarom Verweerder een beroep zou kunnen doen op de vrijheid van meningsuiting. Verweerder heeft geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om enige uitleg te bieden ten aanzien van deze registraties. Gesteld noch gebleken is dat Verweerder op een andere wijze een recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen heeft. Voorts is Verweerder niet bekend is onder de Domeinnamen.

Eiser heeft derhalve prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen heeft en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De onder Sectie 6.B genoemde omstandigheden, onweersproken door Verweerder, duiden erop dat Verweerder de Domeinnamen uitsluitend of hoofdzakelijk heeft geregistreerd om beschuldigingen jegens Eiser te kunnen uiten en de activiteiten van Eiser te verstoren. Daarbij is het in de omstandigheden van deze zaak aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van Eiser’s bekende merk INTERPOLIS.

De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnamen, <interpolis-schandaal.nl> en <interpolisvermoordgezin.nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Dinant T. L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter
Datum: 17 augustus 2017