WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Arend Albert van Arnhem, Top Management Drunen B.V. v. Mobility Media B.V.

Zaaknr. DNL2016-0043

1. Partijen

Eiser is Arend Albert van Arnhem, Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Mobility Media B.V. uit Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <automotive-management.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via TranslP B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 1 augustus 2016. Het Instituut heeft op 1 augustus 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 2 augustus 2016 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiser op 4 augustus 2016 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 12 augustus 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 1 september 2016. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 16 augustus 2016. Op 22 augustus 2016 heeft Eiser daarop gereageerd door middel van nadere stukken ("Nadere Stukken").

Op 22 augustus 2016 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 19 september 2016 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 19 oktober 2016. Op 18 oktober 2016 heeft SIDN partijen bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 2 november 2016 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter heeft de door Eiser ingediende Nadere Stukken toegelaten tot de processtukken en is van oordeel dat het niet nodig of gewenst is dat Verweerder daar op reageert, omdat de inhoud van de Nadere Stukken niet noodzaakt tot een andere beslissing dan wanneer deze buiten beschouwing worden gelaten.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser drijft een onderneming die kennis en vaardigheid trainingen en sales en after sales support verzorgt, remarketing tools levert en tezamen met andere ondernemingen Arbo en HR-management advies en juridisch advies geeft. Eiser heeft de handelsnaam Automotive Management ingeschreven in het Handelsregister op 10 mei 2004 (de "Handelsnaam") en heeft op 26 december 2004 de domeinnaam <automotivemanagement.nl> geregistreerd.

Verweerder is uitgever van een aantal bladen voor de autobranche, waaronder het blad Automotive Magazine en Autokompas. Deze zijn in oktober 2013 samengevoegd tot een nieuw blad, dat verschijnt met een katern Automotive Management en een katern Automotive Werkplaats. Verweerder heeft een website waarop tot 15 juli 2016 de naam "automotive-online.nl" is gebruikt en die tot die datum was gekoppeld aan de domeinnaam <automotive-online.nl>.

Vanaf 15 juli 2016 heeft Verweerder de naam op de website gewijzigd in Automotive Management en deze gekoppeld aan de Domeinnaam, die in maart 2013 is geregistreerd. Tevens heeft Verweerder op deze website onder de kop "Automotive lanceert nieuwe website" vermeld dat "de website van Automotive Management geheel [is] vernieuwd".

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt recht te hebben op de Handelsnaam en verwijst in dit verband naar de inschrijving daarvan in het Handelsregister. Volgens Eiser wijkt de Domeinnaam slechts van de Handelsnaam af door een koppelteken tussen de woorden "automotive" en "management". Eiser beweert veel hinder te ondervinden van het feit dat Verweerder zonder zijn toestemming de Handelsnaam en een identieke domeinnaam gebruikt voor diens activiteiten. Verweerder vermeldt op zijn website dat Automotive Management geheel vernieuwd is, maar dat onjuist, aldus Eiser, omdat Eiser zijn website niet heeft aangepast.

In zijn Nadere Stukken stelt Eiser voorts dat Verweerder de Domeinnaam in oktober 2013 heeft geregistreerd, maar dat deze pas op 15 juli 2016 is gekoppeld aan de website. De inhoud van deze website gaat veel verder dan de bladen die Verweerder uitgeeft, want daarop worden volgens Eiser ook sales en after sales trainingen aangeboden alsmede remarketing tools in de vorm van trainingen en seminars.

Daarmee raakt Verweerder Eiser's kernactiviteiten, aldus Eiser.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat hij de titels Automotive Management en Automotive Werkplaats vanwege de generieke aard van de woorden alleen kon registreren in combinatie met het logo van zijn onderneming. Het lanceren van de nieuwe website op 15 juli 2016 was volgens Eiser een geschikt moment om de lezers nogmaals te informeren over de samenhang tussen de twee katernen van Automotive. Gebruikers die op
"automotive-online.nl" zoeken worden sindsdien doorgelinkt naar de website onder de Domeinnaam. Verweerder betwijfelt dat Eiser veel hinder ondervindt van het gebruik van de Domeinnaam, omdat Verweerder deze sinds oktober 2013 gebruikt en Eiser daar niet eerder op heeft gereageerd. Volgens Verweerder is er geen sprake van verwarring, omdat de website onder de Domeinnaam dagelijks circa 10.000 bezoekers trekt die op zoek zijn naar nieuws en achtergronden uit de autobranche. Dit is volgens Verweerder een volstrekt andere activiteit dan die van Eiser en dat wordt de gebruiker bij websitebezoek direct duidelijk. Verweerder stelt nog dat er geen sprake is van kwade trouw of het "een hak zetten" van een collega-uitgever, maar dat het gaat om een strategische naam- en koerswijziging die in 2013 is ingezet en nu ook in de website doorgevoerd.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan
wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in
Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

De Geschillenbeslechter voegt hier aan toe dat de Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP") van ICANN. De UDRP biedt een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (cybersquatting) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken. Hoewel de Regeling een wat ruimere strekking heeft dan de UDRP – onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op (handels)namen beschermt – heeft de Regeling hetzelfde oogmerk. De procedure is daarop toegesneden en biedt partijen één schriftelijke kans hun zaak te bepleiten. Dat betekent dat niet alle domeinnaamgeschillen onder de Regeling kunnen worden beslecht, maar dat in een voorkomend geval het beoordelingskader van het civiele (proces-)recht – en dus de civiele rechter – meer geëigend kan zijn om een domeinnaamgeschil te beslechten. Dat kan zich voordoen als het geschil ook civielrechtelijke elementen heeft, bijvoorbeeld omdat partijen ook strijden over de vraag of een licentie overeenkomst op goede gronden is beëindigd. Maar ook kan de feitelijke complexiteit van een zaak een uitgebreider processueel instrumentarium vereisen (zoals de mogelijkheid getuigen te horen of de zaak mondeling te bepleiten) dan de Regeling kan bieden.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser beroept zich op zijn rechten op de Handelsnaam en heeft ten bewijze daarvan een kopie overgelegd van een inschrijving van de Handelsnaam in het Handelsregister. Volgens vaste rechtspraak geldt een inschrijving van een handelsnaam in het Handelsregister niet als bewijs van een handelsnaamrecht. Daarvoor is vereist dat wordt aangetoond dat de handelsnaam daadwerkelijk voor de onderneming wordt gevoerd in het handelsverkeer. De Geschilbeslechter gaat er van uit dat Eiser rechten op de Handelsnaam heeft, nu hij prints heeft overgelegd van zijn website, waarop de naam Automotive Management wordt gebruikt kennelijk ter aanduiding van de onderneming van Eiser, terwijl Verweerder niet heeft betwist dat Eiser rechten op de Handelsnaam heeft.

De Handelsnaam en de Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen, omdat de Domeinnaam in zijn geheel – zij het met een koppelteken – de Handelsnaam omvat. Het country code Top-Level Domain ".nl" doet hier niet aan af, omdat dit een technisch registratie vereiste is dat buiten beschouwing kan worden gelaten bij dit oordeel (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaak No. DNL2008-0008)

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat Eiser daarvan prima facie bewijs levert, waarna Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang (onder meer Accor v. Eren Atesmen, WIPO Case No. D2009-0701, <accorreviews.com>).

De naam Automotive Management is louter beschrijvend, zoals blijkt uit het feit dat Verweerder deze niet als merk kon registreren. Dat wordt bevestigd door onderzoek van de Geschillenbeslechter via Google waaruit onder meer bleek dat verschillende hogescholen in Nederland een studierichting Automotive Management aanbieden, die opleidt "voor managementfuncties op het gebied van financiën, commercie, organisatiekunde of logistiek in de Automotive branche" (website Hogeschool Eindhoven). Datzelfde onderzoek via Google leverde onder meer als resultaat een LinkedIn pagina met 192 functies als "Automotive manager".

Een onderneming kan recht hebben op een beschrijvende handelsnaam, maar volgens vaste jurisprudentie van de Nederlandse rechter moet het in beginsel voor een ieder mogelijk zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (Hoge Raad 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, <artiestenverloning.nl>).

Het gebruik van een domeinnaam met een beschrijvende (generieke) aanduiding zoals "automotive management" kan een legitiem belang opleveren, indien blijkt dat sprake is van bona fide gebruik van de Domeinnaam in zijn generieke betekenis (onder meer Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, WIPO Case No. D2008-0666, <terroni.com>).

Zou echter (bijvoorbeeld uit informatie op de website onder de Domeinnaam) blijken dat deze hoofdzakelijk is gekozen om in het kielzog te kunnen varen van de Handelsnaam, dan is sprake van domeinnaamkaping en is er geen legitiem belang (zie Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG,WIPOZaaknr. DNL2011-0055 en onder meer mVisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. D2007-1141 en Champagne Lanson v. Development Services/MailPlanet.com Inc., WIPO Case No. D2006-0006).

Om te kunnen vaststellen welke situatie zich voordoet zijn naar het oordeel van de Geschillenbeslechter in ieder geval de volgende factoren van belang:

(a) de reputatie en bekendheid van de Handelsnaam;

(a) of Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen heeft geregistreerd;

(c) of de Domeinnaam wordt gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding;

(e) of er aanwijzingen zijn dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam.

Ad (a) Reputatie en bekendheid van de Handelsnaam

Hieromtrent is door Eiser niets gesteld, en de Geschillenbeslechter gaat er van uit dat de Handelsnaam geen bijzondere reputatie of bekendheid heeft.

Ad (b) Registratie door Verweerder van andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen

Vast staat dat Verweerder ook beschikt over de domeinnamen <automotive-online.nl> en <automotive-werkplaats.nl>, die beide ook beschrijvend zijn.

Ad (c) Gebruik Domeinnaam voor doel dat verband houdt met de beschrijvende betekenis daarvan

Niet in geschil is dat de Domeinnaam door Verweerder wordt gebruikt ter ondersteuning van het vakblad Automotive Management. Tegen het gebruik van deze titel heeft Eiser geen bezwaar gemaakt.

Ad (d) Aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam.

Eiser heeft geen bewijs geleverd (bijvoorbeeld door een vergelijking van de inhoud van de vakbladen en die van de website) voor zijn stelling dat op de website onder de Domeinnaam ook onder meer sales en after sales trainingen en remarketing tools in de vorm van trainingen en seminars worden aangeboden, en dat Verweerder daarmee "veel verder" gaat (met name dan de inhoud van de vakbladen, zo begrijpt de Geschillenbeslechter). Overigens is de Geschillenbeslechter van oordeel dat ook het aanbieden van dergelijke trainingen kan vallen onder het ruime begrip "automotive management" en in beginsel dus geschiedt voor een doel dat verband houdt met de beschrijvende betekenis van dat begrip.

Op grond van het boven overwogene concludeert de Geschillenbeslechter dat Eiser er niet in is geslaagd aan te tonen dat Verweerder de Domeinnaam heeft gekozen om te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam.

Op basis van de stukken in deze zaak concludeert de Geschillenbeslechter dat niet is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Gezien de conclusie van de Geschillenbeslechter onder paragraaf 6.B behoeft dit onderdeel geen bespreking.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: November 16, 2016