WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Bax-shop.nl B.V. v. Arie van den Berg

Zaaknr. DNL2015-0037

1. Partijen

Eiser is Bax-shop.nl B.V. uit Goes, Nederland, vertegenwoordigd door Van Leeuwen & De Waard Advocaten, Nederland ("Eiser").

Verweerder is Arie van den Berg uit Groningen, Nederland ("Verweerder").

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <baxo-shop.nl> en <baxoshop.nl> (de "Domeinnamen") zijn geregistreerd bij SIDN via Tucows.com Co. en Realtime Register (de "Registrars").

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 22 juli 2015. Het Instituut heeft op 22 juli 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 24 juli 2015 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de Domeinnamen en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft de Eiser op 28 juli 2015 een aangepaste Eis ingediend (de "Eis"). Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 30 juli 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 19 augustus 2015. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 25 augustus 2015 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Remco M. R. Van Leeuwen op 7 september 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is eigenaar van de website "www.bax-shop.nl", een online muziekwinkel.

Eiser beroept zich in deze procedure op de (als handelsnaam gebruikte) domeinnaam <bax-shop.nl> en haar (woord)merk BAX-SHOP.NL ingeschreven in de Benelux op 28 september 2010 onder nummer 0889040 voor waren in de klassen 9, 15 en 16 en diensten in de klasse 41, alsmede op haar (woord)merk BAX-SHOP ingeschreven in de Benelux op 28 september 2010 onder nummer 0889041 voor waren in de klassen 9, 15 en 16 en diensten in de klasse 41 en in de Europese Unie op 17 oktober 2012 onder nummers 010895498 voor waren in de klassen 9, 15 en 16.

De Domeinnamen zijn op 21 juli 2014 geregistreerd. Aan de Domeinnamen is een website gekoppeld waarop verschillende producten te koop worden aangeboden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Verwarringwekkende overeenstemming

Eiser stelt onder meer, zo begrijpt de Geschillenbeslechter, dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met haar (als handelsnaam gebruikte) domeinnaam <bax-shop.nl> en haar (woord)merken BAXSHOP.NL en BAX-SHOP.

Voorts is Eiser geconfronteerd met klachten van consumenten, respectievelijk gedupeerde bezoekers van de website van Verweerder, waaruit volgt dat daadwerkelijk sprake is van verwarring. Deze bezoekers melden dat zij betaald hebben voor nep-producten, waaronder, onder verwijzing naar producties van Eiser, nep iPhones en sneakers, aldus Eiser.

Geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen

Eiser stelt dat de Domeinnamen noch een relatie hebben met de aard van de de nep-producten die daaronder worden aangeboden, noch met de (achter)naam van de houder van de Domeinnamen en dat onder de Domeinnamen een onderneming wordt gedreven die niet in het Nederlandse of Belgische handelsregister staat ingeschreven.

Registratie en/of gebruik van de Domeinnamen te kwader trouw.

Eiser stelt dat de Domeinnamen verwarringwekkend worden gebruikt, onrechtmatig aanhaken en dat er misbruik wordt gemaakt van de Domeinnamen. Dit kwalificeert niet alleen als inbreukmakend gebruik, ook is de goede naam van <bax-shop.nl> in het geding, omdat op de website van Verweerder een adres wordt vermeld in België, terwijl dit een schimmig woonadres blijkt te zijn, waarbij al op de website wordt vermeld dat dit geen bezoekadres is. Ook is "baxo-shop" niet ingeschreven in het Nederlandse of Belgische handelsregister en wordt gewerkt met vage e-mailadressen, aldus Eiser.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnamen identiek zijn aan of zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of te kwader trouw worden gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnamen bestaan uit de bestanddelen "baxo" en "shop", waarbij de toevoeging van het laatste element enkel beschrijvend is voor diensten die door Verweerder worden verleend.

Het element "baxo" stemt in grote mate overeen met het bestanddeel "bax" in de (mede) als handelsnaam gebruikte en eerder door Eiser ingeschreven domeinnaam <bax-shop.nl> en de oudere (woord)merken BAXSHOP.NL en BAXSHOP van Eiser, waardoor, mede gelet op de aard van de producten, bij het publiek verwarring kan ontstaan. Dat verwarring ook daadwerkelijk bij het publiek optreedt, blijkt uit het onweersproken gegeven dat Eiser wordt benaderd door ontevreden klanten van Verweerder.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Uit de door Eiser overgelegde producties blijkt dat Verweerder de Domeinnamen gebruikt voor commerciële doeleinden. Eiser heeft tevens aannemelijk gemaakt dat Eiser met de op zijn website aangeboden producten de consumenten misleidt. Hierdoor ontbreekt een legitiem belang bij de Domeinnamen.

De Geschillenbeslechter heeft, nu Verweerder geen verweer heeft ingediend als ook op grond van eigen waarneming, ook overigens geen indicatie dat Verweerder een legitiem belang bij of ander recht op de Domeinnamen heeft.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Gelet op de door Eiser aangevoerde, en door Verweerder niet weersproken, stellingen en het overgelegde bewijs, is de Geschillenbeslechter in ieder geval van oordeel dat de Domeinnamen worden gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan door de door Eiser (mede) als handelsnaam gebruikte domeinnaam <bax-shop.nl> en de (woord)merken BAX-SHOP.NL en BAXSHOP van Eiser. Bij deze overweging neemt de Geschillenbeslechter in aanmerking dat Verweerder de gelegenheid om Eisers stellingen te weerleggen onbenut heeft gelaten.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat hiermee vaststaat dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt in de zin van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

Alle omstandigheden overziende, komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat de Eis hem niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt en wijst de vordering toe.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnamen, <baxo-shop.nl> en <baxoshop.nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Remco M. R. Van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 10 september 2015