WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

TMG Landelijke Media B.V. v. Mike Hello

Zaaknr. DNL2015-0033

1. Partijen

Eiser is TMG Landelijke Media B.V. uit Amsterdam, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Mike Hello uit Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <xspeurders.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Gandi.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 19 juni 2015. Het Instituut heeft op 22 juni 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 23 juni 2015 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 25 juni 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 15 juli 2015. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 16 juli 2015 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 3 augustus 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een mediabedrijfen heeft een Benelux woordmerk voor SPEURDERS, geregistreerd op 20 januari 1998 onder nummer 0908599. Eiser beroept zich op zijn merkrecht. Eiser maakt gebruik van het merk SPEURDERS voor het plaatsen van advertenties in de krant De Telegraaf en online op de website "www.speurders.nl". Volgens Eiser wordt het merk in de krant De Telegraaf al sinds 1922 gebruikt, sinds 1998 ook online, en geniet het merk grote bekendheid.

De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 12 maart 2014. De Domeinnaam wordt door Verweerder gebruikt voor het aanbieden van een platform waarop personen een erotische contactadvertentie kunnen plaatsen en kunnen reageren op de geplaatste advertenties.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich op zijn merk SPEURDERS. Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk van Eiser.

Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam. Volgens Eiser heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd en wordt de Domeinnaam gebruikt om ongerechtvaardigd voordeel te halen uit het bekende merk van Eiser.

Volgens Eiser zijn de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Eiser voert hierbij aan dat het gebruik van de website waarnaar de Domeinnaam leidt in hoge mate overeenstemt met het gebruik van het merk SPEURDERS, namelijk het bieden van een platform voor het plaatsen van advertenties. Volgens Eiser ontstaat er verwarring hetgeen ook is gebleken uit reacties die Eiser van haar klanten heeft ontvangen die er ten onrechte vanuit gaan dat Eiser de exploitant is van deze website.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

De Geschillenbeslechter oordeelt over de vordering met inachtneming van de Regeling.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft aangetoond dat Eiser rechthebbende is met betrekking tot het Benelux merk SPEURDERS. Dit merk en de Domeinnaam zijn verwarringwekkend overeenstemmend omdat het element "speurders" het kenmerkende deel is van de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het Top-Level Domein ".nl" voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het merk van Eiser anderzijds. De toevoeging "x" aan de Domeinnaam is beschrijvend van aard en daaraan kan eveneens voorbij worden gegaan.

Aangezien de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk van Eiser, oordeelt de Geschillenbeslechter dat voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

De Geschillenbeslechter constateert dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor het aanbieden van een platform waarop personen erotische contactadvertenties kunnen plaatsen en kunnen reageren op de geplaatste advertenties. De Geschillenbeslechter is van mening dat een dergelijk gebruik van de Domeinnaam geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam oplevert omdat de Domeinnaam niet wordt gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden, en omdat de Domeinnaam inbreuk maakt op het bekende merk van Eiser. Hierbij komt dat gezien het gebruik van de Nederlandse taal de website van Verweerder met gebruik van de Domeinnaam duidelijk gericht is op Nederland en het Nederlandse publiek.

Verweerder heeft derhalve geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

In de omstandigheden van deze zaak is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van het bekende merk van Eiser.

Verweerder gebruikt de Domeinnaam voor een website voor het plaatsen van erotische contactadvertenties. De Domeinnaam wordt derhalve gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiser wat betreft de oorsprong of het verband met de website van Verweerder. In dit geval kan hiervan sprake zijn. Internetgebruikers zullen via een zoekmachine terecht komen of kunnen komen op de website van Verweerder door de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiser.

De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, <xspeurders.nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Dinant T.L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter
Datum: 7 augustus 2015