About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Engagor N.V. v. Enterware B.V.

Zaaknr. DNL2013-0064

1. Partijen

Eiser is Engagor N.V. uit Gent, België, vertegenwoordigd door Boekx Advocaten, Nederland.

Verweerder is Enterware B.V. uit Almere, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <engagor.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Enternext Hosting BV.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 13 december 2013. Het Instituut heeft op 13 december 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 16 december 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 18 december 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 januari 2014. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 8 januari 2014 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Dinant T.L. Oosterbaan op 3 februari 2014 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een Belgische vennootschap en is opgericht op 25 februari 2011. Sinds die tijd biedt zij diensten aan inzake het analyseren van de bekendheid en de activiteiten van bedrijven en hun klanten op sociale media. Eiser bedient grote en kleine bedrijven. Sinds haar oprichting is Eiser ook actief op de Nederlandse markt en zij heeft sinds mei 2011 ook vele bedrijven in Nederland als klant. De handelsnaam van Eiser is gelijk aan haar statutaire naam. Eiser is rechthebbende op het volgende merk: Benelux merkregistratie nr. 0942718 voor het woordmerk ENGAGOR, gedeponeerd op 20 augustus 2013.

Verweerder is een onderdeel van de Enterpride-groep. De Enterpride-groep is actief op diverse terreinen verband houdende met het Internet, waaronder websitebeheer en webdesign. Verweerder is sinds 9 december 2012 de houder van de Domeinnaam.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich op haar recht op de handelsnaam en het merk ENGAGOR.

Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het merk en de handelsnaam van Eiser.

Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam, in het bijzonder omdat het gebruik van Eisers merk en handelsnaam in de Domeinnaam voor een website in opbouw geen legitiem gebruik is.

Volgens Eiser zijn de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Verweerder was op de hoogte, dan wel had zich op de hoogte kunnen stellen van de handelsnaam van Eiser. Eiser wijst erop dat de Domeinnaam is geregistreerd kort nadat Eiser in Nederland op positieve wijze in het nieuws kwam als finalist van de Accenture Innovation Award. Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor commercieel gewin om internetgebruikers naar zijn website te leiden, welke website verwijst naar een andere website met de naam “socialmediacenter.nl” waarop diensten worden aangeboden die concurreren met de diensten van Eiser.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het merk en/of de handelsnaam overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het merk en de handelsnaam van Eiser anderzijds. De Domeinnaam is identiek aan het Beneluxmerk en de handelsnaam van Eiser. Dit Benelux merk kwalificeert als merk met gelding in Nederland. Het feit dat het merk van Eiser is verkregen na registratie van de Domeinnaam doet aan de conclusie dat de Domeinnnaam identiek is aan het merk van Eiser geen afbreuk. Eiser heeft voorts aangetoond actief te zijn onder haar statutaire naam en vele klanten in Nederland te hebben en heeft derhalve ook een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam.

Aangezien de Domeinnaam identiek is aan het merk en de handelsnaam van Eiser, oordeelt de Geschillenbeslechter dat voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser heeft gesteld dat Verweerder de Domeinnaam alleen gebruikt voor een website “in opbouw” waarvan de eerste pagina identiek is aan de gerelateerde website “socialmediacenter.nl”, waarop met Eiser concurrerende diensten worden aangeboden. Eiser heeft voorts gesteld dat Verweerder niet bekend is onder de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter is van mening dat een dergelijk gebruik van de Domeinnaam onder de genoemde omstandigheden geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam oplevert. Gesteld noch gebleken is dat Verweerder op een andere wijze een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Eiser heeft derhalve prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

In de omstandigheden van deze zaak is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van de handelsnaam van Eiser.

Eiser heeft gesteld en aangetoond dat haar website “www.engagor.com” sinds 2011 door Eiser wordt gebruikt, dat er in 2012 diverse artikelen over Engagor in Nederlandse online vakbladen zijn verschenen, en ten slotte dat de directeur van de Enterpride-groep op 29 november 2012, te weten vóór de registratie van de Domeinnaam, op Twitter expliciet verwees naar Engagor. Bovendien gebruikt Verweerder de Domeinnaam voor een website die reclame maakt voor een op te zetten met Eiser concurrerende dienst.

De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <engagor.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Dinant T.L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter
Datum: 12 februari 2014