WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

coöperatie Airsuspensionshop U.A. v. Bouw en Infra personeelsdiensten

Zaaknr. DNL2013-0031

1. Partijen

De Eiser is coöperatie Airsuspensionshop U.A. uit ‘s-Hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland.

De Verweerder is Bouw en Infra personeelsdiensten uit Giethoorn, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <airsuspensionshop.nl> is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 25 juni 2013. Het Instituut heeft op 26 juni 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 28 juni 2013 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 1 juli 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 21 juli 2013. Op 19 juli 2013 ontving het Instituut een e-mail bericht van de Verweerder waarin werd aangegeven dat de Verweerder bereid was de domeinnaam over te dragen. Op 23 juli 2013 bevestigde het Instituut de ontvangst van het e-mail bericht en werd de Eiser gewezen op de mogelijkheid om een verzoek tot schorsing van de procedure in te dienen voor het overeenkomen en uitvoeren van een minnelijke regeling. De Eiser heeft geen verzoek tot schorsing ingediend. Derhalve ging het Instituut over tot de benoeming van een geschillenbeslechter.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 9 augustus 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Eiser voert een onderneming die zich richt op de verkoop en montage van luchtveringssystemen voor auto’s. Op 19 augustus 2010 heeft de Eiser de handelsnaam “airsuspensionshop.eu” (de “Handelsnaam”) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Verweerder heeft op 27 mei 2011 de domeinnaam <airsuspensionshop.nl> (de “Domeinnaam”) geregistreerd. Deze was aanvankelijk gekoppeld aan een website waarop onderdelen voor luchtvering voor auto’s worden verkocht. Deze website had dezelfde inhoud als de website onder de domeinnaam <airsus.nl> van de Verweerder. De Verweerder is tevens houder van het beeldmerk AIRSUS.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

De Eiser stelt dat de Domeinnaam en de Handelsnaam identiek zijn wanneer de toplevel domeins (“.nl” respectievelijk “.eu”) buiten beschouwing worden gelaten.

Volgens de Eiser was de Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam niet actief met of bekend onder de Domeinnaam, maar handelde hij via de website “www.airsus.nl”. De Eiser wijst erop dat op deze website de Verweerder onder “contact” een aantal websites vermeldt waarvan hij gebruik maakt, maar dat daaronder niet de website onder <airsuspensionshop.nl> is vermeld.

Volgens de Eiser gebruikte de Verweerder de Domeinnaam aanvankelijk voor een website met dezelfde inhoud als de website onder <airsus.nl>. Op enig moment heeft de Verweerder, na te zijn aangesproken door de Eiser, de website verwijderd. Sedert eind april 2013 wordt de gebruiker die “www.airsuspensionshop.nl” intypt doorgelinkt naar de website onder <airsus.nl>, aldus de Eiser.

Volgens de Eiser was de Handelsnaam door intensief gebruik al sinds maart 2010 bekend bij het publiek. De Verweerder moet hiervan op de hoogte zijn geweest, omdat de website van de Eiser onder <airsuspension.eu> als eerste “hit” op de resultatenlijst verscheen bij het typen van “luchtvering” in de Google zoekmachine, aldus de Eiser.

Naar de Eiser stelt heeft de Verweerder de Domeinnaam geregistreerd om de Eiser te beletten deze te gebruiken. De Eiser stelt dat “airsuspensionshop.eu” niet beschrijvend is, omdat deze Engelstalige uitdrukking door het publiek niet direct zou worden begrepen en dat overigens, ook als deze wel beschrijvend zou zijn, dit een geldige handelsnaam oplevert.

Volgens de Eiser moet de Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam op de hoogte zijn geweest van de Handelsnaam, omdat de Eiser sinds maart 2010 prominent aanwezig was op het internet. In ieder geval was de Verweerder sinds juli 2011 op de hoogte, omdat de Eiser toen via de website van de Verweerder hem had voorgesteld om gezamenlijke inkoop te doen van bepaalde producten. Voorts heeft de Eiser de Verweerder meermalen gesommeerd om de Domeinnaam over te dragen. Op basis hiervan concludeert de Eiser dat er sprake is van registratie en/of gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam omdat de Verweerder wetenschap had van de Handelsnaam, hij dezelfde producten verhandelt als de Eiser en het risico van verwarring in het leven heeft geroepen door concurrerende producten te verhandelen via de website onder de Domeinnaam. Het gedrag na de sommatie onderstreept dit volgens de Eiser. De Verweerder heeft aanvankelijk de website onder de Domeinnaam uit de lucht gehaald en de Domeinnaam naderhand door laten linken naar de website onder <airsus.nl>.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Wel heeft de Verweerder bij e-mail van 19 juli 2013 aan het Instituut laten weten dat hij bereid is de Domeinnaam over te dragen. Vervolgens heeft het Instituut de Eiser in de gelegenheid gesteld aan te geven of hij de procedure wilde schorsen met het oog op overleg met de Verweerder over de overdracht. Van deze mogelijkheid heeft de Eiser geen gebruik gemaakt.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Toestemming tot overdracht

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Eiser voldoende bewijsmateriaal – waaronder bewijs dat de Eiser sinds maart 2010 onder zijn Handelsnaam advertenties op Marktplaats heeft geplaatst – heeft overgelegd waaruit blijkt dat de Eiser de Handelsnaam vanaf 2010 heeft gevoerd voor zijn onderneming. Daarmee staat vast dat de Eiser rechten heeft op de Handelsnaam die ouder zijn dan de registratie van de Domeinnaam.

Nu de Verweerder heeft meegedeeld dat hij bereid is de Domeinnaam over te dragen en geen inhoudelijk Verweerschrift heeft ingediend, kan de vordering van de Eiser tot overdracht worden toegewezen omdat Verweerders bereidheid tot overdracht suggereert dat aan de in de Regeling gestelde voorwaarden voor overdracht is voldaan (Qosina Corporation v. Qosmedix Group, WIPO Case No. D2003-0620), behoudens wanneer er bijvoorbeeld gerede twijfels zijn over de gegrondheid van de vordering of over de vraag of de Verweerder voldoende mogelijkheden heeft gehad om zijn zaak te bepleiten.

Mede gezien het feit dat de Verweerder, na te zijn gesommeerd door de Eiser om de Domeinnaam over te dragen, de website onder de Domeinnaam eerst heeft gedeactiveerd en vervolgens heeft doorgelinkt naar zijn website onder de domeinnaam <airsus.nl>, zijn die twijfels er naar het oordeel van de Geschillenbeslechter niet.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <airsuspensionshop.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: 26 augustus 2013