WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Stichting Deltion College v. Roemer John

Zaaknr. DNL2013-0006

1. Partijen

Eiser is Stichting Deltion College uit Zwolle, Nederland, vertegenwoordigd door Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., Nederland.

Verweerder is Roemer John uit Oegstgeest, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <deltioncollege.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 31 januari 2013. Het Instituut heeft op 1 februari 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 5 februari 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Op 6 februari 2013 heeft Eiser een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 februari 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 februari 2013. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 27 februari 2013 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Dinant T.L. Oosterbaan op 15 maart 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een onderwijsinstelling die sinds 1996 middelbaar beroeponderwijs, bedrijfstrainingen en cursussen verzorgt voor gemiddeld 16.000 studenten. Eiser heeft sinds 28 augustus 1996 een Benelux beeld/woordmerk onder nummer 0598410 voor DELTION COLLEGE. Eiser neemt deel aan het maatschappelijk verkeer onder de naam Deltion College, soms afgekort tot Deltion. Eiser is ook ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Zwolle. Eiser is eigenaar van de domeinnaam <deltion.nl>. De Domeinnaam <deltioncollege.nl> was bij SEDO te koop, maar de onderhandelingen tot aankoop van de Domeinnaam hebben niet tot resultaat geleid. Eiser beroept zich op haar merkenrecht en haar handelsnaamrecht.

De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 5 april 2010. De Domeinnaam wordt gebruikt voor een pay-per-click website met links naar andere websites van o.a. diverse andere instellingen die onderwijs aanbieden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich op zijn merk DELTION COLLEGE. Tevens beroept Eiser zich op zijn handelsnaamrecht. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het merk en de handelsnaam van Eiser. Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam omdat het gebruik van Eisers merk en handelsnaam in de Domeinnaam voor een website die enkel hyperlinks naar andere onderwijsinstellingen dan die van Eiser bevat geen legitiem gebruik is. Volgens Eiser zijn de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Verweerder was op de hoogte, dan wel had zich op de hoogte kunnen stellen van het reeds jaren gevoerde merk, c.q. handelsnaam van Eiser. Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor commercieel gewin om internetgebruikers naar zijn website te leiden waarop hyperlinks naar adverteerders van niet met Eiser gerelateerde derden te vinden zijn. Bovendien heeft Verweerder de Domeinnaam via SEDO aan Eiser te koop aangeboden.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft aangetoond dat hij onder meer rechthebbende is van het Benelux merk DELTION COLLEGE. Dit merk en de Domeinnaam zijn identiek.

De Geschillenbeslechter neemt daarbij mede in overweging dat Eiser onder zijn naam “Deltion College” (de naam van de Stichting) duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; deze naam is evenals het merk van Eiser identiek aan de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter laat daarbij in het midden de vraag of deze naam al dan niet als handelsnaam beschouwd kan worden.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het merk en de naam van Eiser anderzijds.

Aangezien de Domeinnaam identiek is aan het merk van Eiser en aangezien de Domeinnaam identiek is aan de naam van de stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt, oordeelt de Geschillenbeslechter dat op ieder van deze gronden is voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser heeft gesteld dat Verweerder de Domeinnaam alleen gebruikt voor een link-redirect naar andere websites, o.a. van andere onderwijsinstellingen, en dat Verweerder niet bekend is onder de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter is van mening dat een dergelijk gebruik van de Domeinnaam geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam oplevert. Gesteld noch gebleken is dat Verweerder op een andere wijze een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Eiser heeft derhalve prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

In de omstandigheden van deze zaak is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van het merk van Eiser en van het feit dat Eiser onder zijn naam duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Bovendien heeft Verweerder de Domeinnaam aan Eiser te koop aangeboden en gebruikt Verweerder de Domeinnaam voor een pay-per-click website met links naar andere websites van o.a. diverse andere instellingen die onderwijs aanbieden.

De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <deltioncollege.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Dinant T.L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter
Datum: 22 maart 2013