WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Hamburg Mannheimer Consulting N.V. v. V.G.D. Mikkers

Zaaknr. DNL2010-0080

1. Partijen

Eiser is de vennootschap naar Belgisch recht, Hamburg Mannheimer Consulting N.V. (mede) gevestigd te Hoevelaken, Nederland, vertegenwoordigd door Stekelenburg Advocatenkantoor, Nederland.

Verweerder is de heer V.G.D. Mikkers uit Hilversum, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <verzekeringsplein.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 13 december 2010. Het Instituut heeft op 14 december 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 15 december 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Op 15 december 2010 heeft het Instituut Eiser verzocht te verduidelijken welke entiteit als Eiser in de onderhavige procedure had te gelden. Op 15 december 2010 heeft Eiser verduidelijkt dat Hamburg Mannheimer Consulting N.V. Eiser in de onderhavige procedure is. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 december 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 januari 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 29 december 2010.

Namens SIDN is een mediator benoemd, waarna op 5 januari 2011 het mediation proces is aangevangen. Op 3 februari 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 6 maart 2011. Op 24 februari 2011 heeft de mediator partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. De mediator heeft op grond van artikel 8.4 van de Geschillenregeling Eiser verzocht voor 6 maart 2011 de in artikel 23 van de Geschillenregeling genoemde kosten aan het Instituut te voldoen.

Na ontvangst van dit forfaitaire bedrag, heeft het Instituut Tjeerd F.W. Overdijk op 11 maart 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een onderneming die zich volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig houdt met bemiddeling bij de verkoop van verzekeringsprodukten en kredieten (hypotheken). Bij raadpleging van het Handelsregister is het de Geschillenbeslechter gebleken dat de vennootschap met de naam van Eiser niet meer is ingeschreven. Onder het KvK-nummer van de voormalige nevenvestingen staat thans de Belgische vennootschap HMI Partners N.V. geregistreerd, op hetzelfde adres als Eiser. Het is derhalve niet geheel zeker of Eiser nog gebruik maakt van de aanduiding “Het verzekeringsplein”, maar gezien de verdere inhoud van de beslissing ziet de Geschillenbeslechter er vanaf Eiser te verzoeken op dit punt verheldering te bieden.

Eiser maakt ten behoeve van haar dienstverlening o.a. gebruik van een website “www.hetverzekeringsplein.nl”. Op 3 augustus 2009 heeft zij de domeinnaam <hetverzekeringsplein.nl> geregistreerd.

Verweerder is actief als hypotheekadviseur, en is o.a. actief onder de handelsnaam De Hypotheekshop. Volgens de WhoIs informatie van SIDN is de Domeinnaam op 4 juli 2010 door Verweerder geregistreerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser heeft in de Eis de volgende stellingen naar voren gebracht:

Rechten van Eiser op Merk of Naam

Eiser stelt dat hij sedert 2009 de naam “Het verzekeringsplein” als handelsnaam voert en stelt dat het gebruik van de Domeinnaam door verweerder in strijd is met zijn handelsnaam op grond van artikel 5 Handelsnaamwet.

Eiser stelt dat verwarring al heeft plaatsgevonden en verwijst daarbij naar een e-mail die is overgelegd als bijlage 4 bij de Eis. Deze e-mail is volgens Eiser ten onrechte naar “info@verzekeringsplein.nl” van Verweerder gestuurd in plaats van naar “info@hetverzekeringsplein.nl” van Eiser.

Geen Recht of Legitiem Belang Verweerder

Eiser stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam. Dat volgt volgens Eiser onder meer uit het feit dat de website onder de Domeinnaam niet meer dan een verzameling van links betreft. Daarnaast staat op deze website dat de Domeinnaam te koop is. Verweerder heeft volgens Eiser geen ander belang dan aan te haken bij de dienstverlening van Eiser, hetgeen geen legitiem belang oplevert.

Verweerder is volgens Eiser verder niet als individu of als ondernemer bekend onder de Domeinnaam.

Kwade Trouw Verweerder

Eiser voert aan dat kwade trouw enerzijds blijkt uit het moment van registratie van de Domeinnaam, dat later is dan het moment van eerste gebruik van de handelsnaam Het verzekeringsplein, en anderzijds uit de intentie van Verweerder om de Domeinnaam voor een substantieel hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan Eiser of een derde. Volgens Eiser vraagt Verweerder een bedrag van EUR 10.000,- voor de Domeinnaam. Zij heeft hiervan geen bewijs overgelegd.

Uit de e-mail die ten onrechte bij “info@verzekeringsplein.nl” terecht is gekomen, blijkt volgens Eiser dat Verweerder bijzonder verheugd is met het verkeer dat gegenereerd wordt, terwijl zulks is veroorzaakt door de gewekte verwarring.

B. Verweerder

Verweerder heeft hiertegen het volgende verweer gevoerd:

Rechten van Eiser op Merk of Naam

Verweerder stelt dat zij de Domeinnaam heeft overgenomen van een partij die de Domeinnaam al heeft geregistreerd voordat Eiser zijn domeinnaam heeft laten registreren. Op grond hiervan meent Verweerder een ouder recht te hebben.

Verweerder gebruikt de Domeinnaam niet in het economisch handelsverkeer. De website achter de Domeinnaam is volgens Verweerder niet meer dan een zogenaamde “parking page”. Verweerder werpt in dit verband de vraag op of dit gebruik van de Domeinnaam kwalificeert als handelsnaamgebruik.

Het door Eiser aangehaalde geval van verwarring tussen de domeinnaam van Eiser en de Domeinnaam heeft betrekking op verkeerd gebruik van een e-mailadres en niet op de Domeinnaam. Aangezien het een persoonlijke e-mail betreft, is Verweerder van mening dat deze e-mail als “onrechtmatig verkregen bewijs” niet in aanmerking mag worden genomen.

Eiser presenteert zich volgens Verweerder aan het publiek onder de handelsnaam Hamburg Mannheimer en/of ERGO Life. Verweerder betwist dat Eiser de domeinnaam <hetverzekeringsplein.nl> als handelsnaam heeft gevoerd.

Voorts stelt Verweerder dat gebruik van een beschrijvende domeinnaam alleen onrechtmatig is wanneer een oudere, overeenstemmende handelsnaam een aanzienlijk marktaandeel en grote mate van bekendheid bij het publiek heeft verworven en er van de ontstane verwarring wordt geprofiteerd. Volgens Verweerder heeft de domeinnaam van Eiser geen bekendheid bij het publiek en is de Domeinnaam ouder.

Recht of Legitiem Belang Verweerder

Verweerder voert aan dat Eiser niet weet of er een legitiem belang is, omdat Verweerder gedurende de onderhandelingen met Eiser over de verkoop van de Domeinnaam, de Domeinnaam naar een parking page heeft laten verwijzen, zonder verdere bedoelingen. Onder het kopje of er sprake is van kwade trouw voert Verweerder voorts aan dat hij altijd de intentie heeft gehad de Domeinnaam zelf te gebruiken.

Geen Sprake van Kwade Trouw

Verweerder stelt te goeder trouw te zijn en altijd de intentie te hebben gehad de Domeinnaam zelf te gebruiken. Pas nadat Eiser via een tussenpersoon haar interesse in de Domeinnaam had kenbaar gemaakt, heeft Verweerder de intentie gekregen om de Domeinnaam te verkopen. Verweerder ontkent een exorbitant hoge prijs voor de Domeinnaam te hebben gevraagd.

Verweerder stelt dat de Domeinnaam al eerder geregistreerd was dan de domeinnaam van Eiser en dat hij de Domeinnaam heeft overgenomen van de voorgaande houder.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt;

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en;

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser beroept zich op overeenstemming van de Domeinnaam met een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam. Deze handelsnaam zou volgens Eiser worden gevoerd sinds medio 2009. Ten bewijze hiervan heeft Eiser één bijlage overgelegd waaruit dit zou moeten blijken (bijlage 2). Uit die bijlage blijkt echter vooral dat Eiser opereert onder de handelsnaam ERGO Life en dat er informatie over haar dienstverlening is te vinden op de website “www.hetverzekeringsplein.nl”. Die enkele bijlage laat niet meer zien dan dat Eiser op (één van) haar communicaties naar de website “www.hetverzekeringsplein.nl” verwijst en levert geen bewijs dat deze domeinnaam, dan wel “Het verzekeringsplein”, ook als handelsnaam wordt gevoerd.

De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat aan het eerste vereiste van overeenstemming of verwarring met een merk of handelsnaam (of andere naam) waarop Eiser een recht kan doen gelden, niet is voldaan.

Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter dat, ook als Eiser wèl voldoende bewijs zou hebben geleverd dat zij haar domeinnaam <hetverzekeringsplein.nl> als handelsnaam heeft gevoerd, deze handelsnaam een zeer gering onderscheidend vermogen heeft. De consequenties van dit beschrijvende karakter onder de Regeling worden verder besproken in de navolgende paragraaf B;. Meubelvoordeel VOF v. Meubelvoordeel Oldenzaal, WIPO Zaaknr. DNL2010-0070.

B. Recht of Legitiem Belang

De conclusie in paragraaf A leidt ertoe dat de vordering van Eiser reeds op die grond moet worden afgewezen. Niettemin ziet de Geschillenbeslechter ook reden om Verweerder’s mogelijke recht op of legitieme belang bij de Domeinnaam te bespreken.

Een eiser dient prima facie aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Eiser heeft hiertoe gesteld dat de website onder de Domeinnaam niet meer dan een verzameling van links betreft, met als doel aan te haken bij de dienstverlening van Eiser, danwel de Domeinnaam voor zo veel mogelijk geld te verkopen.

De Geschillenbeslechter verstaat het gevoerde verweer aldus dat Verweerder zich erop beroept dat sprake is van de omstandigheid die is vermeld in artikel 3.1 sub a van de Regeling:

“a. voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen”.

Uit het publiek toegankelijke register van SIDN blijkt niet dat de Domeinnaam al eerder was geregistreerd door een ander van wie Verweerder de Domeinnaam heeft overgenomen, zoals Verweerder stelt. De informatie van SIDN die aan de Geschillenbeslechter ter beschikking is gesteld geeft ook geen aanleiding om anders te concluderen. Bij gebreke van andere gegevens moeten Verweerder’s stellingen op dit punt worden gepasseerd.

Zoals hiervoor onder A reeds aangegeven, is de term “verzekeringsplein” zeer beschrijvend. Er is op internet een groot aantal websites te vinden, veelal met een zogenaamde portal-functie, die bestaan uit een combinatie van een product of dienst met het woord “plein”. Internetgebruikers die met gebruikmaking van de zoektermen “verzekering” en “plein” op zoek gaan naar een website met informatie over verzekeringen, zullen een groot aantal aanbieders tegenkomen. De Geschillenbeslechter merkt hier op dat uit een kort onderzoek in de publiek toegankelijke WhoIs informatie is gebleken dat ook de domeinnamen <verzekeringplein.nl>, <verzekeringenplein.nl> en <verzekerplein.nl> geregistreerd zijn. Kennelijk is het in brede kring gebruikelijk om een website met informatie over verzekeringsproducten raadpleegbaar c.q. vindbaar te maken onder een domeinnaam die bestaat uit een combinatie van de woorden “verzekering” en “plein”. De Geschillenbeslechter wijst in dit verband voorts nog op de website “www.plein.nl”, waar links naar een groot aantal ‘plein’-websites zijn te vinden, waaronder de website “http://verzekering.plein.nl”. Gelet op dit kennelijk wijdverbreide gebruik van de combinatie van de generieke termen “verzekering” en “plein”, waarbij het woord “verzekering” uiteraard in verschillende variaties wordt gebruikt (enkelvoud en meervoud; met en zonder “s”), zien en hebben kennelijk vele, althans een relevant aantal, aanbieders een belang bij het gebruik van een domeinnaam die bestaat uit een combinatie van (een variatie van) deze generieke termen.

De Geschillenbeslechter leidt uit de stukken af dat Verweerder verbonden is met bemiddelingsdiensten voor hypotheken. Het is van algemene bekendheid dat hypotheekbemiddelaars vaak ook actief zijn als assurantietussenpersonen en verzekeringsdiensten aanbieden, althans bemiddelingsdiensten verlenen bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten. Verweerder heeft aangegeven dat hij altijd de intentie heeft gehad de Domeinnaam zelf te gebruiken en gelet op zijn kennelijke bedrijfsmatige activiteiten komt dit de Geschillenbeslechter niet onaannemelijk voor.

Om deze redenen is de Geschillenbeslechter van oordeel dat het onvoldoende is komen vast te staan dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam heeft. Hieraan doet niet af dat de Verweerder later houder van de Domeinnaam is geworden dan Eiser van diens domeinnaam. Evenmin doet hieraan af dat Verweerder de Domeinnaam aan Eiser te koop heeft aangeboden. Zoals Verweerder heeft aangegeven, heeft hij dit kennelijk eerst gedaan nadat Eiser zelf, via een tussenpersoon, had aangegeven interesse te hebben voor de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat ook aan het tweede vereiste niet is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Gelet op hetgeen in verband met de eerste en de tweede eis is overwogen is de Geschillenbeslechter voorts van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt, zodat ook aan het derde vereiste niet is voldaan.

De Geschillenbeslechter merkt verder nog op dat in het verkorte kader van een procedure onder de Regeling de omstandigheden van de zaak geen aanleiding geven tot een andere conclusie.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de Eis af.

Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 20 april 2011