WIPO Arbitration and Mediation Center

Beslissing Administratief PANEL

123XS Internet Services B.V. v. Petronella van Stratum

Zaaknr. DME2015-0007

1. Partijen

Klager is 123XS Internet Services B.V. uit Huizen, Nederland, vertegenwoordigd door DAS Rechtsbijstand, Nederland.

Verweerder is Petronella van Stratum uit Blaricum, Nederland, vertegenwoordigd door FLO Advocaten, Nederland.

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <123xs.me> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (de “Registrar”).

3. Geschiedenis van de Procedure

De Klacht is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 9 juli 2015. Het Instituut heeft op 9 juli 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan de Registrar gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft de Registrar op 7 juli 2015 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft de Registrar de contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Klacht administratieve gebreken bevatte, heeft Klager op 16 juli 2015 een aangepaste Klacht ingediend.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Klacht voldoet aan de formele vereisten conform de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”), zoals goedgekeurd door de doMEn, d.o.o. (doMEn) op 30 april 2008, de Regels voor de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) goedgekeurd door doMen op 1 oktober 2012, en WIPO’s Aanvullende Regels voor de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).

Overeenkomstig de paragrafen 2(a) en 4(a) van de Regels heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 23 juli 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 5(a) van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 12 augustus 2015. Het Antwoord is bij het Instituut ingediend op 12 augustus 2015.

Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 26 augustus 2015 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Hij heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig paragraaf 7 van de Regels. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd.

Aangezien de taal van de registratie-overeenkomst de Nederlandse taal is, wordt deze procedure conform paragraaf 11(a) van de Regels in het Nederlands gevoerd.

4. Feitelijke Achtergrond

Klager is een internetbedrijf. Klager heeft een Benelux woordmerk voor 123XS, geregistreerd op 21 juni 2001 onder nummer 0991988. Klager beroept zich op zijn merkrecht. Klager voert tevens de handelsnaam 123XS internet services en gebruikt de domeinnaam <123xs.com>.

De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 4 februari 2012. De Domeinnaam wordt door Verweerder niet gebruikt voor het aanbieden van producten of diensten; wel wordt de Domeinnaam gebruikt voor het e-mail adres [Verweerder]@123xs.me.

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

Klager beroept zich op zijn merk en handelsnaam 123XS. Klager stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het merk en de handelsnaam van Klager.

Verweerder heeft, aldus Klager, geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam omdat er geen sprake is van commercieel gebruik en er geen diensten of producten worden aangeboden. Tevens beschikt Verweerder niet over een legitiem belang omdat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam.

Volgens Klager is het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Klager stelt dat Verweerder bekend was met de merk- en handelsnaamrechten van Klager omdat Verweerder sinds 2008 klant van Klager was en Verweerder derhalve bekend was met het merk van Klager voordat zij de Domeinaam registreerde.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat het enkel registreren van de Domeinnaam en het hebben van een daaraan gekoppeld e-mailadres geen inbreuk op het merk van Klager oplevert. Volgens Verweerder dient er sprake te zijn van verwarringsgevaar; daarvan is geen sprake omdat Verweerder geen bedrijf heeft overeenkomstig het bedrijf van Klager. Het e-mailadres van Verweerder wordt ook niet bedrijfsmatig gebruikt. Bovendien stelt Verweerder geen website aan de Domeinnaam te hebben gekoppeld.

Volgens Verweerder heeft zij recht en belang om de Domeinnaam te kunnen gebruiken omdat het e‑mailadres reeds vele jaren wordt gebruikt en Verweerder het bezwaarlijk vindt haar vrienden, bekenden, familie en instanties in te lichten over een mogelijk nieuw e-mailadres.

Verweerder stelt dat er geen sprake is van te kwader trouw registratie van de Domeinnaam. Volgens Verweerder heeft Verweerder geen commerciële bedoelingen met de Domeinnaam en is de Domeinnaam niet geregistreerd om mogelijke klanten van Klager te bewegen om met Verweerder zaken te doen of om de Domeinnaam te verkopen. Hieraan doet niet af het feit dat Verweerder er mee bekend was dat Klager de handelsnaam “123xs” gebruikt.

6. Oordeel en Bevindingen

Het Panel oordeelt conform paragraaf 15 van de Regels over de Klacht op basis van verklaringen en documenten die zijn ingediend, met inachtneming van de UDRP, Regels, de Aanvullende Regels en de regels en rechtsbeginselen die het Panel van toepassing acht.

Op grond van paragraaf 4(a) van de UDRP dient Klager in dit geschil te stellen en, met een voldoende graad van waarschijnlijkheid, te bewijzen dat:

(i) de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een merk waarin Klager rechten heeft; en

(ii) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

(iii) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Klager heeft aangetoond dat hij rechthebbende is met betrekking tot het Benelux merk 123XS. Dit merk en de Domeinnaam zijn identiek.

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP kan aan het Top-Level Domein “.me” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het merk van Klager anderzijds.

Aangezien de Domeinnaam identiek is aan het merk van Klager, oordeelt het Panel dat voldaan is aan het eerste vereiste van paragraaf 4(a) van de UDRP.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van paragraaf 3 van de Regels moet Klager aantonen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Als onbetwist staat vast dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Evenmin is gebleken dat Verweerder hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof of dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam.

De vraag is vervolgens gewettigd of Verweerder door het gebruik van het e-mailadres de Domeinnaam gebruikt voor een legitiem niet-commerciëel doel zonder daarbij het merk van Klager aan te tasten. De het Panel overweegt hierbij dat Verweerder op geen enkele wijze heeft gesteld of aangetoond waarom Verweerder op een zeer ongebruikelijke manier het merk van Klager wilde of diende te gebruiken voor haar e-mailadres op basis van de Domeinnaam en waarom de Domeinnaam is geregistreerd in het Top-Level Domein “.me” (staat voor het land Montenegro). Hierbij speelt een belangrijke rol het feit dat Verweerder als klant van Klager sinds 2008 bekend was met het merk en de met het merk overeenstemmende handelsnaam en domeinnaam van Klager. Ook speelt een rol het feit dat Verweerder in januari 2012, te weten vlak voor de registratie van de Domeinnaam, via Klager getracht heeft de domeinnaam <mail2.me> in het register van het land Montenegro le laten opnemen; deze registratie niet is gelukt. Het is dan ongeloofwaardig om vervolgens via een andere registrar een domeinnaam te registreren die identiek is aan het merk van Klager.

In de visie van het Panel levert in het onderhavige geval het gebruik van het e-mailadres op basis van de Domeinnaam geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam op omdat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en omdat het Klager verhindert de rechten op zijn merk op het internet te gebruiken.

Verweerder heeft derhalve geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam en daarmee is aan het tweede vereiste van paragraaf 4(a) van de UDRP voldaan.

C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

In de omstandigheden van deze zaak was Verweerder vóór registratie op de hoogte van het bestaan van het merk van Klager en de met het merk overeenstemmende handelsnaam en domeinnaam van Klager. Het feit dat de Domeinnaam niet actief voor een website en alleen voor een e-mailadres wordt gebruikt, betekent echter niet dat er geen sprake is van het feit dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Immers, Verweerder was als bestaande klant van Klager duidelijk op de hoogte van het merk van Klager en Verweerder had zich dienen te onthouden van het registreren en vervolgens voor een e-mailadres gebruiken van de Domeinnaam die identiek is aan het merk van Klager. Dit geldt nog sterker waar Klager een internetprovider is.

De conclusie van het Panel dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt en dat ook aan het derde vereiste van paragraaf 4(a) van de UDRP is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de paragraaf 4 van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels, beveelt het Panel dat de Domeinnaam, <123xs.me>, wordt overgedragen aan Klager.

Dinant T. L. Oosterbaan
Administratief Panel
Datum: 3 september 2015