WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

eBay Inc. v. Ayşenur Kaya Aydoğan

Dava No. D2020-2239

1. Taraflar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) yerleşik, Gün & Partners, Türkiye, tarafından temsil edilen, eBay Inc.’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Ayşenur Kaya Aydoğan’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ebayturk.com> Nics Telekomunikasyon A.S. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 25 Ağustos 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 25 Ağustos 2020 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 29 Ağustos 2020 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 1 Eylül 2020’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 21 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 23 Eylül 2020 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 5 Ekim 2020 tarihinde İdari Hakem olarak Dilek Üstün Ekdial’ı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden bir online açık arttırma ve satış platformudur.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden, birçok ülkede tescilli EBAY markasının sahibidir. Türkiye’de ilk EBAY markası 99 022061 tescil numarası altında 1 Mayıs 2001 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı <ebayturk.com>, Şikayet Edilen tarafından 21 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Alan adının altında işletilen web sitesine giriş yapıldığında Şikayet Eden’in renkli “ebay” markası ve “yakında hizmetinizdeyiz” ibaresine yer verildiği görülmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nin 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’ini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi tescillli markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ileri sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, kendisine tebliğ edilen işbu Şikayet’e verilen süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet dilekçesinde Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu;

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe’dir. Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden başta ABD ve Türkiye de dahil olmak üzere Dünya genelinde gerçekleştirdiği tescillerle EBAY marka haklarının sahibidir. İhtilaflı alan adı bu markayı tümüyle içermekte ve bu nedenle Şikayet Eden’in markasına karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzemektedir. Değiştirme amaçlı coğrafi nitelemelerin ve ulus adlarının kullanılması –olayımızda “turk” ibaresi– İdari Hakem’in karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğuna yönelik bulgusuna engel değildir. Bkz., Playboy Enterprises International Inc. v. Joao Melancia, WIPO Dava No. D2006-1106; AT&T Corp. v. WorldclassMedia.com, WIPO Dava No. D2000-0553; Six Continents Hotels, Inc. v. CredoNIC.com / Domain For Sale, WIPO Dava No. D2005-0755; Six Continents Hotels, Inc. v. Midas Search Limited, WIPO Dava No. D2004-0986; Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation v. South East Asia Tours, WIPO Dava No. D2004-0388.

Hakem ayrıca, Şikayet Edilen’ in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markasıyla aynı veya karışıklığa sebep olabilecek derecede benzer olmadığı yönünde hiçbir argüman ortaya koymadığını vurgulamaktadır.

Bu nedenle Hakem Politikanın 4(a)(i) maddesindeki şartların yerine getirildiği sonucuna varmıştır.

B. Haklar veya Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adları üzerindeki hak veya meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için ihtilaflı alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya

(ii) Şikayet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, ihtilaflı alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması; veya

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan delil sunulmadığını tespit etmiştir. Ayrıca, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’e, EBAY markasını ilhtilaflı alan adı içerisinde kullanmasına ilişkin hiçbir lisans ve her halükarda kullanıma alet etmesine ilişkin hiçbir izin verildmediği ilk bakışta (“prima facie”) kanıtlanmıştır.

Bu sebeple İdari Hakem, mevcut koşullarda, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in tanınmışlığından haksız yere faydalanmak ve kazanç sağlamak ve Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adını kullanmasını engellemek amacıyla, ihtilaflı alan adını, Şikayet Eden ile bir şekilde ilişkilendirme olasılığı yaratarak ticari kazanç için, İnternet kullanıcılarını kendi İnternet sitesine yönlendirmek amacı ile tescil ettirdiğini iddia etmektedir. İdari Hakem, ihtilaflı alan adının kullanımının Politika uyarınca kötü niyetlli kullanım teşkil ettiğine ilişkin Şikayet Eden’in bu iddiasına katılmaktadır.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adına ek olarak Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde 2020/52522 sayılı EBAYTURK marka tescil başvurusunda bulunarak, Şikayet Eden’in markalarının tescilli olduğu, ayrıca tanınmışlığının TÜRKPATENT tarafından özel olarak kabul edildiği “online alım-satım platformları” sınıfındaki ihizmetleri de içeren 35. sınıfta tescil ettirmek istemiştir.

Şikayet Edilen ilaveten; Facebook platformunda da söz konusu EBAYTURK markasıyla bir profil açmış olup Şikayet Eden, Facebook Fikri Mülkiyet Yardım Merkezi’ne Ticari Marka Şikayet Başvurusu’nda bulunmuş ve başvuru üzerine ilgili profil ve grup simgesi kaldırılmıştır.

EBAY markasının tanınmışlığı ve yaygın bilinirliği nedeniyle, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, ilgili marka/markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in EBAY markalarıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Belirtilen nedenlerle ve tüm bu deliller ışığında; İdari Hakem, ihtilaflı alan adının herhangi bir iyi niyetli kullanıma konu olmadığı, kötü niyetli olarak tescil ettirildiği ve kullanılmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <ebayturk.com> ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Dilek Ustun Ekdial
Tarih: 22 Ekim 2020