WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Türk Ticaret Bankası A.Ş. v. Mahmut Cayiroglu

Dava No. D2019-2300

1. Taraflar

Şikayet Eden, Türkiye’de yerleşik, İsimtescil Bilişim A.Ş. tarafından temsil edilen, Türk Ticaret Bankası A.Ş.’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Mahmut Cayiroglu’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <turkticaretbankasi.com> Nics Telekomunikasyon A.S. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 20 Eylül 2019 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. Aynı tarihte Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 23 Eylül 2019 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 1 Ekim 2019’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 21 Ekim 2019 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap 21 Ekim 2019 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 4 Kasım 2019 tarihinde İdari Hakem olarak Selma Ünlü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, 1913 yılında kurulmuş ve halihazırda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dahilinde tüzel kişiliği devam eden bir anonim şirket olarak varlığını sürdürmektedir. Şikayet Eden, TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. “TÜRKBANK İKİNCİ ADRESİNİZ” markası, sloganı ve logosu ile bankacılık sektöründe faaliyet göstermektedir.

Şikayet Eden’in TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. “TÜRKBANK İKİNCİ ADRESİNİZ” markası Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2005/17067 tescil numarası ile 12 Nisan 2006 tarihinde tescil edilmiştir ve bu tarihten itibaren koruma altındadır.

Şikayet Eden aynı zamanda, 16 Nisan 1997 tarihinden beri <turkbank.com.tr> alan adını; 3 Aralık 2006 tarihinden itibaren de <türkbank.com.tr> alan adını tescil ettirmiş ve kullanmaktadır.

İhtilaflı alan adı 12 Mart 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Edilen’in Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen isim ve adresi doğrultusunda Türkiye’de ikamet etmekte olduğu anlaşılmaktadır.

İdari Hakem, 13 Kasım 2019 tarihinde ziyaret ettiği ihtilaflı alan adının, aktif Internet sitesine bağlı olmadığını ve herhangi bir içerik mevcut olmadığını gözlemlemiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir ve;

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaati bulunmamaktadır ve;

(iii) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirmiş ve kullanmaktadır.

i) Ayniyet veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Derecede Benzerlik

Şikayet Eden, TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. "TÜRKBANK İKİNCİ ADRESİNİZ" + ŞEKİL markasının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2005 yılından beri koruma altında olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda, Şikayet Edilen tarafından <turkticaretbankasi.com> ihtilaflı alan adının kaydettirildiğini ve “.com” jenerik Üst-Düzey alan adı (“gTLD”) eki haricinde ihtilaflı alan adının “Türk Ticaret Bankası A.Ş.” adına tescil edilmiş olan tanınmış marka ile karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğu; “.com” gTLD ekinin tescilli marka ile karıştırılma ihtimalini ve ayniyeti ortadan kaldırmayacağı ifade edilmektedir.

Şikayet Eden, “Türk Ticaret Bankası A.Ş.”ye ait markanın Türkiye’de yaygın ve tanınmış bir marka olduğunu ve bu nedenle Internet kullanıcılarının zihninde ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile birlikte anılacağını ve Şikayet Eden ile Şikayet Edilen’e ait ihtilaflı alan adı arasında bağlantı olduğunun düşünüleceğini iddia etmektedir.

ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaat oluşturabilecek durumlardan hiç birinin somut olayda mevcut olmadığını savunmaktadır.

Bu kapsamda Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını iyi niyet içerisinde servis ve hizmet sağlama amacıyla kullanmadığını, bilakis söz konusu Internet sitesinde Şikayet Eden’in markasının ayırt edici niteliğinden ve tanınmışlığından yararlanılarak haksız reklam kazancı elde edildiğini iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in markasını kullanmak için Şikayet Eden’den hiçbir izin, yetki, rıza ya da ruhsat almamış olduğu iddia edilmektedir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kaydettirmesinin ve kullanmasının kötü niyetli olduğunu savunmaktadır.

Şikayet Eden, TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. "TÜRKBANK İKİNCİ ADRESİNİZ" markasının Türkiye’de tanınmış ve tescil ile koruma altına alınmış bir marka olduğunu ve işbu marka ile karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer <turkticaretbankasi.com> ihtilaflı alan adının tescil ettirildiği 12 Mart 2013 tarihinde Şikayet Edilen’in markasının varlığından haberdar olduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden, Politika’nın paragraf 4(b)(iv) maddesine göre, bir alan adının Internet kullanıcılarını ticari kazanç için kendi Internet sitesine çekme yoluyla diğer kimsenin markasından yararlanmak suretiyle tescil edildiğinde kötü niyetli tescil ve kullanım olarak değerlendirileceğini belirtmektedir. Bundan bahisle, Internet kullanıcılarının Şikayet Eden ile özdeşleşmiş TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. "TÜRKBANK İKİNCİ ADRESİNİZ" markası altında Şikayet Eden’i bulmayı bekleyecekleri, ancak Şikayet Eden tarafından hiçbir izin, ruhsat veya yetki verilmemiş olan Şikayet Edilen’in Internet sitesine yönlendirilecekleri ve bu nedenle Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını seçmekte kötü niyetli olduğu savunulmaktadır.

Ayrıca, Şikayet Edilen tarafından işbu Şikayet başvurusunda bulunulmadan önce Şikayet Edilen ile iletişime geçildiği ve ihtilaflı alan adının bedel karşılığında devri için müzakere edildiği, ancak Şikayet Edilen’in fahiş bir bedel talep ettiği ve uzlaşılamadığı ve işbu Şikayet başvurusunun yapılması zorunluluğunun hasıl olduğu belirtilmiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen tarafından Merkez’e 21 Ekim 2019 tarihinde resmi Cevap sunulmuştur.

Şikayet Edilen, Politika paragraf 4(a)’ya göre alan adı şikayetinin kabul edilmesi için;

(i) İhtilaflı alan adının aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olması,

(ii) Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir meşru hakkı ya da menfaati bulunmaması,

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetli olarak tescil edilmiş ve kullanılmış olması,

şartlarının kümülatif olarak bulunması gerektiğini; somut olayda ise Şikayet Eden’in Politika paragraf 4(a)(i) ve (ii) maddelerini ispat etmiş olduğunu ancak kötü niyete ilişkin 4(a)(iii) maddesinin ispat edilememiş olduğunu ve bundan bahisle Şikayetin reddedilmesini talep etmektedir.

Şikayet Edilen, Şikayet’in reddi talebinde aşağıdaki sebeplere dayanmaktadır:

i) Ayniyet veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Derecede Benzerlik

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’i daha önceden bildiğini ve yakın bir akrabasının Şikayet Eden şirketten emekli olduğunu; bu kişiye ve şirkete olan saygısı gerekçesiyle ve hatıra olarak bulunması amacıyla ihtilaflı alan adını tescil ettirmiş olduğunu ifade etmektedir.

ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını hiçbir zaman aktif olarak kullanmamış olduğunu ve ihtilaflı alan adı tescilinden herhangi bir menfaat elde etmemiş olduğunu iddia etmektedir.

iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını 12 Mart 2013 tarihinde tescil ettirmiş olup; bu tarihten itibaren ihtilaflı alan adını aktif olarak kullanmadığını, Şikayet Eden’in işlerini engelleme amacı taşımadığını ve kötü niyetli olmadığını iddia etmektedir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in kötü niyetli tescil ve kullanıma ilişkin delil sunamamış olduğunu belirtmektedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen kendisinin herhangi bir kötü niyeti olmadığı ve Şikayet Eden tarafından kötü niyetin yokluğunu bilinmesine rağmen kötü niyetli olarak Şikayet başvurunda bulunulduğunu ileri sürerek tersine alan adı korsanlığı tespitinde bulunulmasını talep etmektedir.

Bununla birlikte, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adının tescilinden 6,5 sene geçtikten sonra huzurdaki Şikayet başvurunda bulunduğunu belirtmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet Edilen’in Merkez’e 21 Ekim 2019 tarihinde resmi Cevap sunduğu görülmüştür.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu;

(ii) ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden, TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. “TÜRKBANK İKİNCİ ADRESİNİZ” + şekil ibareli ve 2005/17067 sayılı marka başvurusunu 04 Mayıs 2005 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilmiş olup; marka 12 Nisan 2006 tarihinde Şikayet Eden adına tescil edilmiştir. Öte yandan, Şikayet Eden, <turkbank.com.tr> alan adını 16 Nisan 1997 tarihinden itibaren; <türkbank.com.tr> alan adını, 3 Aralık 2006 tarihinden bu yana tescilli olarak kullanmaktadır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adında Şikayet Eden’in tescilli markasının esaslı unsuru olan “Türk Ticaret Bankası” ifadesinin tamamının yer aldığını belirlemiştir. Yukarıdakiler ışığında İdari Hakem, Şikayet Eden’in ilgili markasal haklara sahip olduğunu kanıtlayacak şekilde yeterli delil sunduğu kanaatine varmıştır.

Bununla beraber İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan gTLD “.com” uzantısının ayırt edici niteliği olmadığına karar vermiştir.

Benzer dosyalarda UDRP idari hakemleri de, gTLD alan adı uzantılarının önem arz eden bir kaynak içermediğini ve marka ile o markayı içeren alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle İdari Hakem, “.com” ekinin karıştırılma ihtimali açısından herhangi bir önem arz etmediği görüşündedir.

Bu noktada, İdari Hakem, Şikayet Eden’in ispat edilmiş olan marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. “TÜRKBANK İKİNCİ ADRESİNİZ” + şekil markasına, karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğuna ve Politika‘nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

“(i) Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikayet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.”

İspat yükü kural olarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığının ilk bakışta (“prima facie”) kanıtlamak zorunda olan Şikayet Eden’de olmaktadır. Şikayet Eden’in Şikayet’inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikayet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem Şikayet Eden’in markası üzerindeki haklarını ispat ettiği kararına varmıştır. Ayrıca İdari Hakem, Politika’nın amacı gereğince Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu da yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Aksine, Şikayet Edilen Merkez’e gönderdiği resmi Cevap ile Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir meşru hakkının ya da menfaatinin bulunmadığının ispat edilmiş olduğunu kabul ettiği açıkça ifade etmiştir. Bu sebeple İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikayet Edilen’in “Türk Ticaret Bankası” ifadesini kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (“bona fide”) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ikinci şartın yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, bunların varlığının İdari Hakem tarafından tespiti halinde ihtilaflı alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden’in ticari rakibine, Şikayet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikayet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikayet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak Internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

İdari Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak, Şikayet Eden’in markasının tanınmışlığı nedeniyle Türkiye’de ikamet etmekte olan Şikayet Edilen’in bu markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087. Sırf bu durum bile, Şikayet Edilen’in kötü niyetini ortaya koymak için yeterli iken, Şikayet Edilen’in ayrıca 21 Ekim 2019 tarihinde Merkez’e gönderdiği resmi Cevap ile ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikayet Eden’den haberdar olduğunu ifade etmiştir.

Kabul edildiği üzere, Şikayet Edilen’in kötü niyeti, hem tescil hem de kullanım üzerinde gerçekleşmelidir. Nitekim, ihtilaflı alan adının tescil edildiği yıl olan 2013 tarihinde, Şikayet Eden’in TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. “TÜRKBANK İKİNCİ ADRESİNİZ” ibaresi üzerinde tescilli marka hakkı bulunmaktadır. Ayrıca ihtilaflı alan adı tescilinde kötü niyetin ispatı için Şikayet Edilen’in, üçüncü kişiye ait marka tescilini bilmesinin yanında bilmesi gerekmesi de yeterli bulunmaktadır. Nitekim Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarından da görüldüğü üzere Şikayet Eden’in marka tescili 2006 yılına gerçekleştrilmiştir. Hal böyleyken 2013 yılında ihtilaflı alan adı üzerinde gerçekleştirilen tescilin iyi niyetli olduğu düşünülemeyecektir.

Bununla birlikte, dosya içeriğinin incelenmesi sonucu Şikayet Eden’in Şikayet başvurusunda bulunmadan önce Şikayet Edilen ile uzlaşmak için bedel karşılığı ihtilaflı alan adının devrini talep ettiği ancak Şikayet Edilen’in fahiş bir bedel talep ettiği tespit edilmiştir. İdari Hakem, söz konusu ücret karşılığı devir teklifinin, ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil ve kullanımını ortaya koyduğunu düşünmektedir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. “TÜRKBANK İKİNCİ ADRESİNİZ” markasının esas unsurunu aynen barındırması dolayısıyla, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’le bir şekilde bağlantılı olduğu ve/veya onun alan adının bir versiyonu olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratma ihtimali bulunduğuna kanaat getirmiştir.

İhtilaflı alan adının aktif bir Internet sitesine bağlı olmaması, İdari Hakem’in yukarıdaki bulgusunu değiştirmeyecektir. Bkz. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003.

Bu tür yanıltıcı durumların kötü niyetle yapılan tescillerden kaynaklandığı hususu daha önceki UDRP idari hakem kararlarına da konu olmuştur. Bkz. Columbia Insurance Company v. Pampered Gourmet, WIPO Dava No. D2004-0649; ChemRite CoPac, Inc. v. Isaac Goldstein, WIPO Dava No. D2010-0279.

Dolayısıyla İdari Hakem, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

D. Alan Adını Tersine Ele Geçirme Teşebbüsü (“Reverse Domain Name Hijacking”)

Alan adını tersine ele geçirme teşebbüsü, Kurallar’da, “Politika’yı kötü niyetle kullanarak, alan adı sahibinin alan adını kullanmasına engel olmaktır.” şeklinde tanımlanmaktadır.

İdari Hakem Politika’nın 4. maddesinde öngörülen şartların karşılandığına kanaat getirdiği üzere, işbu Şikayet çerçevesinde Şikayet Eden’in alan adını tersine ele geçirme teşebbüsünün bulunmadığını değerlendirmektedir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <turkticaretbankasi.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 18 Kasım 2019