WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Educational Testing Service v. Private Contact, Whoisshelter.com

Dava No. D2018-1372

1. Taraflar

Şikayet Eden, Dış Patent Ltd. Co., Türkiye tarafından temsil edilen, Princeton, New Jersey, Amerika Birleşik Devleri'nde ("ABD") yerleşik Educational Testing Service'dir.

Şikayet Edilen, Portland, Oregon, ABD'de yerleşik Private Contact, Whoisshelter.com'dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <toeflpbt.com>, Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 19 Haziran 2018 tarihinde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ne ("Merkez") sunulmuştur. 20 Haziran 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 27 Haziran 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir. Merkez'in 27 Haziran 2018 tarihli Şikayet'te Eksiklik Bildirimi doğrultusunda; 28 Haziran 2018 tarihinde, Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet'in ve değiştirilmiş Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 29 Haziran 2018'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 19 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez'e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 20 Temmuz 2018 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur. 13 Temmuz 2018 tarihinde Şikayet Eden tarafından, 20 ve 26 Temmuz 2018 ile 10 Ağustos 2018 tarihlerinde ise Şikayet Edilen tarafından, Merkez'e e-postalar sunulmuştur.

Merkez, 6 Ağustos 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak Dilek Üstün Ekdial'ı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, ABD'de yerleşik, dünyaca bilinen eğitici test ve değerlendirme organizasyonudur.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, farklı ülkelerde yıllardır çok sayıda tescilli TOEFL, TOEFL PBT, TOEFL IBT ve TOEIC markasının sahibidir. Söz konusu markalar ile, özellikle 9., 16., 41. ve 42. sınıftaki ürün ve hizmetler koruma altına alınmıştır. Ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu, dünya çapında (Türkiye dahil olmak üzere) tanınması nedeniyle, TOEFL markasını tanınmış bir marka olarak kabul etmiştir.

İhtilaflı alan adı <toeflpbt.com>, 1 Ağustos 2012 tarihinde, Şikayet Edilen adına tescil edilmiştir.

Dava dosyasında bulunan ve Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, ihtilaflı alan adına bağlı olan Türkçe içerikli internet sitesinde, İngilizce dil kursları pazarlanıp, TOEFL, TOEFL IBT ve TOEFL PBT kelime markalarının kullanılmış olduğu görülmektedir. İşbu kararın verildiği tarih itibariyle, ihtilaflı alan adı, herhangi bir aktif internet sitesine bağlı olarak kullanılmamaktadır.

Dava dosyasındaki itirazsız kalan bilgilere göre, Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in 10 Aralık 2015 tarihinde göndermiş olduğu ihtarnameye yanıt vermemiştir. Buna karşın ve cevap süresi içerisinde cevap vermemekle birlikte; Şikayet Edilen, Merkez'e, 20, 26 Temmuz 2018 ve 10 Ağustos 2018 tarihlerinde, Ziya Yazıcı imzalı e-postalar göndererek, ihtilaf konusu alan adını Şikayet Eden'e devretmek istediğini bildirmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, kendi TOEFL ve TOEFL PBT markalarına, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen'e kendi markalarının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'e ait olan markalara, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye çalışıldığını iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

Bununla birlikte; yukarıda da değinildiği üzere, Merkez'e, 20, 26 Temmuz 2018 ve 10 Ağustos 2018 tarihlerinde e-postalar göndererek, ihtilaf konusu alan adını Şikayet Eden' e devretmek istediğini bildirmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar'ın 15(a) maddesine göre, İdari Hakem Heyeti'nin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politika'nın 4(a) maddesi kapsamında, Şikayet Eden, aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adı, Şikayet Eden'in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarıyla aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika'nın 4(a)(i) maddesi uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden'in, ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği marka üzerinde hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden'in, tescilli markasının olduğunun veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden'in TOEFL ve TOEFL PBT markaları Şikayet Eden adına uzun yıllardır tescilli olup, TOEFL markası aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, tanınmış marka olarak kabul edilmiştir.

İhtilaflı alan adı içerisinde, Şikayet Eden'in TOEFL PBT markası bütünüyle yer almaktadır.

Dolayısıyla; ihtilaflı alan adı ve Şikayet Eden'e ait TOEFL PBT markası, ayniyet içermektedir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika'nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden'in iddiaları karşısında; Şikayet Edilen'in yaygın olarak TOEFL ve TOEFL PBT adıyla tanınmadığı, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e lisans verilmemiş olduğu ve Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'den, markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Ayrıca, Şikayet Edilen, TOEFL ve TOEFL PBT markalarını içeren herhangi bir marka hakkına sahip değildir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını, ilk bakışta (prima facie) olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen ise, Şikayet'e yönelik herhangi bir cevap dilekçesi sunmamıştır. Hakem, Şikayet Edilen tarafından, Politika'nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir.

Ayrıca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama görmemiştir. Ayrıca, İdari Hakem, dosyadaki dokümanların da gösterdiği gibi, ilgili internet sitesinde, Şikayet Eden'e ait tescilli TOEFL ve TOEFL PBT markalarının belirgin ve yanıltıcı bir şekilde kullanılmış olduğunu tespit etimiştir.

İdari Hakem, tespitlerini ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını ticari amaçla kullanmasına rağmen, söz konusu ihtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesinde, Şikayet Eden'le ilişkisi bulunmadığını açıklamaması nedeniyle; ihtilaflı alan adının, iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır.

Buna ek olarak, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adını Şikayet Eden'e devretme yönündeki isteğini ortaya koyan beyanları, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını gösterir niteliktedir.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak, Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in tanınmışlığından haksız yere faydalanmak ve kazanç sağlamak ve Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adını kullanmasını engellemek amacıyla, ihtilaflı alan adını Şikayet Eden ile bir şekilde ilişkilendirme olasılığı yaratarak ticari kazanç için, internet kullanıcılarını kendi internet sitesine yönlendirmek amacı ile tescil ettirdiğini iddia etmektedir.

TOEFL ve TOEFL PBT markalarının yaygın bilinirliği nedeniyle, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, ilgili markalarının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in TOEFL ve TOEFL PBT markalarıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı ile bağlantılı internet sitesinin eski ve yeni ekran görüntüleri dikkate alındığında, Şikayet Edilen'in, sunmuş olduğu sınav sistemi için 160 USD ücret talep ettiği görülmektedir.

İlaveten; Şikayet Edilen'in, ticari amaçla kullandığı TOEFL ve TOEFL PBT markalarına ilişkin olarak, Şikayet Eden'le arasında herhangi bir bağ bulunmadığını açıklamamış olması, İdari Hakem'in kanaatine göre, ihtilaflı alan adının kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir örneğidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903.

Üstelik, İdari Hakem, ihtilaflı alan adını tescil ettiren Şikayet Edilen'in gerçek kimliğini gizlemesinde, Şikayet Eden'in marka haklarının korunmasını zorlaştırmak dışında herhangi bir neden görmemektedir.

Bu yüzden, tüm bu deliller ışığında, Hakem, ihtilaflı alan adının herhangi bir iyi niyetli kullanıma konu olmadığı, kötü niyetli olarak tescil ettirildiği ve kullanılmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <toeflpbt.com> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

Dilek Üstün Ekdial
İdari Hakem
Tarih: 23 Ağustos 2018