WIPO Arbitration and Mediation Center

BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL

Mijndomein Hosting B.V. v. Anthonij Jacobus

Zaaknr. D2018-1371

1. De Partijen

De Klager is Mijndomein Hosting B.V. uit Lelystad, Nederland, vertegenwoordigd door JSIP, Nederland.

De Verweerder is Anthonij Jacobus uit Tanauan, Filipijnen, vertegenwoordigd door De Raadgevers Bedrijfsjuristen B.V.

2. De Domeinnaam en Registrar

De betreffende domeinnaam <mijndomein.com> (de "Domeinnaam") is geregistreerd via Vautron Rechenzentrum AG (de "Registrar").

3. Procedurele Geschiedenis

De Klacht is in het Nederlands ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Center") op 14 juni 2018. Op 19 juni 2018 heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de Domeinnaam gestuurd. Op 20 en 27 juni 2018 heeft de Registrar per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat de Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin deze de contactgegevens van de Verweerder overlegde. Op 21 juni 2018 stuurde het Center een e-mail naar partijen in het Nederlands en Engels met betrekking tot de taal van de procedure. Op 23 juni 2018 heeft de Klager een verzoek ingediend om de procedure in het Nederlands te voeren. Per e-mail van 25 juni 2018 gaf Verweerder aan akkoord te gaan met voeren van de procedure in het Nederlands.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "UDRP"), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Regels") en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Aanvullende Regels").

Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Center de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 2 juli 2018 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5 van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 22 juli 2018. Op 16 juli 2018 ontving het Center van Verweerder een verzoek tot uitstel voor het indienen van het Verweerschrift. Op 17 juli 2018 deelde Klager mee akkoord te gaan met het verzochte uitstel van 28 kalenderdagen. Op 19 juli 2018 deelde het Center Partijen derhalve mee dat de verweertermijn werd verlengd tot 20 augustus 2018. Op 6 en 8 augustus 2018 verzocht de Verweerder de verweertermijn verder uit te stellen tot 15 september 2018, waarop Klager op 8 augustus 2018 aangaf niet akkoord te gaan met een tweede verlenging. Op 9 augustus 2018 informeerde het Center de Partijen het verzoek tot uitstel niet te honoreren. Het Verweerschrift is bij het Center ingediend op 20 augustus 2018.

Het Center heeft Willem J. H. Leppink op 28 augustus 2018 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.

Over de Domeinnaam is reeds eerder een klacht ingediend bij het Center, waarop beslist is op 13 maart 2017 (mijndomein.nl B.V. v. Baffoon B.V., Richard Hoedemaker, WIPO Zaaknr. D2017-0083). Met betrekking tot de herindiening accepteert het Panel deze zaak op basis van de door Klager aangevoerde feiten rond de identiteit van Verweerder. Overigens blijkt uit de Klacht dat Klager niet heeft begrepen dat een herindiening geen mogelijkheid biedt om verdere niet op zulke nieuwe feiten gebaseerde argumenten aan te dragen. Het Panel zal derhalve uitsluitend juridische argumenten in beschouwing nemen die op nieuwe feiten betrekking hebben.

4. Feitelijke Achtergrond

De Klager is houder van verschillende merkregistraties waaronder het Benelux-merk (woordmerk) MIJNDOMEIN.NL, met inschrijvingsnummer 0990801, gedeponeerd op 11 februari 2016, hierna genoemd het "Merk". De Klager handelt tevens onder de naam "Mijndomein.nl B.V." en staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder deze handelsnaam ingeschreven en geniet onder deze naam bekendheid. Klager is tevens houder van de domeinnaam <mijndomein.nl>.

De Domeinnaam is geregistreerd op 18 januari 2003. Thans leidt de Domeinnaam naar een actieve website (de "Website") waar, kort gezegd, te lezen is dat de naam "Mijndomein.com" een handelsnaam is van Baffoon B.V. is en dat zij niet gelieerd is aan Klager.

5. Stellingen van Partijen

Hieronder zijn slechts weergegeven de stellingen van Partijen die relevant zijn in het licht van de te geven beslissing.

A. Klager

Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder heeft geen geregistreerd merk of ander recht ten aanzien van de term "mijndomein".

De Domeinnaam is door de voormalige houder, Baffoon B.V. op onrechtmatige wijze overgedragen aan Verweerder, waarbij Verweerder heeft te gelden als een pseudoniem van Richard Jacobus Anthonij Hoedemaker, de directeur en enig aandeelhouder van Baffoon B.V., zoals volgt uit de inschrijving van Baffoon B.V. in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De eerdere klacht over de Domeinnaam was aldus gericht tegen Baffoon B.V. Na een afwijzende beslissing van het panel zijn Partijen in onderhandeling getreden over verkoop van de Domeinnaam. Baffoon B.V. hanteerde daarbij een vraagprijs van EUR 50.000. Verweerder heeft de Domeinnaam aldus geregistreerd om de Domeinnaam voor een hoge prijs door te verkopen en aldus commercieel voordeel te behalen met de registratie van de Domeinnaam.

Uit de correspondentie tussen Klager en Verweerder bleek dat in tegenspraak met ontkenningen van Verweerder in een eerdere zaak, Verweerder wel degelijk controle heeft over de Domeinnaam.

B. Verweerder

Baffoon B.V. is de holding van Verweerder en kan vereenzelvigd worden met Verweerder. Verweerder, dan wel Baffoon B.V. is reeds sinds 2003 houder van de Domeinnaam. Bovendien is Verweerder, dan wel Baffoon B.V., houder van het Benelux-beeldmerk waarin de tekst MIJNDOMEIN is opgenomen, met inschrijvingsnummer 0912332 en gedeponeerd op 20 december 2011. Het Merk (van Klager) heeft een latere inschrijvingsdatum. Verweerder, dan wel Baffoon B.V. heeft daarom wel degelijk een legitiem belang bij de Domeinnaam.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van paragraaf 6 van de Regels moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de Klager in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een merk of dienstmerk waarvan de klager rechthebbende is;

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

Gezien de aard van deze zaak zal het Panel voorbij gaan aan het eerste element en het tweede element en derde element gezamenlijk beoordelen. Het Panel merkt daarbij op dat onder de UDRP zowel de registratie als ook het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw moet zijn.

Recht of Legitiem Belang en Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

Het Panel sluit niet uit dat Verweerders registratie van de Domeinnaam geïnspireerd is door Klagers bekendheid in de markt. Aangenomen mag worden dat in de vier jaar tussen de registratie van Klagers ".nl" domeinnaam (1999) en Verweerders registratie van de Domeinnaam (2003), Klager een zekere reputatie had opgebouwd, zeker gezien de vroege fase van het domeinnaamsysteem en de desbetreffende markt. Ook het feit dat Verweerder een ".com" domeinnaam heeft geregistreerd die voor het overige identiek is aan Klagers bestaande ".nl" domeinnaam wijst op mogelijke opportunistische motieven van Verweerder; gezien de Nederlandse taal en doelgroep van de Domeinnaam had het voor een te goeder trouw handelende partij wellicht meer voor de hand gelegen om een ".nl" domeinnaam te kiezen. De mogelijk misleidende beweringen die Verweerder meer recentelijk aan Klager heeft gedaan voeden het vermoeden van kwade trouw nog verder.

Hiertegenover staat dat de term "mijn domein" een zeker beschrijvend karakter heeft en voorts dat Klager ten tijde van de registratie van de verwarringwekkend overeenstemmende Domeinnaam kennelijk geen actie heeft ondernomen. Tevens merkt het Panel op dat Klager in haar Klacht nauwelijks aandacht besteedt aan een eventuele registratie te kwader trouw. Klagers enige naar voren gebracht argument in dit opzicht is dat volgens Klager het kennelijk door Verweerder gevraagde bedrag om de Domeinnaam over te dragen registratie te kwader trouw suggereert. Echter, in de context van onderhandelingen tussen Partijen naar aanleiding van de eerdere UDRP-beslissing acht het Panel dit twaalf jaar na de oorspronkelijke registratie van de grotendeels beschrijvende Domeinnaam, onvoldoende om zulke conclusie te rechtvaardigen. Daarnaast heeft Verweerder, althans het aan hem gelieerde Baffoon B.V., een ingeschreven Benelux-merk dat reeds zes jaar geleden werd gedeponeerd. Uit het relevante merkenregister blijkt niet van enige door Klager of een derde partij geïnitieerde doorhalingsprocedure; binnen de grenzen van de administratieve UDRP-procedure is geen ruimte voor nader onderzoek door het Panel in dit opzicht.

Het panel in de oorspronkelijke zaak gaf aan dat zijn beslissing de Partijen niet belemmert om de zaak voor de rechter te brengen. Met name gezien de lange historie van de registraties en activiteiten van Partijen alsmede hun duidelijke Nederlandse connectie sluit het huidige Panel zich bij deze overweging aan, zelfs waar, zoals vermeld, twijfel bestaat over Verweerders motieven. De burgerlijke rechter heeft meer mogelijkheden om de feiten die relevant zijn voor de beoordeling van deze zaak boven water te brengen.

De Klacht en met name het ontbreken van een duidelijke stelling en onderbouwing van een mogelijke registratie te kwader trouw in de huidige zaak, mede tegen het licht van het ingeschreven merk van Baffoon B.V., biedt onder de Geschillenregeling onvoldoende basis voor een beslissing tot overdracht van de Domeinnaam.

7. Beslissing

Op basis van de bovenstaande overwegingen wijst het Panel de Klacht af.

Willem J.H. Leppink
Administratief Panel
Datum: 11 september 2018