WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. İbrahim Genç

Dava No. D2018-0729

1. Taraflar

Şikayet Eden, Grup Ofis Marka Patent Inc., Türkiye tarafından temsil edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, davada kendini temsil eden İstanbul, Türkiye’de yerleşik İbrahim Genç’tir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ayakkabidunyasi.com>, GoDaddy.com, LLC (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Türkçe dilindeki Şikayet, 2 Nisan 2018 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 3 Nisan 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 4 Nisan 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Şikayet’in Türkçe sunulmuş olmasına karşın, tescil sözleşmesinin İngilizce olmasından dolayı; 4 Nisan 2018 tarihinde Merkez, taraflardan, idari işlem dili konusundaki yorumlarını sunmalarını talep etmiştir. 6 Nisan 2018 tarihinde, Şikayet Eden, idari işlem dilinin Türkçe olması talebinde bulunmuştur. Şikayet Edilen, idari işlem dili hakkında herhangi bir talepte bulunmamıştır; ancak, Cevap dilekçesini Türkçe dilinde sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i İngilizce ve Türkçe dillerinde bildirmiştir ve idari işlem süreci, 10 Nisan 2018’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 30 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir. Kurallar’ın 5(b) maddesi uyarınca, Şikayet Edilen’in cevabını sunması için öngörülen son tarih, 4 Mayıs 2018’e alınmıştır. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap, 4 Mayıs 2018 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 17 Mayıs 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak, Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye’nin en büyük ayakkabı perakendecilerinden bir olup gerek mağazalarında, gerekse “www.ayakkabidunyasi.com.tr” internet sitesi altında, farklı markalı ayakkabı, çanta, spor aletleri gibi birçok çeşit ürün ile ilgili perakendecilik yapmaktadır.

Şikayet Eden, 1998 tarihinden başlayarak, “Ayakkabı Dünyası” ibaresini içeren birçok markayı Türkiye’de tescil ettirmiştir. Şikayet Eden’in “Ayakkabı Dünyası” ibaresini içeren ilk markası, 11 Temmuz 1997 tarihinde, 172545 tescil numarasıyla tescil edilmiştir.

Şikayet Eden’in AYAKKABI DÜNYASI markası tanınmış marka olup, tanınmış marka statüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, T/02140 numarası altında, 2 Mart 2012 tarihinde kayıt edilmiştir.

Ayrıca Şikayet Eden, <ayakkabidunyasi.com.tr> alan adını, 17 Eylül 1998 tarihinde tescil etmiştir.

Şikayet Edilen’in İstanbul’da ikamet etmekte olduğu, ihtilaflı alan adı kayıtlarına ilişkin sözleşmenin İngilizce dilinde olduğu ve Şikayet Edilen’in, 2004 tarihinde tescil ettirilmiş olan ihtilaflı alan adını, 2016 tarihinde satın aldığı anlaşılmaktadır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesini ziyaret ettiği 13 Haziran 2018 tarihinde, site içeriğinin aktif olmadığını tespit etmiştir. Daha öncesinde, ihtilaflı alan adı, satışa sunulduğu bir açılış sayfasına bağlı olarak kullanılmıştır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir. Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi markasıyla aynı olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir. Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını fiilen kullanmadığını, park halinde bıraktığını ve satışa çıkardığını iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını 2016 senesinde aldığını ve kendisi ve ailesinin ayakkabı sektöründe olduğunu ve söz konusu ihtilaflı alan adını ayakkabı satış faaliyetini uluslararası düzeye çıkartmayı amaçladığı için satın aldığını ve bu kapsamda projelendirme yaptığını belirtmektedir. Ayrıca, “ayakkabı” ve “dünya” ibarelerinin kamuya mal olan kelimelerden olduğunu ve bu sebeple kimseye ait olamayacağını savunmaktadır.

Öte yandan, Şikayet Eden’in tescilden 15 sene sonra ihtilaflı alan adını almaya çalışmasının iyi niyetli olarak değerlendirilemeyeceğini iddia etmektedir. Son olarak Şikayet Eden’in sadece ayakkabı işi ile uğraşmadığını, AYAKKABI DÜNYASI markası altında çantalar, spor eşyaları gibi değişik ürünler de sattığını, kendisinin ise sadece ayakkabı alanıyla iştigal ettiğini belirtmiş ve ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devredilmesi talebinin reddine karar verilmesi talep etmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde, tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır.

Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce’dir.

Şikayet, Türkçe dilinde sunulmuştur ve Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in Türk vatandaşı olduğu, Türkiye’de ikamet ettiği ve ihtilaflı alan adının Türkçe dilinde olduğu gerekçeleriyle, idari işlem dilinin Türkçe olması gerektiğini savunmuştur. Şikayet Edilen’in, idari işlem dili ile ilgili bir itirazı olmamıştır ve ayrıca Cevap dilekçesi, Türkçe dilinde sunulmuştur.

Bu durumda İdari Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasını, Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca uygun bulmuştur.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için Şikayet Eden’in tescilli markası olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden’in markası, ilk defa 1996 yılında Türkiye’de tescil edilmiştir ve halen de tescilli durumdadır.

Öte yandan, İdari Hakem, ihtilaflı alan adı <ayakkabidunyasi.com> ile AYAKKABI DÜNYASI markalarının birebir aynı olduğunun tartışmasız olduğu görüşündedir. İdari Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının “.com” uzantısıyla kullanımı, söz konusu alan adının, AYAKKABI DÜNYASI markasıyla ayniyetini ortadan kaldırmamaktadır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla birebir aynı olduğuna ve Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar veya Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya

(ii) Şikayet Edilen’in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması; veya

(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak, ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde, Şikayet Edilen’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde; Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Öte yandan İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, sunmuş olduğu Cevap dilekçesinde, kendisinin ve ailesinin ayakkabı sektöründe olduğunu ve ihtilaflı alan adını 2016 senesinde satın alarak uluslararası alanda ayakkabı satışı yapmayı planladığını belirtmesine rağmen; bu hususları kanıtlayan herhangi bir delil sunmadığını tespit etmiştir. Politika’nın 4(c)(i) maddesi uyarınca, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatini ortaya koyabilmesi için, yaptığı kullanımı veya kullanım hazırlığını kanıtlaması gerekmektedir. Buna karşın, ihtilaflı alan adının park halinde bulunduğu ve satışa sunulduğu, sonrasında da aktif kullanımına son verildiği tespit edilmiştir. Böyle bir kullanım, ihtilaflı alan adının iyi niyetli kullanımı kapsamında değerlendirilemez.

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine ve özellikle Şikayet Edilen’in beyanlarındaki delil eksikliğine dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından bilinen hale getirilen bir isme ilişkin olmadığını da dikkate alarak; Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği sonucuna varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğunu ortaya koymak zorundadır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını 2016 yılında satın almasının, Politika uyarınca yeni bir tescil olarak nitelendirildiğini tespit ettikten sonra, Şikayet Edilen’in ifade ettiği uluslararası ayakkabı satış projesine rağmen, yaklaşık iki sene boyunca ihtilaflı alan adını kullanmadığını da dikkate alarak; bu durumun, ihtilaflı alan adının, tekrar satış amaçlı satın alınmış olabileceğinin önemli bir göstergesi olduğu düşüncesindedir.

Daha da önemlisi, Şikayet Edilen, iddia ettiği üzere ayakkabı sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu durumda, İdari Hakem, Şikayet Eden’in AYAKKABI DÜNYASI markasının Türkiye’de yoğun kullanımı ve tanınmışlık düzeyi göz önüne alındığında ve Şikayet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmesi sebebiyle; Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markasından haberdar olmasının, işbu markadan habersiz olmasından daha yüksek bir olasılık taşıdığı kanaatindedir.

Bu sebeplerle İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, 2016 yılı olan tescil tarihi itibarıyla, ihtilaflı alan adının ticari kullanımının, Şikayet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıylaihtilaflı alan adının iyi niyetli tescil ve kullanımının söz konusu olmadığı kanaatindedir (Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003). Kısaca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adının tescili sırasında, Şikayet Edilen’in zihninde, Şikayet Eden’in markasının olduğu kanısına varmıştır.

Öte yandan, Şikayet Edilen, ayakkabı sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtmesine ve bununla ilgili dilekçe ekinde delil sunucağını belirtmesine rağmen, dosyaya hiçbir delil sunmamıştır.

Dosyaya sunulan deliller ışığında, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil esnasında, kendisi tarafından bilinen Şikayet Eden’in itibarından faydalanarak, alan adı tescil masraflarını aşacak şekilde kazanç elde etmek maksadıyla tescil ettirdiği kanaatine varmıştır.

Bu bağlamda, İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, herhangi bir iyi niyetli kullanıma konu olmadığı ve kötü niyetli olarak kullanıldığı kanaatine varmıştır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğuna ve Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <ayakkabidunyasi.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardmcı
İdari Hakem
Tarih: 13 Haziran 2018