WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Montero Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Hasan Bilgi Gumus

Dava No. D2018-0134

1. Taraflar

Şikayet Eden, Erdem Kaya Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Montero Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, Antalya, Türkiye’de yerleşik Hasan Bilgi Gumus’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <evolviamama.com> ve <evolvia.site>, Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

İhtilaflı alan adı <evolviamama.com> ile ilgili Şikayet, 22 Ocak 2018 tarihinde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 23 Ocak 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 24 Ocak 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı <evolviamama.com> alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 25 Ocak 2018’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 14 Şubat 2018 olarak belirlenmiştir. 13 Şubat 2018 tarihinde, Kurallar’ın 17(a)(iii) maddesi uyarınca, idari işlem 10 gün süreyle durdurulmuştur. Şikayet Eden’in talebi doğrultusunda, bu süre, 10 gün daha uzatılmıştır. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine, Şikayet Eden’in talebi doğrultusunda, 5 Mart 2018 tarihinde idari işlem yeniden başlatılmıştır. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 8 Mart 2018 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 20 Mart 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca, Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

Şikayet Eden, 16 Mart 2018 tarihinde bir ek dilekçe sunarak, 14 Şubat 2018 tarihinde tescil edilmiş <evolvia.site> alan adının da Şikayet’e eklenmesini talep etmiştir. 22 Mart 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı <evolvia.site> alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 23 Mart 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Montero Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2014 yılında faaliyet göstermeye başlamış olup, bebekler ve anneler için sağlıklı yaşam süreçlerine yardımcı olan besin ve destek ürünleri sunan bir gıda firmasıdır.

Şikayet Eden’in, Türkiye’de ve diğer ülkelerde, “Evolvia” ibaresini içeren birçok marka tescili bulunmaktadır. Şikayet Eden tarafından, EVOLVIA markası için, 3 Haziran 2013 tarihinde, 5, 10,16, 29, 30, 32, 35. sınıflardaki ürün ve hizmetler için yapılmış marka başvurusu, 6 Haziran 2014 tarihinde tescil edilmiştir. Şikayet Eden, <evolvia.com.tr> alan adını, 19 Aralık 2013 tarihinde tescil ettirmiştir ve halen kullanmaktadır.

Şikayet Edilen’in Antalya’da ikamet etmekte olduğu, ihtilaflı alan adlarının tescillerine ilişkin sözleşmenin Türkçe dilinde olduğu ve ihtilaflı alan adlarının 26 Kasım 2015 ve 14 Şubat 2018 tarihlerinde tescil edildiği anlaşılmaktadır.

İhtilaflı alan adlarına bağlı internet sitesinde, Şikayet Eden’in ürünlerinin satışa sunulduğu tespit edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, kendisine ait EVOLVIA markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, ihtilaflı <evolviamama.com> alan adında, kendi markasına yapılan “mama” ekinin tanımlayıcı bir ibare olduğunu ve bu eklemenin, söz konusu ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’in markası arasındaki benzerliği ortadan kaldırmadığını ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait olan markayla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adı tescillerinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini ve Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markasından ticari çıkar elde etmeyi amaçladığını iddia etmektedir.

Son olarak Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in bir alan adı taciri olduğu ve görüşmeler sırasında ihtilaflı <evolviamama.com> alan adını devretmek için yüksek meblağlı mal karşılığı talep ettiğini ve herşeyden önemlisinin, kötü niyetin açık bir göstergesi olarak idari işlemin uzlaşma sebebiyle durdurulduğu sırada ve tam olarak 14 Şubat 2018 tarihinde, ihtilaflı <evolvia.site> alan adının Şikayet Edilen tarafından tescil edildiğini belirtmiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu;

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adlarına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe’dir. Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

İdari Hakem, Şikayet’e eklenmesi talep edilen ihtilaflı <evolvia.site> alan adının tescil tarihinin, idari işlemin durdurulduğu süre aralığına denk gelmesi, Şikayet Eden’in markası ile birebir aynı olması ve aynı kişi tarafından tescil edilmiş olması hususlarını da dikkate alarak, Şikayet’e <evolvia.site> alan adının eklenmesinin isabetli olacağına karar vermiştir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca, öncelikle belirlenmesi gereken husus, şikayet edenin, ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, şikayet edenin tescilli markasının olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden’in, “Evolvia” ibaresi için, Türkiye’de ve yurtdışında birçok marka tescili bulunmaktadır. Bu markalardan en eskisi, 6 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’de tescil edilen EVOLVIA markasıdır.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını ve “mama” ibaresinin tanımlayıcı olarak kullanıldığını dikkate alarak, ihtilaflı <evolviamama.com> alan adının, Şikayet Eden’in EVOLVIA ve türev markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derece benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan “.com” uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığının altını çizmektedir.

Öte yandan İdari Hakem, ihtilaflı <evolvia.site> alan adının, Şikayet Eden’in EVOLVIA markasıyla aynı olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan “.site” uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığını dikkate almıştır.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca şikayet edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet edilenin, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı bulunması; veya

(ii) Şikayet edilenin (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması; veya

(iii) Şikayet edilenin, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar vermek amacı gütmeyecek şekilde kullanımını.

Kural olarak ispat yükü, şikayet edendedir. Şikayet eden, ihtilaflı alan adı üzerinde şikayet edilenin hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet eden, şikayet edilenin, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (“prima facie”) ortaya koyduğu takdirde; şikayet edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir.

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak; Şikayet Edilen’in, EVOLVIA markasını kullanmak için yetkisinin ya da lisansının bulunmadığı, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen tarafından bilinen hale getirilen bir isme ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını mal ve hizmetlerin iyi niyetli (“bona fide”) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Kaldı ki, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in işbu Şikayet dilekçesine cevap vermemesinin, ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakkının ve meşru menfaatinin olmadığının ve ihtilaflı alan adlarını kötü niyetli olarak tescil ettiğinin ve kullanmakta olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu kanısındadır. The Argento Wine Company Limited v. Argento Beijing Trading Company, WIPO Case No. D2009-0610, “The failure of the Respondent to respond to the Complaint further supports an inference of bad faith” (Bayerische Motoren Werke AG v. (This Domain is For Sale) Joshuathan Investments, Inc., WIPO Case No. D2002-0787)”.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan; İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, varlığının hakem tarafından tespiti halinde, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, şikayet edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi şikayet eden veya şikayet edenin ticari rakibine, şikayet edilenin alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa; veya

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla şikayet edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse; veya

(iii) Şikayet edilen, alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa; veya

(iv) Şikayet edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, şikayet edenin markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da şikayet edilenin internet sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak, internet kullanıcılarını kasten kendi internet sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Şikayet dilekçesinde belirtildiği ve delillendirildiği üzere, ihtilaflı alan adlarına bağlı internet sitesinde, Şikayet Eden’in ürünleri satışa sunulmaktadır.

Öte yandan, Şikayet Edilen’in ihtilaflı <evolviamama.com> alan adını tescil ettirirken, Şikayet Eden’in markalarından haberdar olduğunu en önemli göstergesi, Şikayet Eden’in faaliyetinin esasını teşkil eden bebek mamalarına atıfla, ihtilaflı alan adını tanımlayıcı “mama” ibaresi ile tescil ettirmiş olmasıdır. Bu durum, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in markasından haberdar olduğunun neredeyse kesin bir kanıtı niteliğindedir.

Daha da dikkat çekici olan, Şikayet Edilen’in, idari işlemin, tarafların uzlaşma görüşmesinde bulunması maksadıyla durdurulduğu sırada, ihtilaflı <evolvia.site> alan adını tescil ettirerek, yukarıda belirtilen satış faaliyetini bu alan adı üzerinden yürütmeye çalışmasıdır.

Dosyaya sunulan tüm deliller ve olgular ışığında, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını, Şikayet Eden’in tescil esnasında kendisi tarafından bilinen itibarından faydalanarak, alan adı tescil masraflarını aşacak şekilde kazanç elde etmek maksadıyla tescil ettirdiği kanaatine varmıştır.

İdari Hakem, emsal teşkil edecek UDRP kararları uyarınca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <evolviamama.com> ve <evolvia.site> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih: 23 Nisan 2018