WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Pereja İleri Kimya San. A.Ş. v. Perfumejewels C.o

Dava No. D2017-2152

1. Taraflar

Şikayet Eden, İhsan Tellioğlu, Türkiye tarafından temsil edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Pereja İleri Kimya San. A.Ş.’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Perfumejewels C.o’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <pe-re-ja.com> ve <pereja.com>, Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

İngilizce Şikayet, 2 Kasım 2017 tarihinde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 3 Kasım 2017 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 6 Kasım 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu ve ihtilaflı alan adlarının tescil sözleşmelerinin Türkçe dilinde olduğunu belirtmiştir.

Şikayet’in İngilizce sunulmuş olmasına karşın, tescil sözleşmesinin Türkçe olmasından dolayı; 23 Kasım 2017 tarihinde, Merkez, taraflardan, idari işlem dili konusundaki yorumlarını sunmalarını talep etmiştir. 25 Kasım 2017 tarihinde, Şikayet Eden, idari işlem dilinin Türkçe olması talebinde bulunmuştur ve Türkçe diline tercüme edilmiş Şikayet’i, Merkez’e sunmuştur. Şikayet Edilen, idari işlem dili hakkında herhangi bir talepte bulunmamıştır.

Merkez, Şikayet’in ve tercüme edilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 29 Kasım 2017’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 19 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 20 Aralık 2017 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 11 Ocak 2018 tarihinde İdari Hakem olarak, Dilek Üstün Ekdial’ı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Pereja İleri Kimya San. A.Ş., kimya ve kozmetik alanında, Türkiye’nin büyük ve tanınmış şirketlerindendir. PEREJA markası da, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, 9 Şubat 1968 tarihinde, Şikayet Eden adına tescil edilmiştir.

Ayrıca Şikayet Eden’ in “pereja” markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tanınmış marka olarak tescil edilmiştir. Buna ek olarak “pereja” ibaresi Şikayet Eden’ in tşicaret ünvanının esas unsurudur.

Şikayet Eden’in ticari unvanı, tescilli markalarııda yer alan “pereja” ibaresi, ihtilaflı <pereja.com> ve <pe-re-ja.com> alan adlarının içinde aynı şekilde geçmektedir. İhtilaflı alan adları, 1 Şubat 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

Hakemin, ihtilaflı alan adlarına bağlı internet sitelerini ziyaret ettiği 25 Ocak 2018 tarihinde, herhangi bir site içeriği görülmemiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden’e göre, ihtilaflı alan adları, Şikayet Eden’e ait tescilli PEREJA markaları ile iltibas oluşturacak kadar benzerdir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait olan tanınmış markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adlarının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına herhangi bir yanıt vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesine göre, İdari Hakem Heyeti’nin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politika’nın 4(a) maddesi kapsamında, Şikayet Eden, aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adları, Şikayet Eden’in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarıyla aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemlerin dili, tescil sözleşmesinin dili olacaktır.

Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adlarına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe’dir. Ayrıca, Şikayet Eden, Şikayet’i öncelikle İngilizce dilinde sunmasına karşın; Merkez’in taraflardan idari işlem diline ilişkin yorumlarını talep etmesinin ardından, Şikayet’i Türkçe dilinde sunmuş ve idari işlem dilinin Türkçe olması talebinde bulunmuştur.

Dolayısıyla, Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika’nın 4(a)(i) maddesi uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden’in, ihtilaflı alan adları ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği marka üzerinde hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden’in, tescilli markasının olduğunun veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden’in PEREJA markası, 9 Şubat 1968 tarihinden beri tescilli durumdadır.

İhtilaf konusu alan adları içerisinde aynı kelime yer almakta; Şikayet Eden’in hem ticaret unvanıyla hem de markasal haklarıyla kesişmektedir.

Dolayısıyla; ihtilaflı alan adları, Şikayet Eden’e ait PEREJA markasına, iltibas oluşturacak şekilde benzerdir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden’in iddiaları karşısında; Şikayet Edilen’in yaygın olarak “Pereja” adıyla tanınmadığı, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’e lisans verilmemiş olduğu ve Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’den, markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Ayrıca, Şikayet Edilen, “Pereja” olarak isimlendirilmemekte ve yaygın olarak “Pereja” olarak bilinmemektedir ve PEREJA markasını içeren herhangi bir marka hakkına sahip değildir.

Ayrıca, kötü niyetli tescil ve kullanım kısmında detaylı olarak inceleneceği üzere, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını, ilk bakışta (prima facie) olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen ise, Şikayet’e yönelik herhangi bir cevap dilekçesi sunmamıştır. Hakem, Şikayet Edilen tarafından, Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir.

Buna göre, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak, Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in tanınmışlığından haksız yere faydalanmak ve Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adlarını kullanmasını engellemek amacıyla, ihtilaflı alan adlarını Şikayet Eden ile bir şekilde ilişkilendirme olasılığı yaratarak ticari kazanç için, internet kullanıcılarını kendi web sitesine yönlendirmek amacı ile tescil ettirdiğini iddia etmektedir.

Dosyada belirtilen bilgilerden, Şikayet Edilen’in Türkiye’de mukim olduğu anlaşılmaktadır. Şikayet Eden’in sunmuş olduğu mahkeme kararı ve açıklamalardan, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in varlığından ve markasından haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle de, Şikayet Edilen’in tescil edebileceği milyonlarca alan adı mevcut iken, ihtilaflı alan adlarını seçmiş olmasının bu yüzden olduğu sonucuna varmak yanlış olmayacaktır.

Tüm bunların ötesinde, tanınmış PEREJA markasını içeren ihtilaflı alan adlarının pasif olarak elde bulundurulması bile, gerçek marka sahibinin, faaliyet alanına ilişkin olarak, ihtilaflı alan adları aracılığı ile hizmet vermesini önlemektedir.

Hakem bu noktada Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 ve Cellular One Group v. Paul Brien, WIPO Dava No. D2000-0028 kararlarına atıfta bulunarak, ihtilaflı alan adının pasif olarak elde bulundurulmasının kötü niyet belirtisi olduğunu kabul etmektedir. Zira, söz konusu kararlarda da belirtildiği gibi, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen tarafından meşru olarak kullanımı için akla yatkın bir durumu tasavvur etmek mümkün değildir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarını iyi niyetli olarak tescil ettirdiğine ve kullanmakta olduğuna dair herhangi bir delil sunmamıştır. Bu yüzden, tüm bu deliller ışığında, Hakem, ihtilaflı alan adlarının herhangi bir iyi niyetli kullanıma konu olmadığı, kötü niyetli olarak tescil ettirildiği ve kullanılmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <pe-re-ja.com> ve <pereja.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Dilek Üstün Ekdial
İdari Hakem
Tarih: 29 Ocak 2018