WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Teksan Jeneratör Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ömer Yalhı

Dava No. D2017-0270

1. Taraflar

Şikayet Eden, Bozdoğan Hukuk Bürosu, Türkiye tarafından temsil edilen, İstanbul, Türkiye'de yerleşik Teksan Jeneratör Elektrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Şikayet Edilen, Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye tarafından temsil edilen, İstanbul, Türkiye'de yerleşik Ömer Yalhı'dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <teksan.com>, GoDaddy.com, LLC ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Türkçe dilindeki Şikayet, 13 Şubat 2017 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 13 Şubat 2017 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 14 Şubat 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescil sözleşmesinin İngilizce olduğunu belirtmiştir. 25 Şubat 2017 tarihinde Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Şikayet'in Türkçe sunulmuş olmasına karşın, tescil sözleşmesinin İngilizce olmasından dolayı; 21 Şubat 2017 tarihinde Merkez, İngilizce ve Türkçe dillerinde gönderdiği bildirimle, taraflardan, idari işlem dili konusundaki yorumlarını sunmalarını talep etmiştir. 23 Şubat 2017 tarihinde Şikayet Eden, idari işlem dilinin Türkçe olması talebinde bulunmuştur. Şikayet Edilen, idari işlem dili konusunda herhangi bir beyanda bulunmamıştır.

Merkez, Şikayet'in ve değiştirilmiş Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 27 Şubat 2017'de başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 19 Mart 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen'in talebi üzerine, Kurallar'ın 5(b) maddesi uyarınca, Şikayet Edilen'in Cevap'ını sunması için öngörülen son tarih, 23 Mart 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Şikayet Edilen tarafindan Merkez'e, Türkçe dilindeki resmi Cevap, 23 Mart 2017 tarihinde sunulmuştur. 29 Mart 2017 tarihinde, Şikayet Eden tarafından Merkez'e ek beyan sunulmuştur. İdari Hakem, Şikayet Eden'in ek beyanını Kurallar'ın 10 ve 12. maddeleri uyarınca dikkate almaya değer bulmuştur.

Merkez, 30 Mart 2017 tarihinde, İdari Hakem olarak, Emre Kerim Yardımcı'yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Teksan Jeneratör Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1996 yılında kurulmuş olan ve 650 çalışanıyla kesintisiz güç çözümleri sağlamak amaçlı jeneratör üretim, satış ve satış sonrası teknik destek hizmeti veren bir şirkettir.

Şikayet Eden'in 1996 yılından bu yana kullanmakta olduğu ticaret ünvanın bir parçası olan "Teksan" ibaresini içeren yurtiçi ve yurtdışında birçok marka tescili bulunmaktadır. Şikayet Eden tarafından TEKSAN markası için 14 Ağustos 1996 tarihinde 7. sınıftaki ürünler için yapılmış marka başvurusu, 14 Kasım 1997 tarihinde tescil edilmiştir. Şikayet Eden'e ait, "Teksan" ibaresini içeren 30'dan fazla alan adı bulunmaktadır.

Şikayet Edilen'in İstanbul'da ikamet etmekte olduğu ve ihtilaflı alan adı kayıtlarına ilişkin sözleşmenin İnglizce dilinde olduğu ve ihtilaflı alan adının 26 Kasım 1996 tarihinde kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

Şikayet Edilen, 1972 ve 1991 yılında kurulmuş ve ünvanları sırasıyla Teksan Ölçü Aletleri Sanayi A.Ş. ve Teksan Su Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan şirketlerin kurucu ortağı ve yönetimi kurulu üyeliğini yapmıştır.

Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinin ziyaret ettiği 16 Nisan 2017 tarihinde, İdari Hakem, site içeriğinde bir arama motoru ve çeşitli bağlantılı linkler (related links) altında İngilizce jeneratör anlamına gelen "Generators" ibarelerini içeren linkler olduğunu tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi markasıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiş ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adını fiilen kullanmadığını, park halinde bıraktığını ve ihtilaflı alan adının içeriğinde Şikayet Eden'in rakibi olan şirketlerin sattığı ürünlerin reklamını yapmak sureti ile haksız rekabet yaratmakta olduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in İhtilaflı alan adını satışa çıkardığını ve Şikayet Eden'e e-posta yoluyla ulaşıp ihtilaflı alan adını fahiş bir fiyata devretmeyi önerdiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı üzerinde meşru menfaatinin olduğunu ileri sürmekte ve kendisinin 1972 ve 1991'de kurulmuş Teksan ticaret ünvanlı şirketlerin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğunu geçerli deliller ile belirtmektedir.

Şikayet Edilen, kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu ve Şikayet Eden'in kuruluş tarihi olan 1996 yılından 24 yıl önce faaliyetine başlamış olan Teksan Ölçü Aletleri Sanayi A.Ş. ve yine Şikayet Eden'in kuruluşundan 5 yıl önce kurulmuş olan Teksan Su sayaçları San. ve Tic. A.Ş.'nin faaliyetleri için, ihtilaflı alan adını tescil ettirdğini belirtmektedir.

Öte yandan, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının yaklaşık 21 yıl önce 1996 yılında tescil edildiğini ve Şikayet Eden'in şirketinin 1996 senesinde yeni kurulduğu düşünüldüğünde, Şikayet Eden'in varlığından haber olunmasının mümkün olmadığını ileri sürmektedir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adının 2001 yılından 2016 yılına kadar, yukarıda belirtilen şirketlerin ürün ve hizmetlerinin tanıtımı amacıyla kullanıldığını iddia etmektedir.

Son olarak, ihtilaflı alan adının herhangi bir kullanımı olmadığı gerekçesiyle "Tescil Eden Kuruluş" tarafından yönetildiğini ve bu sebeple park sayfalarına müdahale etmesinin söz konusu olmadığını ileri sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen, Şikayet Eden tarafından başlatılan UDRP sürecinin kötü niyetle başlatıldığını, Şikayet'in gerçek dışı ve yanıltıcı iddialar içerdiğini ve İdari Hakem'i yanlış yönlendirmeye çalıştığını ileri sürmektedir. Bu sebeple, Tersine Alan Adı Korsanlığı ("Reverse Domain Name Hijacking" ya da "RDNH") kararı verilmesini talep etmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde, tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır.

Tescil Eden Kuruluş'tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce'dir.

Şikayet Türkçe sunulmuştur ve Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in Türk vatandaşı olduğu, Türkiye'de ikamet ettiği ve her iki tarafın da Türkçe olarak iletişime girdiği gerekçeleriyle, idari işlem dilinin Türkçe olması gerektiğini savunmuştur. Şikayet Edilen'in, idari işlem dili ile ilgili bir itirazı olmamıştır.

Bu durumda İdari Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasını, Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca uygun bulmuştur.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden'dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden'in tescilli markası olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden'in TEKSAN markası, ilk defa 1997 yılında Türkiye'de tescil edilmiş ve halen de tescilli durumdadır.

Öte yandan, İdari Hakem, ihtilaflı alan adı ile TEKSAN markalarının birebir aynı olduğunun tartışmasız olduğu görüşündedir. İdari Hakem'in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının ".com" uzantısıyla kullanımı, söz konusu alan adının TEKSAN markasıyla ayniyetini ortadan kaldırmamaktadır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in markasıyla birebir aynı olduğuna ve Politika'nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika'nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen'in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli ("bona fide") mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya

(ii) Şikayet Edilen'in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya

(iii) Şikayet Edilen'in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak, ispat yükü Şikayet Eden'dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen'in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde; Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Edilen, sunduğu deliller itibariyle, ihtilaflı alan adının kendisinin de kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerin ünvanın ana unsuru olduğu için tescil ettirmiş ve sunduğu delillere göre, 2001 ve 2016 yılları arasında, ihtilaflı alan adını, şirket faaliyetlerinde kullanmıştır.

Fakat, İdari Hakem, Şikayet tarihinden başlamak üzere ve karar tarihi itibariyle ihtilaflı alan adının bu amaçla kullanıldığını tespit edememiştir.

Kayıtlarda bulunan ve İdari Hakem'in ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinin ziyaret ettiği 23 Nisan 2017 tarihindeki içerik itibariyle, ihtilaflı alan adının sadece park halinde bulunan ve Şikayet Eden ve Şikayet Eden'in rakiplerinin ürün ve hizmetlerine link veren bir sayfa olarak kullanıldığını tespit etmiştir.

Başka bir deyişle, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı ile ilgili kullanımı, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiği amaca göre farklılık göstermektedir. Bu itibarla, İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından yapılan işbu kullanımın iyi niyetli bir mal ve hizmet sunumu (bona fide) olarak kabul edilemeyeceği kanaatindedir.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen'in Politika'nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden'in Politika'nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği sonucuna varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Politika'nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu ortaya koymak zorundadır.

Dosyada sunulan iddia ve delillere göre, ihtilaflı alan adının park halinde bulunan ve Şikayet Eden'in rakiplerinin ürün ve hizmetlerine link veren bir sayfa olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Şikayet Edilen tarafından yapılan bu eylem, kötü niyetli kullanımın açık bir göstergesidir (Villeroy & Boch AG v. Whois Data Shield/Hong Kong Names LLC., WIPO Case No. D2008-1300 ve Nikon, Inc. ve Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774).

Şikayet Edilen tarafından;

- park halinde bulunan ihtilaflı alan adının kontrolünün kendisinde bulunmadığı,

- park sayfasına müdahale etmesinin söz konusu olmadığı ve

- son olarak, park halindeki internet sitesinin altında, ziyaret eden kişinin bilgisayarında yer alan çerezlere göre otomatik reklam gösterimi yapıldığına dair uyarı bulunduğu

yönündeki iddialar, İdari Hakem tarafından kabul edilmemiştir. Zira, Kurallar'a göre, alan adı sahibi, alan adına bağlı internet sitesinin içeriğinden tamamen sorumludur.

İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından yapılan kullanımın, ticari kazanç edinmek için, Şikayet Eden'in markasıyla karıştırılma ihtimali yaratarak, internet kullanıcılarını kasten diğer çevrimiçi alanlarına çekmeyi amaçladığına kanaat getirmektedir. İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından yapılan kullanımın, Şikayet Eden'in iddia ettiği gibi, bir haksız rekabet şekli oluşturduğu kanaatindedir.

Ayrıca, İdari Hakem'e göre, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden ile irtibata geçerek ihtilaflı alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir satış fiyatı ile devretme teklifi, kötü niyetli kullanımın diğer bir göstergesidir.

Ne var ki, Politika'nın 4(b) maddesi uyarınca kötü niyetin, hem ihtilaflı alan adının tesili hem de kullanımı sırasında mevcut olması gerekmektedir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının tescili sırasında, Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'den haberdar olmasının mümkün olamayacağı kanısındadır. Ayrıca, ihtilaflı alan adının tescili sırasında söz konusu alan adını kendisine ait şirketlerin ürün ve hizmetleri için kullanmayı planlamış ve sunulan deliller itibariyle, yaklaşık 15 sene bu amaçla ihtilaflı alan adını kullanmıştır. Dolayısıyla, İdari Hakem, ihtilaflı alan adının iyi niyetle tescil edildiği sonucuna varmıştır.

Birçok UDRP kararında da belirtildiği gibi Politika'nın asıl amacı "cybersquatting" durumlarını engellemek için oluşturulmuştur. Yine birçok UDRP kararında belirtildiği gibi idari hakemler, işbu davada olduğu gibi karmaşık uyuşmazlıkları çözmek için yeterli yetkiler ile donatılmamıştır. Bu itibarla, İdari Hakem, işbu uyuşmazlığın mahkemeler nezdinde çözülmesinin daha doğru ve isabetli olacağı kanısındadır (Levantur, S.A. v. Media Insight, WIPO Case No. D2009-0608).

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle kullandığı fakat kötü niyetle tescil ettirmediği sonucuna varmıştır.

Bu sebeple Politika'nın 4(a) maddesinde yer alan 3. şartın yerine getirilmediğine kanaat getirmiştir.

D. Tersine Alan Adı Korsanlığı

Şikayet'te, Şikayet Eden tarafından sunulmuş iddialar sadece Şikayet Edilen'in olası kötü niyetli kullanımına yönelik yapılmış olsa da; Şikayet Edilen tarafından yapılan kötü niyetli ve haksız rekabet teşkil eden kullanımın söz konusudur. Nitekim birtakım UDRP kararları, Şikayet Edilen'in tescil sırasında kötü niyetli olmasa da, Şikayet Edilen'in site içeriğini kullanımında yaptığı değişikliği dikkate alarak, bu değişikliğin geriye dönük olarak kötü niyetli tescil şeklinde yorumlanabileceği yönünde verilmiştir (WIPO Overview 2.0 Question 3.1).

Her ne kadar İdari Hakem söz konusu içtihat ile aynı görüşte olmasa da, bu yönde bulunan içtihadın, işbu Şikayet'in başlatılması için geçerli bir sebep olduğu kanısındadır.

Bu nedenle, İdari Hakem bu durumu, Tersine Alan Adı Korsanlığı ("Reverse Domain Name Hijacking") olarak değerlendirmemektedir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, Şikayet reddedilmiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih: 23 Nisan 2017