WIPO Arbitration and Mediation Center

Beslissing Administratief PANEL

AFC Ajax N.V. v. Alexander Nijeboer, Kleine Bloem B.V.

Zaaknr. D2016-2317

1. Partijen

Klager is AFC Ajax N.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos c.s. Advocaten, Nederland.

Verweerder is Alexander Nijeboer, Kleine Bloem B.V. uit Zevenhoven, Nederland.

2. De Domeinnaam en Registrar

De onderhavige domeinnaam <ajax.football> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij GoDaddy.com, LLC (de “Registrar”).

3. Geschiedenis van de Procedure

De Klacht is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) op 14 november 2016. Het Instituut heeft op 14 november 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan de Registrar gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft de Registrar op dezelfde datum bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft de Registrar de contactgegevens van Verweerder overgelegd.

De Klacht is ingediend in het Nederlands. De taal van de Registratieovereenkomst is Engels. Paragraaf 11 van de Regels bepaalt dat, voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, de taal van de administratieve procedure de taal van de Registratieovereenkomst zal zijn. Het Center heeft op 16 november 2016 een e-mail in het Engels en het Nederlands naar partijen gestuurd met betrekking tot de taal van de procedure. Op dezelfde datum heeft Klager zijn in de Klacht opgenomen verzoek voor het Nederlands als taal van de procedure bevestigd, en heeft Verweerder aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het voeren van de procedure in het Nederlands.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten conform de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Policy” of “UDRP”), de Regels voor de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).

Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 18 november 2016 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 8 december 2016. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Center op 9 december 2016 mee dat het zou overgaan tot de benoeming van het Administratieve Panel.

Het Instituut heeft Hub J. Harmeling op 19 december 2016 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Hij heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig paragraaf 7 van de Regels. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd.

4. Feitelijke Achtergrond

Er is aan het Panel geen informatie voorgelegd over Verweerder.

Informatie over Klager is afgeleid uit de klacht.

Klager, AFC Ajax N.V., is een bekende voetbalclub in het Nederlandse en Europese voetbal.

Klager is eigenaar van verschillende handelsmerken die het element “Ajax” bevatten. Klager heeft voorzien in bewijs van de volgende geregistreerde handelsmerken:

i) AJAX, Benelux merkregistratie voor het woordmerk AJAX, geregistreerd op 13 april 1995, registratienummer 570581;

ii) AJAX, Benelux merkregistratie voor gecombineerde woordbeeldmerken waarin het element AJAX een dominante plaats inneemt, geregistreerd op 18 december 1990, registratienummer 491336;

iii) AJAX, Uniemerk merkregistratie voor gecombineerde woordbeeldmerken waarin het element AJAX een dominante plaats inneemt, geregistreerd op 5 december 1996, registratienummer 424036; en

iv) AJAX, Verenigde Staten van Amerika merkregistratie voor gecombineerde woordbeeldmerken waarin het element AJAX een dominante plaats inneemt, geregistreerd op 6 november 1996, registratienummer 75194153.

Het geschil betreft de domeinnaam <ajax.football> welke op 25 september 2016 is geregistreerd op naam van Verweerder. De domeinnaam leidt naar een standaard parking page website van de Registrar.

Op 26 september 2016 heeft Verweerder de domeinnaam <ajax.football> aan Klager aangeboden voor een bedrag van EUR 6.500,-.

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

De stellingen van Klager behelzen het volgende.

Klager stelt dat domeinnaam identiek is aan, of tenminste verwarrende gelijkenis vertoont met het woordmerk en met de woordbeeldmerken waarvan zij zoals hierboven uiteengezet houdster is.

Klager stelt dat door de mogelijkheid om een domeinnaam met een nieuw “generic Top Level Domain” te registreren er onder de extensie “.football” een nieuwe praktijk van domain name grabbing is ontstaan. Dit houdt het kopen van een dergelijke domeinnaam in met geen ander doel dan deze weer te verkopen aan voetbalclubs of -organisaties. Volgens Klager zou er in dit geval sprake zijn van domain name grabbing door Verweerder.

Klager stelt dat het internetpubliek zal denken dat de website afkomstig is van de in de domeinnaam genoemde voetbalclub of -organisatie, in dit geval aldus Ajax. Het publiek zal het element “Ajax” in de domeinnaam opvatten als het gebruik van het AJAX woordmerk c.q. de handelsnaam van Klager.

Verweerder zou volgens Klager bovendien geen recht op of legitiem belang bij gebruik van de domeinnaam hebben. Verweerder toont geen enkele betrokkenheid bij Ajax of bij voetbal.

Tevens stelt Klager dat de domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt. Deze stelling onderbouwt Klager met een e-mail verzonden op 26 september 2016 van Verweerder aan Klager.

Deze e-mail zou bevestigen dat de domeinnaam met geen ander doel is geregistreerd dan deze met winst aan Ajax door te verkopen. Daarnaast zou de domeinnaam ook niet door Verweerder worden gebruikt, er bevindt zich geen actieve website op de domeinnaam. Verweerder zou zich, tot slot, ook bewust zijn van het feit dat de domeinnaam identiek is aan het woordmerk van Klager; om die reden wil Verweerder immers de domeinnaam aan Klager verkopen.

Klager heeft voor zover relevant een aantal eerdere uitspraken naar voren gebracht waarin is besloten dat het betreffend “generic Top-Level Domain” onder omstandigheden in aanmerking kan worden genomen in de verwarringsanalyse, met name indien de extensie conceptueel verband houdt met de aard van de goederen of diensten waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd.

Klager verzoekt overdracht van de domeinnaam in kwestie.

B. Verweerder

Verweerder heeft niet gereageerd op de stellingen van Klager.

6. Oordeel en Bevindingen

Uit paragraaf 4(a) van de Policy volgt dat een klacht in een domeinnaamgeschil moet worden toegewezen indien:

(i) de domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een handelsmerk of dienstmerk waarvan de klager rechthebbende is;

(ii) de verweerder geen recht op of legitiem belang bij gebruik van de domeinnaam heeft; en

(iii) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

Klager heeft de relevante criteria zoals hierboven gesteld. Het geschil valt binnen de reikwijdte van de toepasselijke Policy en het Panel is bevoegd om over het geschil te beslissen.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid om beperkt feitelijk onderzoek te verrichten naar publiekelijk beschikbare gegevens (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraaf 4.5), heeft het Panel vastgesteld dat de domeinnaam nog geregistreerd staat bij de registrar GoDaddy.com en dat zich op deze domeinnaam geen actieve website bevindt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De betwiste domeinnaam is <ajax.football>. Klager stelt dat de domeinnaam verwarrende gelijkenis vertoont met de naam AJAX van de in Klager gedeponeerde handelsmerken.

Het dominante deel van de domeinnaam is het woord “ajax”. Nog versterkt door de combinatie met het woord “football” wekt de domeinnaam aldus de indruk dat het een website van de voetbalclub c.q. de organisatie AFC Ajax betreft.

Het Panel stelt aldus vast dat de domeinnaam verwarrende gelijkenis vertoont met het geregistreerde woordmerk AJAX voor de toepassing van paragraaf 4(a)(i) van de Policy.

B. Recht of Legitiem Belang

Klager stel dat Verweerder geen enkel recht op of legitiem belang bij het gebruik van de betwiste domeinnaam heeft.

Zoals blijkt uit eerdere beslissingen in het kader van de Policy, moet Klager prima facie aantonen dat Verweerder geen rechten op of legitieme belangen heeft bij gebruik van de domeinnaam. Zodra het Panel daar prima facie van overtuigd is, is het aan Verweerder om deze bewering van Klager te weerleggen (paragraaf 4(c) van de Policy, WIPO Overview 2.0, paragraaf 2.1).

De rechten van Klager op zijn handelsmerken dateren van vóór de registratie door Verweerder van de domeinnaam. Klager heeft Verweerder nooit toestemming gegeven om, in alle aangelegenheden met inbegrip van gebruik als domeinnaam, het AJAX handelsmerk te gebruiken. Verweerder is niet algemeen bekend onder de domeinnaam. De publiek toegankelijke WhoIs informatie, bevestigd door de Registrar, identificeert Verweerder als “Alexander Nijeboer, Kleine Bloem B.V.”. Deze gegevens lijken op geen enkele manier op de domeinnaam.

Verweerder heeft een dag na registratie van de domeinnaam een e-mail gestuurd aan Klager. In deze e-mail doet Verweerder Klager een aanbod de domeinnaam te verkopen voor EUR 6.500,-. Uit de e-mail blijkt dat Verweerder zich bewust is van het feit dat de domeinnaam die identiek is aan het AJAX-woordmerk van Klager, rechtstreeks naar Klager verwijst en dat deze domeinnaam eerst en vooral geschikt is voor marketing, commercie en publiciteit van AJAX als voetbalclub. Dit is het motief om de domeinnaam aan Klager te koop aan te bieden. Tevens stelt het Panel vast dat de domeinnaam verder niet door Verweerder wordt gebruikt.

Gezien het voorgaande is het Panel met Klager van mening dat uit de gestelde feiten volgt dat Verweerder de domeinnaam met geen ander doel heeft geregistreerd dan deze met winst aan Ajax door te verkopen. Dit kan in het licht van de Policy niet als een legitiem belang worden gekwalificeerd.

In het licht van het uitblijven van een reactie van Verweerder op de bewering van Klager is het Panel van oordeel dat Klager heeft aangetoond dat Verweerder geen rechten of legitieme belangen ten aanzien van de domeinnaam heeft.

C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

Klager stelt dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. De bewijslast van deze bewering rust bij Klager.

Paragraaf 4(b) van de Policy bevat niet-uitputtend vier omstandigheden die, indien aangetoond naar het oordeel van het Panel, gelden als bewijs van registratie en gebruik van een domeinnaam te kwader trouw.

Het Panel is van mening dat in het bijzonder paragraaf 4(b)(i) van de Policy, waar Klager tevens naar verwijst, relevant is in dit geval. In deze paragraaf wordt gewezen op omstandigheden die wijzen op het registreren van de domeinnaam met als doel deze te verkopen, te verhuren of op een andere manier over te dragen aan Klager voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten:

“(i) Circumstances indicating that the domain name was registered or acquired primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of the domain name registrant’s out-of-pocket costs directly related to the domain name (…)”.

Is registratie van een domeinnaam met een van deze motieven voldoende aangetoond, dan geldt dit als bewijs van zowel registratie als gebruik te kwader trouw in de zin van paragraaf 4(a)(iii) van de Policy. Het Panel oordeelt dat Klager met het overgelegde bewijsmateriaal, met name de e-mail van Verweerder gericht aan Klager d.d. 26 september 2016, voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw nu de domeinnaam met het primaire doel is geregistreerd deze met winst aan Ajax door te verkopen.

Het Panel concludeert dat Klager heeft voldaan aan de vereisten van paragraaf 4(a)(iii) van de Policy.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de paragraaf 4 van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels, beveelt het Panel dat de onderhavige domeinnaam <ajax.football> wordt overgedragen aan Klager.

Hub. J. Harmeling
Administratief Panel
Datum: 12 januari 2017