WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Honda Motor Co., Ltd. v. Necmi Kaynak

Dava No. D2016-2166

1. Taraflar

Şikayet Eden, Gün & Partners., Türkiye tarafından temsil edilen, Tokyo, Japonya’da yerleşik, Honda Motor Co., Ltd.’dir.

Şikayet Edilen, Ankara, Türkiye’de yerleşik Necmi Kaynak’tır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <hondagucurunleri.com>, Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 26 Ekim 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 26 Ekim 2016 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 27 Ekim 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 3 Kasım 2016’da başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 23 Kasım 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 24 Kasım 2016 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 30 Kasım 2016 tarihinde, İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Japonya’da yerleşik, özellikle otomotiv ve motor üretimi alanlarında faaliyet gösteren ve dünyaca bilinen bir şirkettir.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden birçok ülkede tescilli HONDA markasının sahibidir. Sunulmuş bilgilere göre, Türkiye’de ilk HONDA markası 1990 yılında tescil edilmiştir. Yüksek tanınmışlığa ulaşmış olan HONDA markası, Türkiye’de tanınmış marka olarak kayıt altına alınmıştır.

İhtilaflı alan adı <hondagucurunleri.com>, Şikayet Edilen tarafından 26 Eylül 2011’de tescil edilmiştir.

Şikayet Edilen, Ankara, Türkiye’de yerleşik olan bir özel kişidir.

Karar tarihinde, ihtilaflı alan adı altında Şikayet Eden’in ürünleri dahil birçok fırmanın jeneratör ve makinaları pazarlanmaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi HONDA markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in HONDA markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden HONDA markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede HONDA markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in tanınmış marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, genel ve tanımlayıcı olarak değerlendirilen “güç ürünleri” kelimeleri çıkarıldığında, ihtilaf konusu alan adının, Şikayet Eden’in HONDA markası ile aynı olduğunu düşünmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e HONDA markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır. Özellikle, İdari Hakem, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile bağlı olan web sitesinde, rakip markaları da tanıtması ve Şikayet Eden’le ilişkisini açıklamaması nedeniyle, ihtilaflı alan adının iyi niyetli mal veya hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı tescil edildiğinde, Türkiye’de tanınmış HONDA markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikayet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adının kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiği kanaatine varmıştır. İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adının kullanımının, Şikayet Eden’in HONDA markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile bağlantılı web sitesi dikkate alındığında Şikayet Edilen’in kendini Şikayet Eden’in yetkili satıcısı veya bayii gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca, Şikayet Edilen’in kullandığı marka ve logolara ilişkin olarak, Şikayet Eden’le arasındaki bağı açıklamamış olması ve söz konusu sitede Şikayet Eden’in rakiplerinin ürünlerine yer verilmesi, alan adının kötü niyetli kullanıldığının göstergesidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903.

Sonuçta, İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm iddia ve hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <hondagucurunleri.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 9 Aralık 2016