WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Prae Legal Uluslar arası Danışmanlık Ltd. Şti. v. Cem Kabdan

Dava No. D2016-1621

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, Berkay Keskin, Türkiye tarafından temsil edilen, Prae Legal Uluslar arası Danışmanlık Ltd. Şti.’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik ve kendini temsil eden Cem Kabdan’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <praelegal.com>, FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 9 Ağustos 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 9 Ağustos 2016 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 10 Ağustos 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 26 Ağustos 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 29 Ağustos 2016 tarihinde, Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 2 Eylül 2016’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 22 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap, 22 Eylül 2016 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 29 Eylül 2016 tarihinde, İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, uluslararası hukuki danışmanlık alanında faaliyet göstermektedir.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden’in 30 Kasım 2012’de yapmış olduğu ve 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41, 42 ve 45’inci sınıfları kapsayan PRAE LEGAL marka başvurusu, Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde 24 Aralık 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı <praelegal.com>, 27 Kasım 2012 tarihinde, Şikayet Eden adına, ASO Ajans Medya Ltd. Şti. tarafından tescil edilmiştir ve Mart 2016 tarihine kadar, Şikayet Eden tarafından, resmi İnternet sitesi için aktif olarak kullanılmıştır.

Dosyadaki bilgilere göre, Mart 2016’da Şikayet Eden’in onayı olmadan, ihtilaflı alan adının şifreleri değiştirilmiştir ve ardından, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen’e devredilmiştir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik bir avukattır. Ayrıca, Şikayet Eden’in eski temsilcilerindendir, ancak 2013 yılılnda taraflar arasındaki iş ilişkisi sona ermiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet’te açıkca belirlenmemiş olmasına rağmen, İdari Hakem’in yorumlarına göre, Şikayet Eden, talebini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi PRAE LEGAL markasıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını ve Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile 2013 yılından beri herhangi bir iş ilişkisi ya da ortaklığı olmadığını, üstelik Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini ifade etmiştir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in Şikayet’te kullanmış olduğu ifadeler, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğuna yönelik iddialar şeklinde yorumlanabilir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet’in reddedilmesini talep etmektedir.

Ancak, Şikayet Edilen Cevap’ında, Şikayet Eden’in iddialarına karşılık vermemektedir ve sadece Şikayet Eden ve ilgili yöneticilerle geçmişte yaşamış olduğu sıkıntılarını dile getirmektedir. Asıl dava konusu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve ilgili Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nin 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Edilen cevap vermediği takdirde ve Şikayet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden PRAE LEGAL ibaresini içeren marka hakların sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, TPE nezdinde PRAE LEGAL markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in PRAE LEGAL markasıyla aynı olduğu kanaatine varmıştır.

İdari Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının “.com” uzantısıyla kullanımı, söz konusu PRAE LEGAL markasıyla ayniyeti ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in alan adı konusunda hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince göstermiş olduğu kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e PRAE LEGAL markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ifade etmiş olduğu düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır. Şikayet Edilen aksini kanıtlamadığından dolayı, İdari Hakem, Şikayet Eden’in dile getirmiş olduğu iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğuna ve Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Politika’nın 4(a)(iii) maddesini ve dosyada yer alan tüm iddia ve hususları dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının şifrelerinin Mart 2016 tarihinden sonra izinsiz olarak değiştirilmesinden sonra ve ardından Şikayet Edilen’e üçüncü bir kişi tarafından devredildiğinde, Şikayet Edilen’in PRAE LEGAL markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikayet Edilen’in tescil sırasında kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adının kullanımı ile öncelikle Şikayet Eden’e zarar vermeyi amaçladığı kanaatine varmıştır. Karar tarihinde ihtilaflı alan adı aktif kullanılmamasına rağmen; İdari Hakem, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile bağlantılı resmi web sitesine erişimin Şikayet Edilen tarafından engellenmesinin, kötü niyetli kullanımın göstergesi olduğu görüşüne varmıştır.

Böylece, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <praelegal.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 13 Ekim 2016