WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Philip Morris USA Inc. v. Yamanoglu Medya Hizmetleri, Yamanoglu

Dava No. D2016-0611

1. Taraflar

Şikayet Eden, Richmond, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik, Arnold & Porter, Amerika Birleşik Devletleri tarafından temsil edilen, Philip Morris USA Inc.'dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye'de yerleşik Yamanoglu Medya Hizmetleri / Yamanoglu'dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <marlboro.one> FBS Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 30 Mart 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 30 Mart 2016 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 31 Mart 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 11 Nisan 2016'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 1 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez'e resmi Cevap sunulmaması üzerine 2 Mayıs 2016 Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 12 Mayıs 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı'yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar'in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri ("ABD")'nde yerleşik ve Commonwealth of Virginia (ABD) yasalarına göre kurulmuş dünyaca bilinen meşhur bir sigara ve tütün firmasıdır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden'in ilk MARLBORO ibareli marka tescili 14 Nisan 1908 ABD'de yapılmıştır. Ayrıca, MARLBORO tescilli markasının ünlü ve çok tanınmış olduğunu belirten birçok İdari Hakem kararları olduğu sabittir.

Ayrıca, Şikayet Eden dosyadaki bilgilere göre, MARLBORO markasını içeren alan adını tescil ettirmiştir ve kullanmaktadır.

İhtilaflı alan adı <marlboro.one> Şikayet Edilen tarafından 7 Şubat 2016'te tescil ettirilmiştir.

Şikayet Edilen, 2013 yılından beri konsinye araç ve gayrimenkul alım satım ve medya organizasyon hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını "www.marlboro.one" websitesi üzerinde 500'000 Amerikan Doları'na satışa sunmaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi MARLBORO markasıyla aynı veya her halükarda karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen'e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından 500'000 Amerikan Doları tutarına satışa çıkarıldığını ve bu durumun Politika uyarınca kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmış olduğunu açıkça kanıtlamakta olduğunu belirtmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikâyet Edilen cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikâyet dilekçesinde, Şikayet Eden Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden'dedir.

Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş'tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe'dir. Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için Şikayet Eden'in tescilli markası olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden'in çok tanınmış MARLBORO markası ilk defa 1908 yılında ABD'de tescil edilmiş ve halen de tescilli durumdadır.

Öte yandan, İdari Hakem, İhtilaflı alan adı <marlboro.one> ile MARLBORO markalarının birebir aynı olduğunu tartışmasız olduğu görüşündedir. İdari Hakem'in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının ".one" uzantısıyla kullanımı, söz konusu alan adının MARLBORO markasıyla aynılığı ortadan kaldırmamaktadır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in markasıyla birebir aynı olduğuna ve Politika'nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politikanın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli ("bona fide") mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımınız veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığınız veya

(ii) Şikayet Edilen (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmanıza rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olmanız veya

(iii) Şikayet Edilen, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımınız.

Kural olarak ispat yükü Şikayet Eden'dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen'in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta haklılığını ortaya koyduğu takdirde Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'e markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Kaldı ki, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in işbu Şikayet dilekçesine cevap vermemesinin, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkı ve meşru menfaati olmadığının ve söz konusu alan adını kötü niyetli olarak tescil ettiğini ve kullandığını önemli bir göstergesi olduğunu kanısındadır. The Argento Wine Company Limited v. Argento Beijing Trading Company, WIPO Case No. D2009-0610, "The failure of the Respondent to respond to the Complaint further supports an inference of bad faith" (Bayerische Motoren Werke AG v. (This Domain is For Sale) Joshuathan Investments, Inc., WIPO Case No. D2002-0787)"

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikayet Edilen'in MARLBORO markasını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından bilinen hale getirilen bir isime ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen'in Politikanın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem Şikayet Eden'in Politikanın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika'nın 4(b) maddesi, bunların varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, Şikâyet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikâyet Eden veya Şikâyet Eden'in ticari rakibine, Şikâyet Edilen'in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikâyet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya

(iii) Şikâyet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya

(iv) Şikâyet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden'in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen'in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak Internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Şikayet dilekçesinde belirtildiği ve delillendirildiği üzere şikayet dilekçesine konu ihtilaflı alan adı, ingilizce "Bu Alan Adı $500.000'a Satılıktır" diyen bir web sitesine açılmaktadır. Aynı websitesinde markanın değerinin 67 Milyar Amarikan Doları olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, Şikayet Edilen MARLBORO markasının Şikayet Eden'e ait olduğunu bildiğini zımnen kabul etmektedir. Bu durum, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'in dünyaca ünlü çok tanınmış markasından haberdar olduğunun neredeyse kesin bir kanıtı niteliğindedir.

Dosyaya sunulan deliller ışığında, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını Şikayet Eden'in tescil esnasında kendisi tarafından bilinen itibarından faydalanarak, alan adı tescil masraflarını aşacak şekilde kazanç elde etmek maksadıyla tescil ettirdiği kanaatine varmıştır.

Bu bağlamda, İdari Hakem, söz konusu alan adının herhangi bir iyi niyetli kullanıma konu olmadığı ve kötü niyetli olarak kullanıldığı kanaatine varmıştır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikâyet Eden'in Politika'nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15'inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <marlboro.one> alan adının Şikâyet Eden'e devrine karar vermiştir.

E. Kerim Yardımcı
Tek İdari Hakem
Tarih: 31 Mayıs 2016