WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Eczacıbaşı Holding A.Ş. v. NicProxy Customer / Bilal Kobanoğlu

Dava No. D2016-0580

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, BTS Partners Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’dir.

Şikayet Edilen, Samsun / İstanbul, Türkiye’de yerleşik ve kendini temsil eden, NicProxy Customer / Bilal Kobanoğlu’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <eczacibasioptik.com> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 24 Mart 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) İngilizce olarak sunulmuştur. 29 Mart 2016 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 30 Mart 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu berlirtmiştir.

Merkez taraflara 31 Mart 2016 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikayet Eden 3 Nisan 2016 tarihinde Türkçe dilinde Şikayet dilekçesi sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 6 Nisan 2016’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 26 Nisan 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. Buna karşın, Şikayet Edilen tarafindan Merkeze 2 Nisan ve 5 Nisan 2016 tarihlerinde iletiler sunulmuştur.

Merkez, 4 Mayıs 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

İdari Hakem, 24 Mayıs 2016 tarihinde vermiş olduğu Usuli Emir No. 1 ile Şikayet Eden’den Istanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılmış olan dava ile ilgili 27 Mayıs 2016 tarihine kadar ilave bilgi sunmasını talep etmiştir. Şikayet Eden belirtilen sürede kendisinden talep edilmiş ilave bilgileri Merkez’e sunmuştur.

Ayrıca, İdari Hakem, 8 Haziran 2016 tarihinde vermiş olduğu Usuli Emir No. 2 ile Şikayet Edilen’den olası haklar veya meşru menfaatler ile ilgili 13 Haziran 2016 tarihine kadar ilave bilgi ve delil sunmasını talep etmiştir. Şikayet Edilen belirtilen sürede ilave bilgi veya delil sunmamıştır.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye’de yerleşik, birçok sektörde faaliyet gösteren tanınmış ve uluslararası ölçekte çalışan bir firmadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden, ECZACIBAŞI ibaresini farklı kelime ve şekil markaları olarak Avrupa çapında ve Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde yıllar önce tescil ettirmiştir. ECZACIBAŞI markası TPE tarafından tanınmış marka olarak kabul edilmiştir.

Şikayet Edilen, Samsun’da “Eczacıbaşı Optik” adı altında bir mağaza işletmektedir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını 12 Aralık 2012 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Eden, ECZACIBAŞI markasının, Şikayet Edilen tarafından Samsun ilinde yer alan mağazasında “Eczacıbaşı Optik” olarak kullanması nedeniyle, Şikayet Edilen’a karşı Istanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 01.02.2016 tarihinde marka ihlal davası açmıştır.

İdari Hakem 17 Haziran 2016 tarihinde ihtilaflı alan adını ziyaret ettiğinde, bir web sitesine bağlı olmadığını ve aktif kullanımın durdurulmuş olduğunu tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi ECZACIBAŞI markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, eklenmiş olan “optik” kelimesinin genel ve marka altında satılan ürünlere yönelik bir kavram olduğundan dolayı ayırt edici niteliği olmadığını düşünmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında resmi bir cevap vermemiştir.

Şikayet Edilen, 5 Nisan 2016 tarihli eposta ile ‘saygın bir sağlık firması’ olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca, Türkiye’de taraflar arasında sürmekte olan bir dava bulunması nedeniyle, İdari Hakem’in karar verme yetkisi olmadığını öne sürmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, bu makul iddiaları İdari Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.

A. Diğer Yargısal Başvurular

Usuli Emir No. 1’e vermiş olduğu yanıtında, Şikayet Eden Türkiye’de taraflar arası süren marka ihlal davasında ihtilaflı alan adı ile ilgili herhangi bir tespit veya devir talebinde bulunmamıştır. Böylece, İdari Hakem Politika’nın 18. maddesini dikkate alarak, idari işlemlerin askıya alınması veya durdurulmasını gerekli görmemektedir.

Sonuçta, Politika’nın 18(a) maddesini uygulayarak, İdari Hakem idari işlemlerin sürdürülmesine karar vermiştir.

B. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in ECZACIBAŞI markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden ECZACIBAŞI markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere farklı ülkelerde ECZACIBAŞI markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in tanınmış marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, genel bir kavram olan ‘optik’ kelimesi çıkarıldığında, ihtilaf konusu alan adının, Şikayet Eden’in ECZACIBAŞI markası ile aynı olduğunu düşünmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

C. Haklar veya Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e ECZACIBAŞI markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu yeterince ortaya koymamıştır. Usuli Emir No. 2 Şikayet Edilen tarafından yanıtsız kalmıştır. Aksini kanıtlayamadığından dolayı, İdari Hakem, Şikayet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

D. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı tescil edildiğinde, Türkiye’de tanınmış ECZACIBAŞI markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikayet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Karar tarihinde ihtilaflı alan adının kullanımı durdurulmuş olsa bile; İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiği kanaatine varmıştır. İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adının kullanımının, Şikayet Eden’in ECZACIBAŞI markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Sonuçta, İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm iddia ve hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <eczacibasioptik.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 20 Haziran 2016